Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

26.01.2018

Umowa nr POWR.05.02.00-00-0007/17

 

Projekt współfinansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

                                                                                                                                      

Koordynator Projektu:

Marika Guzek                         Anna Kordowska

517 203 710                              517 204 067
marika.guzek@centrum.med.pl            anna.kolak@centrum.med.pl

 

Tytuł projektu: „POZnaj wartość opieki”

Wnioskodawca: Centrum Medyczno- Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Okres realizacji: 01.01.2018-31.12.2020

Cel główny projektu:

Cel główny projektu to opracowanie i wdrożenie działań projakościowych w 62 POZ poprzez:

 

 1. Wdrożenie narzędzi oceny jakości oraz zadowolenia pacjentów w POZ (ankietyzacja pacjentów) wraz z kompleksową analizą otrzymanego raportu,
 2. Opracowanie i wdrożenie programu ABCDE obejmującego badania profilaktyczno- bilansowe dla osób w wieku 18-65 r.ż. oraz dyspanseryzacji, stratyfikacji i opracowania indywidualnych planów opieki dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, w tym z wielochorobowością, z uwzględnieniem edukacji z zakresu organizacji świadczeń, w tym planu opieki, czynników ryzyka, z zakresu odżywiania oraz wsparcia psychologicznego zależnej od rodzaju i potrzeb pacjentów.
 3. Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr POZ w postaci planu dydaktyczno-szkoleniowego z zakresu podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnych POZ, efektywnej organizacji programu ABCDE wraz z wydaniem materiałów dydaktycznych.
 4. Opracowanie i wdrożenie mechanizmu współpracy zespołu POZ (lekarz, pielęgniarka, położna, dietetyk, absolwent zdrowia publicznego, psycholog) z lekarzami AOS poprzez opracowanie modelu stratyfikacji pacjentów wraz z opracowaniem standardów postępowania dotyczących kompleksowej opieki nad pacjentem przewlekle chorymi – opracowanie i wdrożenie interaktywnego portalu służącemu komunikacji pomiędzy pacjentem, zespołem POZ, lekarzem AOS, specjalistami Zdrowia Publicznego oraz psychologami.

Grupa docelowa:

W ramach projektu wsparciem objęci zostaną:

I. Podmioty lecznicze udzielające świadczeń w zakresie lek. POZ posiadające umowę z NFZ- 62 miejsc udzielania świadczeń lekarza POZ posiadających umowy z NFZ. Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze uczestników do projektu opublikowanego na stronie internetowej wnioskodawcy w dn. 20.06.2017 r., w trybie ciągłym.

II. Pacjenci zadeklarowani do lekarza POZ w poniższych podmiotach. Łączna liczba pacjentów objętych działaniami projektowymi wyniesie około 26 168.
III. Personel medyczny i pomocniczy zatrudniony w poniższych podmiotach- 434 osoby.

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń w zakresie lek. POZ posiadające umowę z NFZ- 62 miejsc udzielania świadczeń lekarza POZ posiadających umowy z NFZ w tym:

 

29 miejsc świadczenia usług – Centrum MD – Wnioskodawcy REGON 710529892
2 miejsce świadczenia usług – uczestnik Centrum Medyczne Józefów Sp. z o. o. REGON 142731765
3 miejsca świadczenia usług – uczestnik SPZOZ w Nasielsku REGON 016457218
1 miejsce świadczenia usług – uczestnik Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o. o. REGON 100428433
1 miejsce świadczenia usług – uczestnik NZOZ Ośrodek Zdrowia w Staninie S. C. REGON 060347620
1 miejsce świadczenia usług – uczestnik Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie REGON 000311622
2 miejsc świadczenia usług – uczestnik CenterMed SP. z o.o.  ul. Plac Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów, REGON 851659993
1 miejsce świadczenia usług – Szpital SOLEC Sp. z o. o. REGON 142628955
3 miejsca świadczenia usług – uczestnik Przychodnia Medyczna „Vena” Marciniak S. J. REGON 146213820
1 miejsce świadczenia usług – uczestnik Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sobienie-Jeziory REGON 711584054
6 miejsc świadczenia usług – uczestnik Przychodnie Medycyny Rodzinnej Szczecin REGON 812539779
3 miejsca świadczenia usług – uczestnik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S. C. Janów Lubelski REGON 431166043
3 miejsca świadczenia usług – uczestnik Zakład Opieki Zdrowotnej „Fam-Med” S. C. Tarnowskie Gówy REGON 276823058
2 miejsca świadczenia usług – uczestnik Zespól Lekarza Rodzinnego – PRO-Familia Sp. z o. o. Sp. K. Czerwonak REGON 630833005
1 miejsce świadczenia usług – NZOZ Mediq Jerzy Petz Legionowo REGON 010313501
1 miejsce świadczenia usług – uczestnik NZOZ „MEDPULS” J. Jeżyńska Sp.j., ul. Łanowa 83, 91-110 Łódź REGON: 101843950
1 miejsce świadczenia usług – NZOZ KROMED Sp. z.o.o. Grybów REGON: 492040780
1 miejsce świadczenia usług – MED.-LUX sp. zo.o. Przeźmierowo REGON: 010564261

Krótki opis projektu:

Personel med. i pomocniczy zatrudniony w w/w podmiotach:

Szkoleniami zostanie objętych łącznie 434 osób, K368, M66.

Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie działań projakościowych poprzez następujące zadania:

Zadanie 1

Opracowanie i wdrożenie narzędzi oceny jakości/zadowolenia pacjentów z usług medycznych świadczonych w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Zadanie 2

Organizacją spotkań w zakresie edukacji zdrowotnej (grupowych lub indywidualnych) dla pacjentów podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ objętych projektem.

Zadanie 3

Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności realizację szkoleń personelu obsługowego w zakresie obsługi klienta, praw pacjenta, zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, programów profilaktycznych.

Zadanie 4

Opracowaniem i wdrożeniem narzędzi współpracy lekarzy POZ pracujących w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z lekarzami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

 

Finansowanie przedsięwzięcia:

Dofinansowanie: 3 787 232,80 zł

Koszty ogółem: 4 002 232,30 zł
Wkład własny Centrum Medyczno – Diagnostyczne Sp. z o.o.: 215 000,00 zł

Harmonogram projektu

 Pobierz

 

 

26.01.2018

Ogłoszenie o rekrutacji uczestnictwa w projekcie pt. „POZnaj wartość opieki” w ramach umowy nr POWR.05.02.00-00-0007/17

Projekt współfinansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Pragniemy zaproponować pracownikom POZ pracujący na stanowiskach: kadra zarządzająca, pracownicy recepcji, lekarze POZ, pielęgniarki(w tym piel. środowiskowe) i położone (bez względu na formę zatrudnienia) do udziału w: cyklu szkoleń ogólnych, cyklu szkoleń w miejscu realizacji usług POZ, cyklu Indywidulanych warsztatów dla personelu POZ.

Zgłoszenia do udziału w/w szkoleniach oraz warsztatach mogą dokonywać podmioty lecznicze uczestniczące w projekcie.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły zgodnie z zamieszczonym poniższym regulaminem. Wszelkie pytania należy kierować do  koordynatorów projektu: Marika Guzek, tel. 517 203 710, marika.guzek@centrum.med.pl   lub Anna Kordowska, tel. 517 204 067, anna.kolak@centrum.med.pl

 

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa POZ 19.09.2019

 Pobierz

Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu Jakość POZ MZ

 Pobierz

Oświadczenie uczestnika projektu RODO MZ

 Pobierz

Konferencje POZnaj wartość opieki 2018-2020

 Pobierz

Harmonogram konferencji POZnaj wartość opieki, styczeń-grudzień 2018

 Pobierz

Harmonogram konferencji POZnaj wartość opieki, styczeń-grudzień 2019

 Pobierz

Harmonogram konferencji POZnaj wartość opieki, styczeń-grudzień 2020

 Pobierz

Szkolenia-w-miejscu-realizacji-usług-POZ-Projekt-Jakość-POZ-harmonogram plan na okres 01.07.2018-30.06.2019

 Pobierz

Szkolenia-w-miejscu-realizacji-usług-POZ-Projekt-Jakość-POZ-harmonogram plan na okres 01.07.2019-31.12.2019

 Pobierz

Szkolenia-w-miejscu-realizacji-usług-POZ-Projekt-Jakość-POZ-harmonogram plan na okres 01.01.2020-31.12.2020

 Pobierz

program-szkoleniowy-_QPOZ_

 Pobierz

Siedlce 14.03.2018

CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O.

Siedlce, ul. Kleeberga 2

Posiadające sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

EKSPERT DS. OPRACOWANIA MODELU STRATYFIKACJI PACJENTÓW CHORYCH PRZEWLEKLE I PODNIESIENIE JAKOŚCI POPRZEZ ZASTOSOWANIE ŚCIEŻEK OPIEKI  

  Miejsce pracy: Siedlce, ul Kleeberga 2

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

OPIS STANOWISKA

 • Opracowanie modelu stratyfikacji pacjentów chorych przewlekle podniesienie jakości poprzez zastosowanie ścieżek opieki
  • Sporządzanie analiz i raportów na wewnętrzne potrzeby firmy

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe
 • Minimum 10 letnie doświadczenie w jednostce medycznej świadczącej usługi z zakresu Podstawowej Opieki Medyczne, lub współpracy z jednostką świadczącą usługi POZ
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Zainteresowanie branżą medyczną
 • Umiejętność prowadzenia projektów
 • Umiejętność pracy na dużych zbiorach danych

OFERUJEMY

 • Pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w tym pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Realne i jasno określone cele

KONTAKT

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacje@centrum.med.pl

Kontakt telefoniczny: 25 785 60 36

Kontaktujemy się  jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Niklowej 9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”


Siedlce 15.03.2018

CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O.

Siedlce, ul. Kleeberga 2

Posiadające sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

EKSPERT Z ZAKRESU OPRACOWANIA MODELU OPIEKI NAD PACJENTAMI POZ-PROGRAM ABCDE

 Miejsce pracy: Siedlce, ul. Kleeberga 2

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

OPIS STANOWISKA

Opracowanie modelu opieki nad pacjentami POZ-Program ABCDE

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe
 • Minimum 10 letnie doświadczenie w jednostce medycznej świadczącej usługi z zakresu Podstawowej Opieki Medyczne, lub współpracy z jednostką świadczącą usługi POZ

OFERUJEMY

 • Pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w tym pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Realne i jasno określone cele

KONTAKT

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacje@centrum.med.pl

Kontakt telefoniczny: 25 785 60 36

Kontaktujemy się  jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Niklowej 9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”


 

Siedlce 15.03.2018

CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O.

Siedlce, ul. Kleeberga 2

Posiadające sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY PROJEKTU

 Miejsce pracy: Siedlce, ul. Terespolska 12

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

OPIS STANOWISKA

Opracowanie i nadzór merytoryczny, jakościowy nad wdrażanymi programami

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe
 • Minimum 10 letnie doświadczenie w jednostce medycznej świadczącej usługi z zakresu Podstawowej Opieki Medyczne, lub współpracy z jednostką świadczącą usługi POZ

OFERUJEMY

 • Pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w tym pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Realne i jasno określone cele

KONTAKT

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacje@centrum.med.pl

Kontakt telefoniczny: 25 785 60 36

Kontaktujemy się  jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Niklowej 9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”


Siedlce  06.03.2019

CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O.

Siedlce, ul. Kleeberga 2

Posiadające sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

OPIEKUN MERYTORYCZNY HURTOWNI DANYCH

 Miejsce pracy:  Siedlce, ul. Terespolska 12

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

OPIS STANOWISKA

 • Sprawowanie opieki merytorycznej nad hurtownią danych
  • Uczestnictwo w realizacji projektów z obszaru budowy hurtowni danych oraz systemów analityczno-raportowych
  • Projektowanie rozwiązań w środowisku Hurtowni Danych

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe
 • Doświadczenie w zakresie analizy, projektowania, wytwarzania i utrzymywania hurtowni danych
 • Umiejętność strojenia baz danych

OFERUJEMY

 • Pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w tym pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Realne i jasno określone cele
 • Przyjazną atmosferę pracy

 KONTAKT

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacje@centrum.med.pl

Kontakt telefoniczny: 25 785 60 36

Kontaktujemy się  jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Niklowej 9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”


Siedlce  06.03.2019

CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O.

Siedlce, ul. Kleeberga 2

Posiadające sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. NADZORU NAD DOSTAWCAMI IT

 Miejsce pracy: Siedlce, ul. Terespolska 12

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

OPIS STANOWISKA

 • Sprawowanie nadzoru na dostawcami IT
  • Praca na dużych zbiorach danych
  • Monitorowanie bieżącego poziomu jakości dostarczanych komponentów i inicjowanie niezbędnych działań w celu utrzymania wymaganego poziomu jakości

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość prawnych aspektów umów IT (w tym RODO) i tematyki oraz procesów IT
 • Systematyczność, dobra organizacja pracy oraz umiejętność nawiązywania kontaktów, kreatywność i otwartość na nowe rozwiązania

OFERUJEMY

 • Pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w tym pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Realne i jasno określone cele

KONTAKT

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacje@centrum.med.pl

Kontakt telefoniczny: 25 785 60 36

Kontaktujemy się  jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Niklowej 9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”


Siedlce 21.10.2019

Zapytanie ofertowe nr 1/10/POZ/2019

 

W związku z realizacją projektu pt.: „POZnaj wartość opieki”, o numerze POWR.05.02.00-00-0007/17-00/2011/2018/7 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności w drodze rozeznania rynku, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania edukacji przez pielęgniarkę  lub absolwenta zdrowia publicznego w jednostkach POZ lidera i uczestników projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Kleeberga 2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  i proceduralnych jest Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: damian.chaciak@centrum.med.pl, Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania będzie wykonane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

CPV: 85100000-0- Usługi ochrony zdrowia

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

85141000-9 Usługi świadczone przez pielęgniarki

85141220-7 Usługi doradcze świadczone przez pielęgniarki

 

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie edukacji zdrowotnych prowadzonych przez absolwenta zdrowia publicznego lub pielęgniarkę w zakresie rozwiązań organizacyjnych, planu opieki, czynników ryzyka oraz samokontroli w następujących jednostkach POZ Uczestników projektu:

 1. MED-LUX Sp. z o.o., 62-081 Przeźmierowo, Ul. Rynkowa 63 w ilości 260 edukacji
 2. Przychodnia CenterMed ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów   w ilości 100 edukacji
 3. Przychodnia CenterMed ul. Chopina 3, 33-100 Tarnów w ilości 100 edukacji
 4. Zakład Opieki Zdrowotnej „FAM – MED.” S.c. Barbara Pietrasińska, Jerzy Słodczyk, Ul. Piastowska 3, 42-674 Zbrosławice w ilości 150 edukacji
 5. Zakład Opieki Zdrowotnej „FAM – MED.” ul. Sienkiewicza 123, 42-672 Wieszowa w ilości 150 edukacji
 6. Zakład Opieki Zdrowotnej „FAM – MED.” Ul. Tarnogórska 1, 42-676 Miedary w ilości 150 edukacji
 7. Szpital Solec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 93, 00-382 Warszawa w ilości 100 edukacji
 8. NZOZ KROMED s.c. ul. Grunwaldzka 7, 33-330 Grybów, w ilości 150 edukacji
 9. NZOZ „MEDPULS”, UL. Łanowa 83, 91-110 Łódź w ilości 80 edukacji
 10. SPZOZ Sobienie Jeziory, 08-443 Sobienie Jeziory, Ul. Tysiąclecia 2 w ilości 150 edukacji
 11. NZOZ MEDIQ, Ul. Piłsudskiego 20, 05-120 Legionowo w ilości 100 edukacji

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każda z części musi obejmować co najmniej przeprowadzenie edukacji w jednostkach jednego uczestnika.

Wykonawca będzie realizował usługi w/w jednostkach  w okresie od dnia podpisania umowy do 30.12.2020 r. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy z Instytucją, Zamawiający dopuszcza wydłużenie umowy z Wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy lub rezygnacji z realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.

Wymagania wobec prowadzących edukację:

 1. Forma umowy: samozatrudnienie (osoba prowadząca działalność gospodarczą) lub umowa zlecenie, bądź zlecenie usługi podmiotowi zewnętrznemu dysponującemu odpowiednim potencjałem kadrowym,
 2. Wykształcenie minimum licencjackie, w przypadku pielęgniarki aktualne prawo wykonywania zawodu, doświadczenie pracy w jednostce POZ oraz znajomość realizowanych programów promocji i profilaktyki zdrowia w ramach ogólnopolskich programów zwalczania chorób nowotworowych i przewlekłych,
 3. Osoba wykonująca edukację musi obligatoryjnie przed rozpoczęciem realizacji edukacji odbyć szkolenie zorganizowane przez Zamawiającego o tematyce realizowanych edukacji. Szkolenie odbędzie się w dwóch blokach –indywidualnie (8 godz.) oraz grupowo (6 godzin).
 4. Ścisła współpraca z Zamawiającym, koordynatorem projektu oraz zespołem uczestnika w zakresie realizowanych edukacji i uzupełniania dokumentacji projektowej,
 5. Systematyczna i zgodna z harmonogramem realizacja świadczeń oraz niezwłoczne informowanie osoby upoważnionej do nadzorowania realizacji projektu o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem.
 6. Prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji projektowej, w tym karty czasu pracy i list obecności.
 7. Zadanie będzie realizowane zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności projektu dla osób z niepełno sprawnościami.
 8. Świadczenia będą realizowane od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy z Instytucją, Zamawiający dopuszcza wydłużenie umowy z Wykonawcą.
 9. Dokonanie zmian postanowień umowy, która będzie podpisana z wykonawcą w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru tego wykonawcy będzie możliwe po uzyskaniu zgody drugiej strony umowy i tylko w zakresie zgodnym z prawem i wytycznymi.

Zamawiający zapewnia sale i inne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, w tym sprzęt multimedialny.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:

 

A    Potencjał techniczny

Nie dotyczy

B    Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej mu na należyte zrealizowanie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Ocena spełnienia ww. warunków stawianych Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

– posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia,

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),

– nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wnioskodawca zobowiązany jest wpisać oświadczenie w ofercie dotyczące spełniania klauzuli społecznej, które to może być weryfikowane u Wykonawcy na każdym etapie realizacji zamówienia.

 1. Zamawiający zrealizuje zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
 2. Podwykonawstwo: Zamawiający nie dopuszcza w ramach realizacji zamówienia udziału Podwykonawców.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 5. Oferenci podają w złożonej ofercie cenę brutto, czyli pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego.
 6. Walutą rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest złoty polski (PLN).
 7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W przypadku braku przestrzegania zapisów przedmiotowego dokumentu, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości do 100% należnego łącznego wynagrodzenia. Kary umowne Zamawiający może potrącać z wynagrodzenia Wykonawcy.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy do wysokości faktycznie poniesionych przez Zamawiającego strat powstałych wskutek działań lub zaniechań Wykonawcy oraz pokrycia kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem realizacji usługi w innym terminie.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:
 2. a) Cena – 100 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

           Cena minimalna

C = ——————————- x 100 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

         Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

C- liczba punktów przyznana danej ofercie w ramach kryterium „cena”

Ocena wg kryterium „cena” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, Oferta.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym jego etapie bez podawania przyczyny oraz podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usług. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT:
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.

Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście w siedzibie biura Zamawiającego  lub przesłać poleconą przesyłką pocztową na adres ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce lub na adres e-mail: damian.chaciak@centrum.med.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29.10.2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).

Ofertę składaną pocztą należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

 1. Nazwą i adresem Zamawiającego,
 2. Nazwą i adresem Wykonawcy,
 3. Adnotacją „Oferta na edukację pielęgniarską lub absolwenta zdrowia publicznego w jednostkach uczestników projektu.” Nie otwierać do dnia 29.10.2019 r. do godziny 10:00.”
 • Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Medyczno- Diagnostycznym Sp. z o. o., z siedzibą w Siedlcach, ul. Terespolska 12, 29.10.2019 r. o godz. 11.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.
 • Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem jeśli dotyczy). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

 

 • TERMIN REALIZACJI UMOWY:

 

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany   zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie.

 

 • WARUNKI ZMIANY UMOWY:

 

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

1)        wynagrodzenia brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość dostawy objętej Umową;

2)        dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

3)        warunków realizacji Umowy, gdy zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z jej celem wskutek nieprzewidzianej przez Strony zmiany okoliczności;

4)        zmiany terminu wykonania Umowy wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w ramach pkt 1) – 5) powyżej w sytuacjach wskazanych także we wzorze umowy

 1. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:

Wykonawca wraz z ofertą (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 

 1. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia [wzór stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego]
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego]
 3. Stosowne pełnomocnictwa (jeśli dotyczy: 1) przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 2) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty)
 4. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku informacyjnego [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego]

 

 1. INFORMACJE O WYKLUCZENIU:

 

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

 

 1. WARUNKI UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia/anulowania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 • OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

– Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

– W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu.

– Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalno-merytoryczne. W przypadku braku załączonych do oferty Oferenta wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

 

 • DODATKOWE INFORMACJE:

 

 1. Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.
 2. Każdy Oferent, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
 3. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.
 4. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z Ministerstwa Zdrowia. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
 5. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostawie oraz informowaniu o zaistniałych problemach.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym ds. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
 8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami.
 9. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują odwołania.
 10. O wybraniu oferty poinformujemy oferenta poprzez e-mail i zaproszenie do podpisania umowy.
 11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, zamówień uzupełniających, do wartości maksymalnie 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą.

 

Załącznik nr 1

 Pobierz

Załącznik nr 2

 Pobierz

Załącznik nr 3

 Pobierz

Załącznik nr 4

 Pobierz

                                                           Siedlce, 21.10.2019 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/10/POZ/2019

 

W związku z realizacją projektu pt.: „POZnaj wartość opieki”, o numerze POWR.05.02.00-00-0007/17-00/2011/2018/7 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania edukacji przez psychologa w jednostkach POZ lidera i uczestników projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

 

Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Kleeberga 2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  i proceduralnych jest Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: damian.chaciak@centrum.med.pl, Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania będzie wykonane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

CPV: 85100000-0- Usługi ochrony zdrowia

 

 

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie edukacji zdrowotnych prowadzonych przez psychologa dla pacjentów z zakresu prawidłowego radzenia sobie z chorobą w następujących jednostkach POZ projektu:

 1. MED-LUX Sp. z o.o., 62-081 Przeźmierowo, Ul. Rynkowa 63 w ilości 150 edukacji
 2. Przychodnia CenterMed ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów   w ilości 20 edukacji
 3. Przychodnia CenterMed ul. Chopina 3, 33-100 Tarnów w ilości 20 edukacji
 4. Zakład Opieki Zdrowotnej „FAM – MED.” S.c. Barbara Pietrasińska, Jerzy Słodczyk, Ul. Piastowska 3, 42-674 Zbrosławice w ilości 50 edukacji
 5. Zakład Opieki Zdrowotnej „FAM – MED.” ul. Sienkiewicza 123, 42-672 Wieszowa w ilości 25 edukacji
 6. Zakład Opieki Zdrowotnej „FAM – MED.” Ul. Tarnogórska 1, 42-676 Miedary w ilości 25 edukacji
 7. Szpital Solec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 93, 00-382 Warszawa w ilości 30 edukacji
 8. NZOZ KROMED s.c. ul. Grunwaldzka 7, 33-330 Grybów, w ilości 40 edukacji
 9. NZOZ „MEDPULS”, UL. Łanowa 83, 91-110 Łódź w ilości 10 edukacji
 10. SPZOZ Sobienie Jeziory, 08-443 Sobienie Jeziory, Ul. Tysiąclecia 2 w ilości 20 edukacji
 11. NZOZ MEDIQ, Ul. Piłsudskiego 20, 05-120 Legionowo w ilości 25 edukacji

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każda z części musi obejmować co najmniej przeprowadzenie edukacji w jednostkach jednego uczestnika.

Wykonawca będzie realizował usługi w/w jednostkach  w okresie od 01.11.2019- 30.12.2020 r. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy z Instytucją, Zamawiający dopuszcza wydłużenie umowy z Wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy lub rezygnacji z realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.

Wymagania wobec prowadzących edukację:

 1. Forma umowy: samozatrudnienie (osoba prowadząca działalność gospodarczą) lub umowa zlecenie, bądź zlecenie usługi podmiotowi zewnętrznemu dysponującemu odpowiednim potencjałem kadrowym,
 2. Wykształcenie minimum magister psychologii, doświadczenie pracy w jednostce POZ oraz znajomość realizowanych programów promocji i profilaktyki zdrowia w ramach ogólnopolskich programów zwalczania chorób nowotworowych i przewlekłych,
 3. Osoba wykonująca porady musi obligatoryjnie przed rozpoczęciem realizacji edukacji odbyć szkolenie zorganizowane przez Zamawiającego o tematyce realizowanych edukacji. Szkolenie odbędzie się w dwóch blokach –indywidualnie (8 godz.) oraz grupowo (6 godzin).
 4. Ścisła współpraca z Zamawiającym, koordynatorem projektu oraz zespołem uczestnika w zakresie realizowanych porad i uzupełniania dokumentacji projektowej,
 5. Systematyczna i zgodna z harmonogramem realizacja świadczeń oraz niezwłoczne informowanie osoby upoważnionej do nadzorowania realizacji projektu o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem.
 6. Prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji projektowej, w tym karty czasu pracy i list obecności.
 7. Zadanie będzie realizowane zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności projektu dla osób z niepełno sprawnościami.
 8. Świadczenia będą realizowane od dnia podpisania umowy do 31.03.2020 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 9. Dokonanie zmian postanowień umowy, która będzie podpisana z wykonawcą w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru tego wykonawcy będzie możliwe po uzyskaniu zgody drugiej strony umowy i tylko w zakresie zgodnym z prawem i wytycznymi.

Zamawiający zapewnia sale i inne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, w tym sprzęt multimedialny.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:

A    Potencjał techniczny

Nie dotyczy

B    Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej mu na należyte zrealizowanie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Ocena spełnienia ww. warunków stawianych Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

– posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia,

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),

– nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wnioskodawca zobowiązany jest wpisać oświadczenie w ofercie dotyczące spełniania klauzuli społecznej, które to może być weryfikowane u Wykonawcy na każdym etapie realizacji zamówienia.

 1. Zamawiający zrealizuje zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
 2. Podwykonawstwo: Zamawiający nie dopuszcza w ramach realizacji zamówienia udziału Podwykonawców.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 5. Oferenci podają w złożonej ofercie cenę brutto, czyli pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego.
 6. Walutą rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest złoty polski (PLN).
 7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W przypadku braku przestrzegania zapisów przedmiotowego dokumentu, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości do 100% należnego łącznego wynagrodzenia. Kary umowne Zamawiający może potrącać z wynagrodzenia Wykonawcy.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy do wysokości faktycznie poniesionych przez Zamawiającego strat powstałych wskutek działań lub zaniechań Wykonawcy oraz pokrycia kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem realizacji usługi w innym terminie.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:
 2. a) Cena – 100 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

           Cena minimalna

C = ——————————- x 100 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

         Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

C- liczba punktów przyznana danej ofercie w ramach kryterium „cena”

Ocena wg kryterium „cena” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, Oferta.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usług. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert

 

 

 1. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT:
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.

Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście w siedzibie biura Zamawiającego  lub przesłać poleconą przesyłką pocztową na adres ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce lub na adres e-mail:  damian.chaciak@centrum.med.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).

 

Ofertę składaną pocztą należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

 1. Nazwą i adresem Zamawiającego,
 2. Nazwą i adresem Wykonawcy,
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.
 • Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem jeśli dotyczy). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

 TERMIN REALIZACJI UMOWY:

 Przedmiot umowy zostanie zrealizowany   zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie.

 • WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

1)        wynagrodzenia brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość dostawy objętej Umową;

2)        dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

3)        warunków realizacji Umowy, gdy zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z jej celem wskutek nieprzewidzianej przez Strony zmiany okoliczności;

5)        zmiany terminu wykonania Umowy wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w ramach pkt 1) – 5) powyżej w sytuacjach wskazanych także we wzorze umowy

 1. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:

Wykonawca wraz z ofertą (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia [wzór stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego]
 2. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego]
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego]
 4. Stosowne pełnomocnictwa (jeśli dotyczy: 1) przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 2) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty)
 5. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku informacyjnego [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego]

 

 1. INFORMACJE O WYKLUCZENIU:

 

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

 1. pozostawanie z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości.
 2. WARUNKI UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia/anulowania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 • OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

-Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej

– Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

– W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu.

– Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalno-merytoryczne. W przypadku braku załączonych do oferty Oferenta wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

 

 • DODATKOWE INFORMACJE:

 

 1. Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.
 2. Każdy Oferent, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
 3. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.
 4. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z Ministerstwa Zdrowia. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
 5. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostawie oraz informowaniu o zaistniałych problemach.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym ds. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
 8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami.
 9. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują odwołania.
 10. O wybraniu oferty poinformujemy oferenta poprzez e-mail i zaproszenie do podpisania umowy.
 11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, zamówień uzupełniających, do wartości maksymalnie 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą.

 

Załącznik nr 1

 Pobierz

Załącznik nr 2

 Pobierz

Załącznik nr 3

 Pobierz

Załącznik nr 4

 Pobierz

                                                                                                                                     Siedlce, 21.10.2019 r.

 Zapytanie ofertowe nr 3/10/POZ/2019

 W związku z realizacją projektu pt.: „POZnaj wartość opieki”, o numerze POWR.05.02.00-00-0007/17-00/2011/2018/7 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania edukacji przez dietetyka w jednostkach POZ lidera i uczestników projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

 

Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Terespolska 12. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  i proceduralnych jest Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: damian.chaciak@centrum.med.pl, Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

 1. TRYB POSTĘPOWANIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania będzie wykonane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

CPV: 85100000-0- Usługi ochrony zdrowia

 

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie edukacji zdrowotnych prowadzonych przez dietetyka dla pacjentów z zakresu prawidłowego odżywiania oraz zaleceń dietetycznych w kluczowych chorobach i niedoborach w następujących jednostkach POZ projektu:

 

 1. MED-LUX Sp. z o.o., 62-081 Przeźmierowo, Ul. Rynkowa 63 w ilości 800 edukacji
 2. Przychodnia CenterMed ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów   w ilości 50 edukacji
 3. Przychodnia CenterMed ul. Chopina 3, 33-100 Tarnów w ilości 50 edukacji
 4. Zakład Opieki Zdrowotnej „FAM – MED.” S.c. Barbara Pietrasińska, Jerzy Słodczyk, Ul. Piastowska 3, 42-674 Zbrosławice w ilości 75 edukacji
 5. Zakład Opieki Zdrowotnej „FAM – MED.” ul. Sienkiewicza 123, 42-672 Wieszowa w ilości 75 edukacji
 6. Zakład Opieki Zdrowotnej „FAM – MED.” Ul. Tarnogórska 1, 42-676 Miedary w ilości 50 edukacji
 7. Szpital Solec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 93, 00-382 Warszawa w ilości 60 edukacji
 8. NZOZ KROMED s.c. ul. Grunwaldzka 7, 33-330 Grybów, w ilości 80 edukacji
 9. NZOZ „MEDPULS”, UL. Łanowa 83, 91-110 Łódź w ilości 300 edukacji
 10. SPZOZ Sobienie Jeziory, 08-443 Sobienie Jeziory, Ul. Tysiąclecia 2 w ilości 40 edukacji
 11. NZOZ MEDIQ, Ul. Piłsudskiego 20, 05-120 Legionowo w ilości 40 edukacji

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każda z części musi obejmować co najmniej przeprowadzenie edukacji w jednostkach jednego uczestnika.

Wykonawca będzie realizował usługi w/w jednostkach  w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy z Instytucją, Zamawiający dopuszcza wydłużenie umowy z Wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy lub rezygnacji z realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.

Wymagania wobec prowadzących edukację:

 1. Forma umowy: samozatrudnienie (osoba prowadząca działalność gospodarczą) lub umowa zlecenie, bądź zlecenie usługi podmiotowi zewnętrznemu dysponującemu odpowiednim potencjałem kadrowym,
 2. Wykształcenie minimum licencjackie w zakresie dietetyki, doświadczenie pracy w jednostce POZ oraz znajomość realizowanych programów promocji i profilaktyki zdrowia w ramach ogólnopolskich programów zwalczania chorób nowotworowych i przewlekłych,
 3. Osoba wykonująca edukację musi obligatoryjnie przed rozpoczęciem realizacji edukacji odbyć szkolenie zorganizowane przez Zamawiającego o tematyce realizowanych edukacji. Szkolenie odbędzie się w dwóch blokach –indywidualnie (8 godz.) oraz grupowo (6 godzin).
 4. Ścisła współpraca z Zamawiającym, koordynatorem projektu oraz zespołem uczestnika w zakresie realizowanych edukacji i uzupełniania dokumentacji projektowej,
 5. Systematyczna i zgodna z harmonogramem realizacja świadczeń oraz niezwłoczne informowanie osoby upoważnionej do nadzorowania realizacji projektu o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem.
 6. Prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji projektowej, w tym karty czasu pracy i list obecności.
 7. Zadanie będzie realizowane zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności projektu dla osób z niepełno sprawnościami.
 8. Świadczenia będą realizowane od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy z Instytucją, Zamawiający dopuszcza wydłużenie umowy z Wykonawcą.
 9. Dokonanie zmian postanowień umowy, która będzie podpisana z wykonawcą w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru tego wykonawcy będzie możliwe po uzyskaniu zgody drugiej strony umowy i tylko w zakresie zgodnym z prawem i wytycznymi.

Zamawiający zapewnia sale i inne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, w tym sprzęt multimedialny.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:

A    Potencjał techniczny

Nie dotyczy

B    Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej mu na należyte zrealizowanie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Ocena spełnienia ww. warunków stawianych Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

– posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia,

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),

– nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wnioskodawca zobowiązany jest wpisać oświadczenie w ofercie dotyczące spełniania klauzuli społecznej, które to może być weryfikowane u Wykonawcy na każdym etapie realizacji zamówienia.

 1. Zamawiający zrealizuje zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
 2. Podwykonawstwo: Zamawiający nie dopuszcza w ramach realizacji zamówienia udziału Podwykonawców.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 5. Oferenci podają w złożonej ofercie cenę brutto, czyli pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego.
 6. Walutą rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest złoty polski (PLN).
 7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W przypadku braku przestrzegania zapisów przedmiotowego dokumentu, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości do 100% należnego łącznego wynagrodzenia. Kary umowne Zamawiający może potrącać z wynagrodzenia Wykonawcy.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy do wysokości faktycznie poniesionych przez Zamawiającego strat powstałych wskutek działań lub zaniechań Wykonawcy oraz pokrycia kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem realizacji usługi w innym terminie.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:
 2. a) Cena – 100 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

           Cena minimalna

C = ——————————- x 100 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

         Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

C- liczba punktów przyznana danej ofercie w ramach kryterium „cena”

Ocena wg kryterium „cena” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, Oferta.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usług. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

 1. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT:
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.

Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście w siedzibie biura Zamawiającego  lub przesłać poleconą przesyłką pocztową na adres ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce lub na adres e-mail:  damian.chaciak@centrum.med.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).

Ofertę składaną pocztą należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

 1. Nazwą i adresem Zamawiającego,
 2. Nazwą i adresem Wykonawcy,

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.
 • Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem jeśli dotyczy). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

 TERMIN REALIZACJI UMOWY:

 Przedmiot umowy zostanie zrealizowany   zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie.

 • WARUNKI ZMIANY UMOWY:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

1)        wynagrodzenia brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość dostawy objętej Umową;

2)        dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

3)        warunków realizacji Umowy, gdy zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z jej celem wskutek nieprzewidzianej przez Strony zmiany okoliczności;

5)        zmiany terminu wykonania Umowy wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.

Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w ramach pkt 1) – 5) powyżej w sytuacjach wskazanych także we wzorze umowy

 1. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:

Wykonawca wraz z ofertą (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia [wzór stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego]
 2. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego]
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego]
 4. Stosowne pełnomocnictwa (jeśli dotyczy: 1) przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 2) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty)
 5. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku informacyjnego [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego]

 

 1. INFORMACJE O WYKLUCZENIU:

 Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

 

 1. WARUNKI UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia/anulowania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

 • OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

-Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej

– Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

– W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu.

– Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalno-merytoryczne. W przypadku braku załączonych do oferty Oferenta wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

 • DODATKOWE INFORMACJE:
 1. Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.
 2. Każdy Oferent, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
 3. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.
 4. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z Ministerstwa Zdrowia. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
 5. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostawie oraz informowaniu o zaistniałych problemach.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym ds. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
 8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami.
 9. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują odwołania.
 10. O wybraniu oferty poinformujemy oferenta poprzez e-mail i zaproszenie do podpisania umowy.
 11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, zamówień uzupełniających, do wartości maksymalnie 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą.

 

załącznik nr 2

 Pobierz

Załącznik nr 3

 Pobierz

Załącznik nr 4

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast