Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
„Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Garwolinie drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu garwolińskiego”.  Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi: 1 948 121,76.zł, dofinansowanie:  1 805 908,87zł

 

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W GARWOLINIE

Ul. Korczaka 35/3

08-400 Garwolin

DDOM czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-16:00.

 


Dzienny Dom Opieki Medycznej dysponuje 25 miejscami dla pacjentów.

Przyjęcia pacjentów do DDOM w Garwolinie z dniem 02.01.2020.


Informacje w sprawie rekrutacji:

 • Pani Sylwia Kurkus-Korycińska, tel. 509 927 446
 • Pani Joanna Głaszczka, tel. 25 740 10 36

Kontakt mailowy w sprawie zapisów: email: ddom@centrum.med.pl


 

Dzienny Dom Opieki Medycznej to placówka –

 • dedykowana pacjentom po bezpośrednio przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej
 • dla pacjentów, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego
 • dla osób zagrożonych hospitalizacją

 

Wsparcie skierowane zostanie do osób niesamodzielnych, w szczególności tych powyżej 65 r. ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opiekę podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie osób niewymagających całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Skala samodzielności pacjentów w skali Barthel powinna znajdować się na poziomie 40-65 punktów.


 

Kryteria kwalifikacji do Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM):

 • Osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, powiat garwoliński
 • Osoby niesamodzielne (skala Barthel na poziomie 40-65 pkt)
 • Osoby pełnoletnie, głównie po 65 r.ż.

Do pobytu w DDOM kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Zespół terapeutyczny sprawujący opiekę nad pacjentem:

 • Lekarz specjalista rehabilitacji
 • Lekarz geriatra
 • Pielęgniarka koordynująca
 • Fizjoterapeuta
 • Opiekun medyczny
 • Terapeuta zajęciowy
 • Psycholog

Wsparcie dla zespołu terapeutycznego stanowią – dietetyk i logopeda.


 

Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej:

 • poprawa zdrowia i samodzielności życiowej
 • zapobiega wczesnym powikłaniom poszpitalnym
 • przygotowuje pacjenta i jego rodzinę do samoopieki i samodzielnego funkcjonowania

 

Wsparcie projektowe zostanie udzielone w okresie 01.10.2019 – 30.09.2021.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO DDOM W GARWOLINIE

Regulamin organizacyjny DDOM w Garwolinie

 Pobierz

Regulamin rekrutacyjny DDOM w Garwolinie

 Pobierz

Zał. nr 1 do regulaminu rekrutacyjnego - Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej

 Pobierz

Zał. nr 2 do regulaminu rekrutacyjnego - Karta oceny wg skali Barthel

 Pobierz

Zał. nr 3 do regulaminu rekrutacyjnego - Deklaracja udziału w projekcie

 Pobierz

Zał. nr 4 do regulaminu rekrutacyjnego - Zgoda na transport

 Pobierz

Zał. nr 5 do regulaminu rekrutacyjnego - Oświadczenie uczestnika projektu

 Pobierz

Zał. nr 6 do regulaminy rekrutacyjnego - Formularz rekrutacyjny

 Pobierz

Siedlce 20.12.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją projektu pt.: „Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Garwolinie drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu garwolińskiego”, Nr RPMA.09.02.02-14-b434/18, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania świadczeń  przez lekarza rehabilitacji w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Garwolinie, ul. Korczaka 3/35.

 

 1. Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Terespolska 12. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest Pani Sylwia Kurkus Korycińska, tel. 509 927 446 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: biuro@centrum.med.pl. Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl
 2. Postanowienia ogólne:
 3. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
 4. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
 11. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
 12. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych przez Zamawiającego.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie indywidualnych świadczeń lekarskich w zależności od potrzeb pacjenta w Dziennym Domie Opieki Medycznej w Garwolinie, ul. Korczaka 35/3.

Zadania realizowane przez lekarza rehabilitacji będą obejmowały:

 1. orzekanie o stanie zdrowia,
 2. udzielanie porad w leczeniu schorzeń narządów ruchu, w tym zapewnienie diagnostyki zgodnie z standardem DDOM,
 3. udział w wielodyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
 4. świadczenia profilaktyki narządów ruchu,
 5. wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym,
 6. zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta z DDOM,
 7. inne świadczenia wynikające z potrzeb pacjentów DDOM.

Wszystkie zadania będą zgodnie z aktualnym stanem prawnym a w szczególności z Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.)

Świadczenia będą udzielane w ilości 588 godzin  w okresie od 01.01.2020- 30.09.2021 r.

Kody CPV:

Kod CPV:

85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie

85100000-0 – Usługi ochrony zdrowia

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji usług w przypadku zmiany terminu realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą.

Wymagania wobec wykonawcy:

 1. Forma umowy: samozatrudnienie (osoba prowadząca działalność gospodarczą) lub umowa zlecenie, bądź zlecenie usługi podmiotowi zewnętrznemu dysponującemu odpowiednim potencjałem kadrowym.
 2. Wykształcenie wyższe kierunkowe, doświadczenie w pracy z osobami starszymi, dyplom lekarza, specjalista bądź w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej,
 3. Ścisła współpraca z Zamawiającym, koordynatorem projektu oraz zespołem terapeutycznym w zakresie programu realizowanych świadczeń lekarza rehabilitacji, uzupełniania dokumentacji projektowej, wspierania i motywowania uczestników oraz kontaktowania się (wg potrzeb) z rodziną uczestników.
 4. Systematyczna i zgodna z harmonogramem realizacja świadczeń oraz niezwłoczne informowanie osoby upoważnionej do nadzorowania realizacji projektu o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i opracowania narzędzi do udzielania świadczeń. Wszelkie materiały dydaktyczne, muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z EFS. Zamawiający udostępni Wykonawcy wzór oznakowania dokumentów.
 6. Prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji projektowej, w tym karty czasu pracy, dziennik zajęć, list obecności, dokumentacji medycznej uczestników DDOM.
 7. Zadanie będzie realizowane zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności projektu dla osób z niepełno sprawnościami.
 8. Świadczenia będą realizowane od dnia podpisania umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem,

Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji, harmonogramu, liczby godzin lub zakresu usług. Dokonanie zmian postanowień umowy, która będzie podpisana z wykonawcą w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru tego wykonawcy będzie możliwe po uzyskaniu zgody drugiej strony umowy i tylko w zakresie zgodnym z prawem i wytycznymi.
 2. Opis sposobu przygotowania ofert
 3. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).
 4. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto oraz brutto.
 5. Wartość oferty należy wyrazić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 7. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
 8. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów w tym koszty związane z dostawą, instalacją i innych czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na którą składa się:

– Formularz ofertowy  stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN (złoty polski).

– Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 2

– Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 3

– Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

– CV osób przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia

– Inne wymagane dokumenty określone w zapytaniu ofertowym.

Ocena wskazanych powyżej warunków zostanie dokonana na zasadzie ustalenia ich spełnienia albo ich nie spełnienia. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia oferta zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części zamówienia wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .

 1. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

– wobec których nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),

– którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • pozostawanie z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej:
 2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone w pkt. 10.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
 4. Cena- ranga procentowa 100%
 5. Punkty oferty zostaną zsumowane wg. Wzoru:

Sof=Cof

Gdzie:

Sof- suma punktów badanej oferty

Cof- ilość punktów uzyskanych za kryterium w ,, cena’’

4.W kryterium cena punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

 

Cmin

Cof=—————————————————— x 100 pkt

Cb

 

Gdzie:

Cof- ocena punktowa oferty  w kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nieodrzuconych ofert

Cb- cena brutto oferty badanej

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 • Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,
 • Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,

Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których wezmą udział wystawcy ofert.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.

Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście w siedzibie biura Spółki Centrum Medyczno- Diagnostyczne, ul. Terespolska 12,08-110 Siedlce  lub przesłać poleconą przesyłką pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty składane pocztą należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

 1. Nazwą i adresem Zamawiającego,
 2. Nazwą i adresem Wykonawcy,
 3. Adnotacją „Oferta do zapytania ofertowego na świadczenie usług lekarza rehabilitacji dla DDOM w Garwolinie.”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 Pobierz

Załącznik nr 2

 Pobierz

Załącznik nr 3

 Pobierz

Informacja RODO

 Pobierz

Siedlce 20.12.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją projektu pt.: „Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Garwolinie drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu garwolińskiego”, Nr RPMA.09.02.02-14-b434/18, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania świadczeń przez lekarza geriatrę w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Garwolinie, ul. Korczaka 3/35.

 

 1. Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Terespolska 12. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest Pani Sylwia Kurkus Korycińska, tel. 509 927 446 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: biuro@centrum.med.pl. Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl
 2. Postanowienia ogólne:
 3. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
 4. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
 11. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
 12. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych przez Zamawiającego.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie indywidualnych świadczeń lekarskich w zależności od potrzeb pacjenta w Dziennym Domie Opieki Medycznej w Garwolinie, ul. Korczaka 35/3.

Zadania realizowane przez lekarza geriatrę będą obejmowały:

 1. orzekanie o stanie zdrowia,
 2. udzielanie porad w leczeniu schorzeń geriatrycznych, w tym zapewnienie diagnostyki zgodnie z standardem DDOM,
 3. udział w wielodyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
 4. całościowa ocena geriatryczna
 5. wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym,
 6. zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta z DDOM,
 7. inne świadczenia wynikające z potrzeb pacjentów DDOM.

Wszystkie zadania będą zgodnie z aktualnym stanem prawnym a w szczególności z Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.)

Świadczenia będą udzielane w ilości 588 godzin  w okresie od 01.01.2020- 30.09.2021 r.

Kody CPV:

Kod CPV:

85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie

85100000-0 – Usługi ochrony zdrowia

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji usług w przypadku zmiany terminu realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą.

Wymagania wobec wykonawcy:

 1. Forma umowy: samozatrudnienie (osoba prowadząca działalność gospodarczą) lub umowa zlecenie, bądź zlecenie usługi podmiotowi zewnętrznemu dysponującemu odpowiednim potencjałem kadrowym.
 2. Wykształcenie wyższe kierunkowe, doświadczenie w pracy z osobami starszymi, dyplom lekarza, specjalista geriatrii,
 3. Ścisła współpraca z Zamawiającym, koordynatorem projektu oraz zespołem terapeutycznym w zakresie programu realizowanych świadczeń lekarza geriatrii, uzupełniania dokumentacji projektowej, wspierania i motywowania uczestników oraz kontaktowania się (wg potrzeb) z rodziną uczestników.
 4. Systematyczna i zgodna z harmonogramem realizacja świadczeń oraz niezwłoczne informowanie osoby upoważnionej do nadzorowania realizacji projektu o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i opracowania narzędzi do udzielania świadczeń. Wszelkie materiały dydaktyczne, muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z EFS. Zamawiający udostępni Wykonawcy wzór oznakowania dokumentów.
 6. Prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji projektowej, w tym karty czasu pracy, dziennik zajęć, list obecności, dokumentacji medycznej uczestników DDOM.
 7. Zadanie będzie realizowane zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności projektu dla osób z niepełno sprawnościami.
 8. Świadczenia będą realizowane od dnia podpisania umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem,

Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji, harmonogramu, liczby godzin lub zakresu usług. Dokonanie zmian postanowień umowy, która będzie podpisana z wykonawcą w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru tego wykonawcy będzie możliwe po uzyskaniu zgody drugiej strony umowy i tylko w zakresie zgodnym z prawem i wytycznymi.
 2. Opis sposobu przygotowania ofert
 3. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).
 4. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto oraz brutto.
 5. Wartość oferty należy wyrazić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 7. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
 8. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów w tym koszty związane z dostawą, instalacją i innych czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na którą składa się:

– Formularz ofertowy  stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN (złoty polski).

– Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 2

– Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 3

– Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

– CV osób przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia

– Inne wymagane dokumenty określone w zapytaniu ofertowym.

Ocena wskazanych powyżej warunków zostanie dokonana na zasadzie ustalenia ich spełnienia albo ich nie spełnienia. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia oferta zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części zamówienia wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .

 1. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

– wobec których nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),

– którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • pozostawanie z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej:
 2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone w pkt. 10.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
 4. Cena- ranga procentowa 100%
 5. Punkty oferty zostaną zsumowane wg. Wzoru:

Sof=Cof

Gdzie:

Sof- suma punktów badanej oferty

Cof- ilość punktów uzyskanych za kryterium w ,, cena’’

4.W kryterium cena punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

 

Cmin

Cof=—————————————————— x 100 pkt

Cb

 

Gdzie:

Cof- ocena punktowa oferty  w kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nieodrzuconych ofert

Cb- cena brutto oferty badanej

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 • Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,
 • Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,

Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których wezmą udział wystawcy ofert.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.

Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście w siedzibie biura Spółki Centrum Medyczno- Diagnostyczne, ul. Terespolska 12,08-110 Siedlce  lub przesłać poleconą przesyłką pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty składane pocztą należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

 1. Nazwą i adresem Zamawiającego,
 2. Nazwą i adresem Wykonawcy,
 3. Adnotacją „Oferta do zapytania ofertowego na świadczenie usług lekarza geriatrę dla DDOM w Garwolinie.”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

załącznik nr 1

 Pobierz

Załącznik nr 2

 Pobierz

Załącznik nr 3

 Pobierz

Informacja RODO

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast