Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
„Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Siedlcach drogą do zdrowia i aktywności seniorów miasta Siedlce”,
Nr RPMA.09.02.02-14-b428/18
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W SIEDLCACH

ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce

DDOM czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-16:00.

 


Dzienny Dom Opieki Medycznej.

Przyjęcia pacjentów do DDOM.


Informacje w sprawie rekrutacji:

 • Pani Anna Kropisz, tel. 791 333 195

Kontakt mailowy w sprawie zapisów: email: ddom@centrum.med.pl


 

Dzienny Dom Opieki Medycznej to placówka –

 • dedykowana pacjentom po bezpośrednio przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej
 • dla pacjentów, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego
 • dla osób zagrożonych hospitalizacją

 

Wsparcie skierowane zostanie do osób niesamodzielnych, w szczególności tych powyżej 65 r. ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opiekę podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie osób niewymagających całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Skala samodzielności pacjentów w skali Barthel powinna znajdować się na poziomie 40-65 punktów.


 

Kryteria kwalifikacji do Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM):

 • Osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, miasto Siedlce
 • Osoby niesamodzielne (skala Barthel na poziomie 40-65 pkt)
 • Osoby pełnoletnie, głównie po 65 r.ż.

Do pobytu w DDOM kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Zespół terapeutyczny sprawujący opiekę nad pacjentem:

 • Lekarz specjalista rehabilitacji
 • Lekarz geriatra
 • Pielęgniarka koordynująca
 • Fizjoterapeuta
 • Opiekun medyczny
 • Terapeuta zajęciowy
 • Psycholog

Wsparcie dla zespołu terapeutycznego stanowią – dietetyk i logopeda.


 

Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej:

 • poprawa zdrowia i samodzielności życiowej
 • zapobiega wczesnym powikłaniom poszpitalnym
 • przygotowuje pacjenta i jego rodzinę do samoopieki i samodzielnego funkcjonowania

 

Wsparcie projektowe zostanie udzielone w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2023

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO DDOM W SIEDLCACH

 

 

Regulamin organizacyjny DDOM SIEDLCE

 Pobierz

Regulamin rekrutacyjny DDOM SIEDLCE

 Pobierz

Zał. nr 1 do regulaminu rekrutacyjnego - Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej

 Pobierz

Zał. nr 2 do regulaminu rekrutacyjnego - Karta oceny wg skali Barthel

 Pobierz

Zał. nr 3 do regulaminu rekrutacyjnego - Deklaracja udziału w projekcie

 Pobierz

Zał. nr 4 do regulaminu rekrutacyjnego - Zgoda na transport

 Pobierz

Zał. nr 5 do regulaminu rekrutacyjnego - Oświadczenie uczestnika projektu

 Pobierz

Zał. nr 6 do regulaminy rekrutacyjnego - Formularz rekrutacyjny

 Pobierz

Siedlce 15.12.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pt.: „Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Siedlcach drogą do zdrowia i aktywności seniorów miasta Siedlce”, Nr RPMA.09.02.02-14-b428/18, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym zgodnie z zasadą rozeznania rynku, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia  materiałów do terapii zajęciowej dla DDOM w Siedlcach.

Dokładna specyfikację określa załącznik nr 1 do zapytania.

Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Terespolska 12. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest Pani Katarzyna Rubnikowicz- Kopyść, tel. 519 134 112 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: biuro@centrum.med.pl

Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje materiały, zgodnie ze Specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kody CPV:

30190000-7 –  Różny sprzęt i artykuły biurowe

39162100-6 – Pomoce dydaktyczne

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dotyczących poszczególnych elementów  zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym w trakcie realizacji projektu po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji zmiany przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych na poszczególne urządzenia w ramach zamówienia

Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.

Ofertę wraz z załącznikiem złożyć można osobiście w siedzibie biura Spółki Centrum Medyczno- Diagnostyczne, ul. Terespolska 12,08-110 Siedlce  lub w formie elektronicznej na adres damian.chaciak@centrum.med.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia  2020 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).

 

 

zestawienie asortymentu

 Pobierz

Załącznik nr 2

 Pobierz
Copyright © Centrum Medyczne - Centrum 2016 by see-me.pl