Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Projekt pod nazwą „Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia – Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”. Projekt finansowany z Programu „Zdrowie” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa realizowany od 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r.

TELEMONITORING OSÓB Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. od dnia 01.03.2023 r. jest partnerem projektu z ramienia Instytutu Kardiologii w Warszawie. Projekt będzie realizowany do końca grudnia  2023.

Cel główny:

Podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawa jakości życia pacjentów z niewydolnością serca.

Główne obszary działania:

  • Monitoring pacjenta

Rekrutacja pacjentów z niewydolnością serca oraz objęcie pacjenta opieką poprzez monitoring masy ciała i ciśnienia pacjenta za pomocą platformy internetowej oraz zintegrowanych urządzeń, tj. wagi, ciśnieniomierza i smartfonu, a także wizyt kontrolnych.

  • Działania profilaktyczne

Prowadzenie działań profilaktyczno-promocyjnych, w tym opracowanie różnego rodzaju materiałów edukacyjnych dla pacjentów, mających na celu podniesienie wiedzy i świadomości na temat chorób układu krążenia dostępnych w strefie dla Pacjenta oraz na platformie internetowej.

Cele szczegółowe projektu:

  • Profilaktyka zaostrzeń niewydolności serca , poprzez wdrożenie monitoringu pacjentów i działania edukacyjne
  • Zapewnienie skoordynowanej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca na poziomie POZ, AOS i szpitala
  • Opracowanie standardów telemedycznej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca

 

Projekt jest realizowany z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady różności kobiet i mężczyzn.

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast