Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Wartość projektu    2 548 106 zł

Wnioskowane dofinansowanie 1 774 953,02 zł

Wkład własny: 773 152,88 zł

Informacja projektowa: Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej w Przychodniach Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o. o., na terenie woj. mazowieckiego umożliwiającej tworzenie, gromadzenie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej, która przyczyni się do zwiększenia dostępności e- usług z zakresu ochrony zdrowia dla obywateli, poprawi poziom obsługi pacjentów, którzy otrzymają dostęp do informacji na temat stanu zdrowia, historii choroby, wyników badań, przepisanych leków.

Przed opracowaniem ram projektu zidentyfikowano następujące problemy:
a) Ograniczenia możliwości uczestniczenia Centrum w systemie wymiany informacji medycznych
b) Zagrożenie bezpieczeństwa danych pacjentów
c) Znaczące utrudnienie w dostępie do informacji dla rodzin pacjentów
d) Wykluczenie informatyczne klientów Centrum
Projekt został rozszerzony o wdrożenie: e-rejestracji, e-diagnostyki, e-recepty, e-skierowania, e-poradników medycznych, e-tabletkę, e-partnera.

Cele bezpośrednie:
• Wzrost efektywności funkcjonowania Centrum Medycznego poprzez instalację systemu informatycznego;
• Poprawa jakości świadczonych usług medycznych;
• Racjonalizacja działania poprzez bardziej efektywny system przepływu dokumentów i zmniejszenia kosztów funkcjonowania.

W ramach projektu zaplanowano uruchomienie:  portalu pacjenta, aplikacji mobilnej dla pacjenta, e-rejestracji e-diagnostyki, e-recepty, e-skierowania, e-poradników medycznych, e-tabletkę, e-partnera.

Dane medyczne przechowywane będą w serwerze OpenEHR gdzie istnieje możliwość automatycznego sugerowania przez system koordynatorowi opieki przypisania scenariusza medycznego dla poszczególnych pacjentów lub grup pacjentów. Na ekranie  do obsługi wizyty w  systemie KS-SOMED zostanie rozbudowany o przycisk który wyświetli HTML zawierający  ankietę (ankiety) specyficzną dla danego pacjenta. KS-SOMED pobierze przez webserwis wynik ankiety w postaci XML’a i dołączy go do dokumentu Historii Zdrowia i Choroby. HTML z ankietą zostanie przygotowany przez system openEHR. W linku wywołującym ankietę przekazany zostanie co najmniej identyfikator pacjenta, pracownika medycznego oraz komórki organizacyjnej. Dodatkowo KS-SOMED rozszerzy o przycisk, który wyświetli HTML zawierający listę programów profilaktycznych (scenariuszy medycznych), na które kwalifikuje się wybrany pacjent. HTML z listą programów zostanie przygotowany przez system openEHR. W linku wywołującym ankietę przekazany zostanie co najmniej identyfikator pacjenta, pracownika medycznego oraz komórki organizacyjnej.

System KS-SOMED zostanie wyposażony w zakładkę zawierającą listę dokumentów pacjenta zawartych w repozytorium EDM (analogicznie jak dokumenty z laboratorium).

Projekt realizowany będzie również na terenach wiejskich poprzez zawarcie umów partnerskich z: 1. Ryszard Końca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RADMED” ul. Składowa 1, 08-140 Radzików Wielki 2. KKŁ Sz. Kunka, S. Kwiatkowski, A. Łaskawiec Spółka jawna ul. Terespolska 13, 08-160 Zbuczyn 3. NZOZ EWITA z siedzibą w Przesmykach ul. 11 Listopada, 08-109 Przesmyki. Wkład finansowy każdego z partnerów wynosi 0,00 PLN. Zakres praw i obowiązków partnera: – współpraca w zakresie realizacji celów projektu; -wnoszenie do projektu swojej wiedzy merytorycznej, zasobów ludzkich i organizacyjnych; – przekazywanie informacji niezbędnych do realizacji projektu; – udostępnianie pomieszczeń.

 

 

Opublikowano 01.10.2018

Zapytanie o przedstawienie oferty nr 1/10/EZdrowie/2018

W związku z realizacją projektu pt: „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza” dofinansowanego w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o., Zamawiający zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zamówienia w ramach umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno- informacyjnej projektu. Szczegółowe zestawienie działań zostało określone w załączniku nr 1 do zapytania.

 

Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Kleeberga 2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  i proceduralnych jest Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: damian.chaciak@centrum.med.pl, Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

Załącznik nr 1_Zapytanie ofertowe promocja projektu EZdrowie 01.10.2018

 Pobierz

Załącznik nr 2_Formularz oferty 01.10.2018

 Pobierz

Załącznik nr3_Oświadczenie 01.10.2018

 Pobierz

Załącznik nr 4_Oświadczenie o powiązaniu 01.10.2018

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

Opublikowano: 21 Sie 2017 o 18:37

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2017 z dnia 21.08.2017 r.

W związku z realizacją projektu pt: „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza” dofinansowanego w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację projektu„Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza”

Nr umowy: RPMA.02.01.01-14.0904/15-00   

 „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Sp. z o. o. ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, Telefon: + 48 25 6440740, Fax: + 48 25 785 00 01, REGON: 710529892 NIP: 821-20-25-575, e-mail: biurocentrum.med.pl

 

Załącznik nr 1 do Oferty 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ 21.08.2017 OPZ

 Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy EZdrowie 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ wersja demonstracyjna E- Usług (próbka) 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ formularz oferty 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ WYKAZ OFEROWANYCH sprzętów 21.08.2017

 Pobierz

SIWZ zapytanie ofertowe projekt EZdrowie 21.08.2017

 Pobierz

 

Opublikowano: 11 Sty 2017 o 18:37

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2017 z dnia 11.01.2017 r.

W związku z realizacją projektu pt: „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza” dofinansowanego w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację projektu „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza”

Nr umowy: RPMA.02.01.01-14.0904/15-00   

 „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Sp. z o. o. ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, Telefon: + 48 25 6440740, Fax: + 48 25 785 00 01, REGON: 710529892 NIP: 821-20-25-575, e-mail: biurocentrum.med.pl

 

SIWZ zapytanie ofertowe projekt EZdrowie 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 1 do Oferty 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 2 do Oferty oświadczenie o braku powiązań 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy EZdrowie 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ wersja demonstracyjna E- Usług (próbka) 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ formularz oferty 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ WYKAZ OFEROWANYCH sprzętów 11.01.2017

 Pobierz

PYTANIA i ODPOWIEDZ z dnia 31.01.2017

 Pobierz

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 08.02.2017

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast