Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Dzienny Dom Opieki Medycznej – oferta wsparcia w okresie trwałości projektu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROJEKT ZAKOŃCZONY – POZNAJ OFERTĘ WSPARCIA W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

——————–INFORMACJE ARCHIWALNE——————–

Opublikowano:  2 Gru 2016 o 09:45

 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające

dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt nr WND- nr POWR.05.02.00-00-0119/15-00


dzienne-domy-opieki-medycznej-logo-wybrane
DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, UL. OLSZTYŃSKA 2

tel. 25 785 69 35

e-mail: ddom@centrum.med.pl

 

Pielęgniarka Koordynująca DDOM

mgr Iwona Wrzosek

tel. 517 239 428

Godziny otwarcia – poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00

Okres udzielania wsparcia: 01.06.2016 – 30.06.2018

 

 

Tytuł projektu: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego”


Wnioskodawca: Centrum Medyczno- Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Okres realizacji: 01.06.2016-30.06.2018


Cel główny projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie stacjonarnej placówki świadczącej dzienne usługi z zakresu pobytu, opieki, pielęgnacji, rehabilitacji, edukacji dla pacjentów

głównie po 65 r.ż. po przebytej w ciągu ostatnich 12 miesięcy hospitalizacji. Efektem świadczonych usług ma być poprawa stanu zdrowia pacjentów i samodzielności życiowej

jak również zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym. Realizacja celu głównego przyczyni się do rozwoju nowych form dziennej opieki, zapobiegających umieszczaniu

osób zależnych w zakładach stacjonarnych, ponadto:

-Zapewni właściwą opiekę nad osobami niesamodzielnymi i starszymi,

-Umożliwi pełnienie ról społecznych i zawodowych przez te osoby jak również ich opiekunów,

-Poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej, poprawi jakość zarządzania finansowego w ochronie zdrowia;

-Wpłynie na rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych,

-Zwiększy dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej skierowanej do osób niesamodzielnych

-Zmniejszy liczbę ponownych hospitalizacji

-Pozwoli na przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością oraz samoopieki.

Grupa docelowa:

1. Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o. o., jest wnioskodawcą i organizatorem domu dziennej opieki medycznej (dalej skrót DDOM), poprzez rozszerzenie profilu działalności

o wsparcie dedykowane DDOM sformalizowane uzyskaniem rozszerzeniem wpisu do rejestrów podmiotów leczniczych o kod 2200 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów.
2. Grupą docelową jest 80 osób ( w tym 48 kobiet i 32 mężczyzn) w tym co najmniej 60 osób w wieku powyżej 65 lat zamieszkujących powiat miński, które są bezpośrednio po hospitalizacji

i ich stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności

oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, oraz pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. Ze wsparcia wyłączone będą

osoby korzystające ze świadczeń z zakresu pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej oraz osoby z chorobą

psychiczną lub uzależnieniem.

Zadania:
1. Utworzenie DDOM w Mińsku Mazowieckim
2. Funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Mińsku Mazowieckim
3. Działania edukacyjne.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:
1. Liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały utworzone w ramach program – 14 szt.
2. Liczba pacjentów, którzy zostali objęci opieką i ukończyli leczenie- 69 osób,
3. Liczba pacjentów u których w wyniku sprawowanej opieki nastąpiła poprawa stanu zdrowia oraz ogólnej samodzielności życiowej – 69 osób
4. Liczba podmiotów leczniczych, które zostały objęte narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi – 1

Finansowanie przedsięwzięcia:

Umowa nr POWR.05.02.00-00-0119/15-00/2111/665
Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 869 913,12 zł
Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 130 086,88 zł
Wkład własny Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o.: 32 170,29 zł

 

Dokumenty do rekrutacji:

Opublikowano:  8 Gru 2016 o 15:38

 

Regulamin-Organizacyjny-DDOM-w-Mińsku-Maz.-08.12.2016.pdf

 Pobierz
Opublikowano:  8 Gru 2016 o 15:38

 

Regulamin-Rekrutacji-DDOM-w-Mińsku-Maz-8.12.2016-v1.pdf

 Pobierz
Opublikowano:  8 Gru 2016 o 15:38

 

SKIEROWANIE-DO-DDOM-Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-Rekrutacji-DDOM-w-Mińsku-Maz-v1.pdf

 Pobierz
Opublikowano:  8 Gru 2016 o 15:38

 

KARTA-OCENY-ŚWIADCZENIOBORCY-KIEROWANEGO-DO-DDOM-Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Rekrutacji-DDOM-w-Mińsku-Maz-v1.pdf

 Pobierz
Opublikowano:  8 Gru 2016 o 15:38

 

DEKLARACJA-UDZIAŁU-W-PROJEKCIE-Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-Rekrutacji-DDOM-w-Mińsku-Maz-v1.pdf

 Pobierz
Opublikowano:  8 Gru 2016 o 15:39

 

ZGODA-NA-TRANSPORT-Załącznik-nr-4-do-Regulaminu-Rekrutacji-DDOM-w-Mińsku-Maz-v1.pdf

 Pobierz
Opublikowano:  8 Gru 2016 o 15:39

 

FORMULARZ-ZGŁOSZENIA/REKRUTACYJNY-DO-PROJEKTU-Załącznik-nr-5-do-Regulaminu-Rekrutacji-DDOM-w-Mińsku-Maz-v1.pdf

 Pobierz