Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
„Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej w Mińsku Mazowieckim drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego.”, RPMA.09.02.02-14-a705/189,
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Mińsk Mazowiecki, ul. Olsztyńska 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki

DDOM czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-16:00.

 


Dzienny Dom Opieki Medycznej.

Przyjęcia pacjentów do DDOM.


Informacje w sprawie rekrutacji:

 • Pani Anna Kropisz, tel. 791 333 195

Kontakt mailowy w sprawie zapisów: email: ddom@centrum.med.pl


 

Dzienny Dom Opieki Medycznej to placówka –

 • dedykowana pacjentom po bezpośrednio przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej
 • dla pacjentów, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego
 • dla osób zagrożonych hospitalizacją

 

Wsparcie skierowane zostanie do osób niesamodzielnych, w szczególności tych powyżej 65 r. ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opiekę podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie osób niewymagających całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Skala samodzielności pacjentów w skali Barthel powinna znajdować się na poziomie 40-65 punktów.


 

Kryteria kwalifikacji do Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM):

 • Osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, powiat miński
 • Osoby niesamodzielne (skala Barthel na poziomie 40-65 pkt)
 • Osoby pełnoletnie, głównie po 65 r.ż.

Do pobytu w DDOM kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Zespół terapeutyczny sprawujący opiekę nad pacjentem:

 • Lekarz specjalista rehabilitacji
 • Lekarz geriatra
 • Pielęgniarka koordynująca
 • Fizjoterapeuta
 • Opiekun medyczny
 • Terapeuta zajęciowy
 • Psycholog

Wsparcie dla zespołu terapeutycznego stanowią – dietetyk i logopeda.


 

Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej:

 • poprawa zdrowia i samodzielności życiowej
 • zapobiega wczesnym powikłaniom poszpitalnym
 • przygotowuje pacjenta i jego rodzinę do samoopieki i samodzielnego funkcjonowania

 

Wsparcie projektowe zostanie udzielone w okresie od 01.01.2021 do 31.05.2023

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO DDOM W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Regulamin organizacyjny DDOM MIŃSK MAZOWIECKI

 Pobierz

Regulamin rekrutacyjny DDOM MIŃSK MAZOWIECKI

 Pobierz

Zał. nr 1 do regulaminu rekrutacyjnego - Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej

 Pobierz

Zał. nr 2 do regulaminu rekrutacyjnego - Karta oceny wg skali Barthel

 Pobierz

Zał. nr 3 do regulaminu rekrutacyjnego - Deklaracja udziału w projekcie

 Pobierz

Zał. nr 4 do regulaminu rekrutacyjnego - Zgoda na transport

 Pobierz

Zał. nr 5 do regulaminu rekrutacyjnego - Oświadczenie uczestnika projektu

 Pobierz

Zał. nr 6 do regulaminy rekrutacyjnego - Formularz rekrutacyjny

 Pobierz

—————————————————————————————————–


Siedlce 15.12.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją projektu pt.: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego.”, RPMA.09.02.02-14-a705/189, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności w trybie rozeznania rynku, na przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia w ramach umowy sprzedaży, obejmującej przeniesienie prawa własności na Zamawiającego i dostarczenie fabrycznie nowego i nieużywanego oraz w pełni sprawnego technicznie oraz w pełni funkcjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego w trybie rozeznania rynku.

Dokładna specyfikację określa załącznik nr 1 do zapytania.

 

 1. Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Terespolska 12. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest Pani Katarzyna Rubnikowicz- Kopyść, tel. 519 134 112 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: biuro@centrum.med.pl

Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie, zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Cechy techniczne przedmiotu zamówienia określają wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry. Parametry urządzeń mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o  równoważnych parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1.

Kody CPV:

33100000-1 – Urządzenia medyczne

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym w trakcie realizacji projektu po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji zmiany przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych na poszczególne urządzenia w ramach zamówienia.

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 7 stycznia 2021 r.
 2. Zakres zadań Wykonawcy w ramach zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do:                                                    

1) zaoferowania sumarycznej ceny brutto za sprzedaż towarów określonych w przedmiocie zamówienia,

2) dostawy urządzenia lub urządzeń i wyposażenia spełniającego wymagania niniejszego zapytania ofertowego do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Mińsku Maz., woj. mazowieckie w terminie określonym w pkt 3 zapytania ofertowego,

3) montażu (instalacji) i uruchomienia dostarczonego urządzenia lub urządzeń oraz wyposażenia wymagającego podjęcia takich czynności w w/w gabinecie Zamawiającego,

4) przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi z dostarczonego urządzenia lub urządzeń wyposażenia,

5) zapewnienia gwarancji na poszczególne urządzenia i wyposażenia stanowiących przedmiot zamówienia, oraz zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego realizację danej części przedmiotu zamówienia.

W okresie gwarancji na poszczególne przedmioty zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:

– pełnej sprawności technicznej i funkcjonalności poszczególnych urządzeń i wyposażenia poprzez pełne usuwanie ich uszkodzeń, awarii lub niesprawności lub wymianę wadliwych, uszkodzonych części poszczególnych urządzeń i wyposażenia na fabrycznie nowe lub też wymianę całego urządzenia lub też wyposażenia na fabrycznie nowe, w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia, przy czym czas reakcji na zgłoszenie – rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu pierwszych zdalnych wskazówek dotyczących możliwości usunięcia uszkodzenia lub awarii i dalszego sposobu postępowania – wynosić będzie maksymalnie 6 godzin roboczych od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego awarii urządzenia lub urządzeń wyposażenia,

– bezpłatnych uaktualnień oprogramowania poszczególnych urządzeń bez zmiany ich funkcjonalności,

– bezpłatnych telefonicznych i e-mailowych konsultacji i porad dla ich użytkowników urządzeń lub wyposażenia ze strony Zamawiającego.

Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do w/w gabinetu Zamawiającego oraz  dokonywanych napraw i wymian obciążają Wykonawcę.

Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wraz z dostarczonymi urządzeniami lub wyposażeniem: dokumenty gwarancyjne na realizowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia, wszelkie niezbędne instrukcje obsługi oraz inne wymagane prawem dokumenty, w tym certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą, Aprobatą Techniczną. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny zostać dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.

 

 1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na którą składa się:

– Formularz ofertowy zawierający specyfikację oferowanych urządzeń i wyposażenia,  cenę brutto, czas gwarancji oraz termin dostawy przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN (złoty polski).

– Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 3.

– Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

– Inne wymagane dokumenty określone w zapytaniu ofertowym.

Ocena wskazanych powyżej warunków zostanie dokonana na zasadzie ustalenia ich spełnienia albo ich nie spełnienia. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia oferta zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części zamówienia wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

– posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia,

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),

– nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • pozostawanie z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej:
 2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone w pkt. 10.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
 4. Cena- ranga procentowa 100%
 5. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.

Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście w siedzibie biura Spółki Centrum Medyczno- Diagnostyczne, ul. Terespolska 12,08-110 Siedlce  lub na adres email damian.chaciak@centrum.med.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2020 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).

Oferty składane pocztą należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

 1. Nazwą i adresem Zamawiającego,
 2. Nazwą i adresem Wykonawcy,
 3. Adnotacją „Oferta do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla DDOM w Mińsku Maz.”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

 

 

 

Załącznik nr 1

 Pobierz

Załącznik nr 2

 Pobierz

Załącznik nr 3

 Pobierz

Informacja RODO

 Pobierz

Siedlce 15.12.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt.: „Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej, drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego ”, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym zgodnie z zasadą rozeznania rynku, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia  materiałów do terapii zajęciowej dla DDOM w Mińsku Mazowieckim.

Dokładna specyfikację określa załącznik nr 1 do zapytania.

  1. Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Terespolska 12. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest Pani Katarzyna Rubnikowicz- Kopyść, tel. 519 134 112 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: biuro@centrum.med.pl

Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje materiały, zgodnie ze Specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kody CPV:

30190000-7 –  Różny sprzęt i artykuły biurowe

39162100-6 – Pomoce dydaktyczne

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dotyczących poszczególnych elementów  zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym w trakcie realizacji projektu po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji zmiany przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych na poszczególne urządzenia w ramach zamówienia

Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.

Ofertę wraz z załącznikiem złożyć można osobiście w siedzibie biura Spółki Centrum Medyczno- Diagnostyczne, ul. Terespolska 12,08-110 Siedlce  lub w formie elektronicznej na adres damian.chaciak@centrum.med.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia  2020 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).

załącznik nr 1

 Pobierz

Załącznik nr 2

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast