Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

Siedlce dnia 25.06.2018

Ogłoszenie o naborze Partnerów do projektu w ramach programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej.

 

W związku z podjęciem działań zmierzających do aplikowania w ramach programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej , Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-006/18, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.1 Programy profilaktyczne oraz na podstawie art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 11 lipca 2014  r.  o  zasadach  realizacji  programów  zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014–2020, pragniemy zaproponować :

 • uczelniom medycznym działającym w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • instytutom badawczym uczestniczącym w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ,
 • podmiotom leczniczym posiadającym umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa,
 • podmiotom leczniczym posiadającym umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ginekologii i położnictwa,
 • podmiotom leczniczym posiadającym umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

 uczestnictwo w projekcie w następujących zakresach:

 • szkoleń personelu medycznego,
 • działań personelu medycznego po szkoleniach,
 • promocji Programu wśród kobiet będących w ciąży,
 • promocji Programu wśród kobiet w okresie poporodowym,
 • konsultacji psychologicznych

Zgodnie z warunkami konkursu uczestnikiem projektu może być:

 1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
 3. podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ginekologii i położnictwa lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. (kryterium dostępu nr 1).

 

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w projekcie w ramach współpracy zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz podpisania umowy uczestnictwa.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w projekcie w ramach współpracy zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz podpisania umowy uczestnictwa do 17.07.2018 r., (wtorek) do godz. 11.00.

 

Poniżej załączamy dokumenty dotyczące projektu wraz z ankietą uczestnictwa oraz porozumieniem. W celu zgłoszenia uczestnictwa w projekcie niezbędne jest przesłanie wypełnionej ankiety uczestnictwa oraz podpisanej umowy na adres anna.kolak@centrum.med.pl bądź faxem nr 25 785 00 01 jak również pocztą na adres ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce z dopiskiem „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej”, do dnia 17 lipca 2018 r., do godz.11.00

 

Poniżej zamieszczamy link do strony zawierającej regulamin konkursu

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-programy-profilaktyczne-5/

 

Ankieta uczestnictwa Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej - 25.06.2018

 Pobierz

Porozumienie partnerstwa w projekcie - depresja poporodowa 25.06.2018

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast