Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. jest partnerem medycznym projektu pn.:

„Halo Mamo! – pilotaż opieki telemedycznej dla kobiet w ciąży”

 

Realizator projektu w IMID

Klinika Położnictwa i Ginekologii

 

Kierownik Centrum Medycyny Cyfrowej projektu

 
 • Prof. Tadeusz Issat

 

Rodzaj projektu

 
 • projekt pilotażowy obejmujący testowanie modelu telemedycznego z dziedziny: Położnictwo.

 

Umowa na dofinansowanie

ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa.

 

Planowany okres realizacji projektu

 
 • 01.07.2022 r. – 31.12.2023 r.

 

Szacowany całkowity koszt realizacji projektu

 
 • 654 990,59 EUR, którego równowartość stanowi kwota 2 984 923,12 PLN

 

O projekcie

 
 • Pilotaż opieki telemedycznej dla kobiet w ciąży jest realizowany w ramach Programu Zdrowie Norweskiego Mechanizmu Finansowego, którego operatorem jest Ministerstwo Zdrowia.
 • Ma na celu wdrożenie nowych metod i narzędzi opieki telemedycznej w wybranych ośrodkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz przeprowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych w zakresie zdrowia publicznego.
 • Pilotaż przyczyni się do zwiększenia dostępności do opieki medycznej i poprawy bezpieczeństwa przyszłych mam i mającego przyjść na świat dziecka.

 

Promotor

 
 • Instytut Matki i Dziecka

 

Partner Medyczny

 
 • Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. Z o.o. w Siedlcach

 

Partner Medyczny

 
 • Centrum Medyczne Józefów

Partner Technologiczny

 
 • Transiton Technologies Science Sp. z o.o.

 


 

Siedlce dnia 25.05.2023

Przedmiotem zapytania jest opracowanie materiałów edukacyjnych dla kobiet ciężarnych  Zapytanie jest finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa w ramach realizacji Projektu nr 2115 pn. „Halo Mamo! – pilotaż opieki telemedycznej dla kobiet w ciąży”, zwanego dalej „Projektem” na podstawie Umowy Nr 9/NMF/2115/00/106/2023/414.

 1. Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Terespolska 12. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest Pani Ewa Prokurat, tel. 506007408 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: biuro@centrum.med.pl. Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl
 2. Postanowienia ogólne:
 3. a) Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
 4. b) Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 5. c) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 6. d) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 7. e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 8. f) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 9. g) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 10. h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
 11. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
 12.  Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych przez Zamawiającego.
 1. Opis przedmiotu zamówienia: Kod: 80320000-3 :Usługi edukacji medycznej

Pakiet materiałów powinien zawierać następujące materiały edukacyjne o następujących tematach:

 1. Wprowadzenie do zajęć edukacji
 2. Ciąża zdrowe nawyki i ocena stanu dziecka
 3. Aktywność fizyczna w ciąży
 4. Poczęcie i rozwój dziecka w łonie matki
 5. Zmiany zachodzące w ciąży
 6. Poród fizjologiczny i poród przez cięcie cesarskie
 7. Fizjologia drugiego okresu porodu
 8. Wczesny okres poporodowy
 9. Rodzi się człowiek poród z perspektywy dziecka
 10. Pokaz filmu Narodziny jakie znamy
 11. Poród wydarzeniem rodzinnym
 12. Poród aktywny, jak zrozumieć własne ciało
 13. Co należy zabrać do szpitala
 14. Sposoby łagodzenia bólu
 15. Wirtualna „wycieczka” do szpitala
 16. Połóg po porodzie fizjologicznym i po cięciu cesarskim
 17. Promocja karmienia naturalnego
 18. Standardy postępowania w laktacji
 19. Praktyczne wskazówki karmienia piersią
 20. Najczęściej występujące problemy w laktacji
 21. Fizjologia okresu noworodkowego
 22. Pielęgnacja noworodka
 23. Formalności związane z urodzeniem dziecka
 24. Krew pępowinowa a komórki macierzyste
 25. Depresja poporodowa
 26. Ćwiczenia po porodzie
 27. Omówienie zasad opieki poporodowej
 28. Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworowa
 29. Powrót płodności po porodzie
 30. Podsumowanie spotkań

Materiały powinny być przygotowane zgodnie z standardami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej Dz.U. 2018 poz. 1756

Materiały  powinien obejmować następujący standardy:

Standard dla kobiet:

 • stawia kobietę w okresie okołoporodowym i jej dziecko w centrum zainteresowania personelu medycznego sprawującego nad nimi opiekę,
 • zapewnia podmiotowe traktowanie, dialog i respektowanie praw pacjenta,
 • ułatwia podjęcie najlepszej decyzji co do zachowań prozdrowotnych w okresie ciąży, sposobu i wyboru miejsca porodu oraz opieki nad noworodkiem,
 • wyposaża w wiedzę i możliwość odniesienia, porównania, czy zastosowane wobec niej działania były właściwe,
 • ujednolica sposób postępowania personelu medycznego, bez względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • dla lepszego komfortu rodzącej pozwola na zapoznanie się ciężarnej z miejscem porodu, wypełnienie dokumentacji medycznej oraz odbycie konsultacji anestezjologicznej przed porodem (w miarę możliwości organizacyjnych podmiotu leczniczego),
 • nie wyklucza spożywania przez rodzącą posiłków w trakcie porodu (pozostawiając tę kwestię do decyzji osoby sprawującej opiekę);
 • pozwola na objęcie matki i dziecka uniwersalnymi zasadami, również w przypadku czasowo pojawiających się powikłań.

Standard dla personelu medycznego

 • jest podstawą, do której personel medyczny powinien się odnieść, aby jakość wykonywanej przez niego pracy była jak najlepsza,
 • zapewnia właściwą i jednolitą organizację pracy, w sposób najbardziej efektywny wykorzystując cały potencjał kadry, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa pacjentom,
 • zapewnia poczucie bezpieczeństwa pacjentom jak również personelowi, który postępuje zgodnie z jego zasadami,
 • pomaga przyczynić się do zmniejszenia liczby interwencji medycznych, niewynikających ze wskazań medycznych, w tym liczby cięć cesarskich,
 • zobowiązuje podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej do ustalenia wskaźników opieki okołoporodowej i ich monitorowania, nie rzadziej niż raz w roku, kierując się w szczególności ograniczaniem interwencji medycznych oraz oceną satysfakcji kobiet objętych opieką w celu oceny skuteczności zaplanowanych i podejmowanych działań.

Termin realizacji wykonania materiałów do 3 tygodni od dnia rozstrzygnięcia zapytania.

 1. Wymagania wobec wykonawcy:
 2. a) Forma współpracy: samozatrudnienie (osoba prowadząca działalność gospodarczą) lub umowa zlecenie, bądź zlecenie usługi podmiotowi zewnętrznemu dysponującemu odpowiednim potencjałem kadrowym.
 3. b) Wykształcenie wyższe kierunkowe, doświadczenie w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych dla personelu medycznego,
 4. c) Ścisła współpraca z Zamawiającym, koordynatorem projektu oraz zespołem medycznym w zakresie standardów opieki ad kobietą ciężarną,
 5. Opis sposobu przygotowania ofert
 6. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).
 7. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto oraz brutto.
 8. Wartość oferty należy wyrazić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 9. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 10. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla przedstawionej oferty.
 11. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów w tym koszty związane z dostawą, instalacją i innych czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia.
 1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na którą składa się:

– Formularz ofertowy  stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN (złoty polski).

– Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 2

– CV osób przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia

– Inne wymagane dokumenty określone w zapytaniu ofertowym.

Ocena wskazanych powyżej warunków zostanie dokonana na zasadzie ustalenia ich spełnienia albo ich nie spełnienia. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia oferta zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części zamówienia wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .

 1. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

– wobec których nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),

– którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • pozostawanie z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej:
 2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone w pkt. 10.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
 4. Cena- ranga procentowa 100%
 5. Punkty oferty zostaną zsumowane wg. Wzoru:

Sof=Cof

Gdzie:

Sof- suma punktów badanej oferty

Cof- ilość punktów uzyskanych za kryterium w ,, cena’’

4.W kryterium cena punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

                                         Cmin

Cof=—————————————————— x 100 pkt

                                            Cb

Gdzie:

Cof- ocena punktowa oferty  w kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nieodrzuconych ofert

Cb- cena brutto oferty badanej

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 • Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,
 • Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,

Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których wezmą udział wystawcy ofert.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.

Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście w siedzibie biura Spółki Centrum Medyczno- Diagnostyczne, ul. Terespolska 12,08-110 Siedlce  lub przesłać poleconą przesyłką pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2023 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty składane pocztą należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

 1. Nazwą i adresem Zamawiającego,
 2. Nazwą i adresem Wykonawcy,
 3. Adnotacją „Oferta do zapytania ofertowego na opracowanie materiałów edukacyjnych”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

Zapytanie ofertowe materiały edukacyjne Halo mamo

 Pobierz

Formularz ofertowy- załącznik nr 1

 Pobierz

Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań

 Pobierz

Siedlce dnia 29.05.2023

Przedmiotem zapytania jest wydruk i opracowanie graficzne materiałów dla kobiet ciężarnych  Zapytanie jest finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa w ramach realizacji Projektu nr 2115 pn. „Halo Mamo! – pilotaż opieki telemedycznej dla kobiet w ciąży”, zwanego dalej „Projektem” na podstawie Umowy Nr 9/NMF/2115/00/106/2023/414.

 1. Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Terespolska 12. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest Pani Ewa Prokurat, tel. 506007408 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: biuro@centrum.med.pl. Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl
 2. Postanowienia ogólne:
 3. a) Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
 4. b) Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 5. c) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 6. d) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 7. e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 8. f) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 9. g) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 10. h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
 11. i) W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
 12. j) Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych przez Zamawiającego.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wydruku oraz opracowanie graficzne ulotek, plakatów, broszur informacyjnych zawierających informacje o projekcie pilotażowym oraz wydruk 1500 szt. ulotek i 500 szt. plakatów (rozmiar A3),

Wydruk materiałów edukacyjnych (broszura) oraz opracowanie graficzne- 350 szt.

 

 

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
 2. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).
 3. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto oraz brutto.
 4. Wartość oferty należy wyrazić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla przedstawionej oferty.
 7. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów w tym koszty związane z dostawą, instalacją i innych czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na którą składa się:

– Formularz ofertowy  stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN (złoty polski).

– Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 2

Ocena wskazanych powyżej warunków zostanie dokonana na zasadzie ustalenia ich spełnienia albo ich nie spełnienia. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia oferta zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części zamówienia wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .

 1. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

– wobec których nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),

– którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • pozostawanie z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej:
 2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone w pkt. 10.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
 4. Cena- ranga procentowa 100%
 5. Punkty oferty zostaną zsumowane wg. Wzoru: Sof=Cof

Gdzie:

Sof- suma punktów badanej oferty

Cof- ilość punktów uzyskanych za kryterium w ,,cena’’

4.W kryterium cena punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Cmin

Cof=—————————————————— x 100 pkt

   Cb

Gdzie:

Cof- ocena punktowa oferty  w kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nieodrzuconych ofert

Cb- cena brutto oferty badanej

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 • Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,
 • Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,

Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których wezmą udział wystawcy ofert.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.

Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście w siedzibie biura Spółki Centrum Medyczno- Diagnostyczne, ul. Terespolska 12,08-110 Siedlce  lub przesłać poleconą przesyłką pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2023 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty składane pocztą należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

 1. Nazwą i adresem Zamawiającego,
 2. Nazwą i adresem Wykonawcy,
 3. Adnotacją „Oferta do zapytania ofertowego na opracowanie graficzne i wydruk materiałów edukacyjnych”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

 

 

Załącznik nr 1

 Pobierz

Załącznik nr 2

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast