Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Projekt pt. „POZnaj wartość opieki, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

 DZIAŁANIA 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: POWR.05.02.00-00-000/17-00

Pragniemy zaproponować podmiotom leczniczym świadczącym usługi zdrowotne w zakresie lekarza POZ uczestnictwo w projekcie w następujących zakresach:

  1. wdrożenie narzędzi oceny jakości oraz zadowolenia pacjentów z usług medycznych świadczonych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
  2. organizację spotkań w zakresie edukacji zdrowotnej (grupowych lub indywidualnych) dla pacjentów podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w POZ poprzez organizację kampanii informacyjno-edukacyjnych i programów edukacyjnych, dedykowanych populacji objętej opieką podmiotu udzielającego świadczeń z zakresu POZ; b) opracowywanie planów działań profilaktycznych, z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych i potrzeb zdrowotnych populacji objętej opieką.
  3. opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności realizację szkoleń personelu obsługowego (np. rejestratorki) w zakresie obsługi klienta, praw pacjenta, zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, programów profilaktycznych poprzez bezpłatne: a) szkolenia dla pracowników POZ związane z wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych poprawiających jakość świadczeń; b) szkolenia związane merytorycznie z wykonywaniem zadań na rzecz POZ; c) wymianę dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania POZ (wizyty studyjne z udziałem pracowników zatrudnionych u Wnioskodawcy), d) promowanie zatrudniania w podmiotach objętych wsparciem projektowym personelu pomocniczego (rejestratorek/ sekretarek medycznych), w celu odciążenia personelu medycznego POZ czynnościami administracyjnymi i technicznymi).

Szkolenia personelu prowadzić będzie profesjonalny zespół: prof. Piotr Tyszko, prof. Donata Kurpas, prof. Ewa Dmoch- Gajzlerska, dr Sylwia Szafraniec Buryłło.

Warsztaty w zakresie wykonywania zadań  w POZ będą prowadzić między innymi następujący trenerzy: mgr Halina Płochocka, mgr Marika Guzek, mgr Ewa Prokurat, mgr Dorota Fajnas, mgr Jolanta Michałowska.

W ramach edukacji i warsztatów Uczestnikowi bezpłatnie zostaną przekazane wszystkie materiały edukacyjne projektu zgodne z opracowywanym przez NFZ projektem POZ+, jak również przeprowadzimy konsultacje przy przygotowywaniu wniosków w zakresie planowanych projektów POZ. Uczestnik będzie miał możliwość upublicznienia swoich wyników prac w projekcie w badaniach naukowych z krajowymi oraz międzynarodowymi ośrodkami naukowymi współpracującymi z Wnioskodawcą.

Zakres działań w projekcie: opracowanie i wdrożenie narzędzi współpracy lekarzy POZ pracujących w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z lekarzami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Realizacja ww. działań będzie odpowiadać założeniom określonym w przepisach ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej oraz założeń ustawy o opiece koordynowanje w POZ. Podmioty udzielające świadczeń z zakresu POZ, objęte wsparciem projektowym, zapewnią współpracę ze specjalistami w obszarze zdrowia publicznego, w szczególności psychologiem i dietetykiem, w celu zapewnienia kompleksowości i ciągłości sprawowanej opieki; – wdrażanie efektywnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych dedykowanych: a) pacjentom, b) usprawnienie przepływu informacji pomiędzy POZ i AOS (telekonsultacje, elektroniczny obieg dokumentacji medycznej), jak również POZ i pracowniami diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.

Uczestnictwo w projekcie będzie umożliwiało zmniejszenie działalności administracyjnych (sprawozdawczość) personelu lekarskiego poprzez przeniesienie na działań na personel niższego szczebla

Zgodnie z warunkami konkursu uczestnikiem projektu może być:

  1. podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub
  2. partner społeczny (zgodnie z definicją zawartą w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój) reprezentujący interesy i zrzeszający podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Weryfikacja podmiotów uprawnionych do dofinansowania będzie odbywała się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie oraz danych Narodowego Funduszu.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w projekcie w ramach współpracy zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz podpisania umowy uczestnictwa.W przypadku zainteresowania uczestnictwem Państwa podmiotu w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem. Nabór podmiotów prowadzony jest w trybie ciągłym.

Poniżej załączamy dokumenty dotyczące projektu wraz z ankietą uczestnictwa oraz umową.   W celu zgłoszenia uczestnictwa w projekcie niezbędne jest przeslanie wypełnionej ankiety oraz podpisanej umowy na adres damian.chaciak@centrum.med.pl lub  anna.kolak@centrum.med.pl bądź faxem nr 25 785 00 01 jak również pocztą na adres ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce z dopiskiem projekt „Jakość w POZ”

Porozumienie uczestnictwa w projekcie Jakość w POZ

 Pobierz

Ankieta uczestnictwa Jakość w POZ

 Pobierz

Poniżej zamieszczamy link do strony zawierającej regulamin konkursu Jakość w POZ.

http://zdrowie.gov.pl/nabor-238-jakosc_w_podstawowej_opiece_zdrowotnej.html

 

Ustawienia

Czcionka
Kontrast