Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Siedlce , dnia 24.10.2018 r

Projekt pt.: „Wzrost jakości i dostępności usług medycznych dla pacjentów z terenu powiatu łukowskiego w Centrum Medyczno- Diagnostycznym Sp. z o. o., poprzez zakup aparatu RTG”  w ramach Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej RPO WL 2014-2020.

Koordynator Projektu:

Damian Chaciak, tel. 510 144 669 damian.chaciak@centrum.med.pl  

Nr umowy RPLU.13.01.00-06-0095/17-00

Wnioskodawca – Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.

Miejsce realizacji projektu: Pracownia radiologiczna, miejscowość Krynka 1C, gmina Łuków,21-400 Łuków.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług zdrowotnych poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie. Celem głównym jest zatem wzrost dostępności do badań RTG oraz poprawa jakości ich wykonywania dla pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ z terenu powiatu łukowskiego poprzez zakup ucyfrowionego aparatu RTG (CR).Pacjent w ramach opieki POZ musi mieć zagwarantowany dostęp do bezpłatnych badań RTG, obecnie wnioskodawca gwarantuję powyższe poprzez umowę podwykonawstwa, projekt poprzez zakup aparatu RTG i instalację go w jednostce wnioskodawcy umożliwi pacjentom wykonanie badania w miejscu realizacji świadczeń zwiększając im dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach POZ. Wnioskodawca posiada pomieszczenia zaadoptowane na potrzeby pracowni RTG wraz z negatoskopem oraz fantomami do wykonywania testów specjalisty. Posiadanie własnego aparatu umożliwi samodzielne określanie godz. pracy pracowni, zwiększając dostępność również po godz. 14.30.Wykonywanie badań na zaawansowanym technologicznie aparacie RTG poprzez jego czułość i specyficzność umożliwi dokładniejszą ocenę obrazu, co przyśpieszy diagnostykę różnicową. Przedmiotowy projekt wynika ze zidentyfikowanych deficytów i potrzeb, uwzględnia sytuację demograficzną i epidemiologiczną oraz faktyczne zapotrzebowanie i dostępność infrastruktury ochrony zdrowia z wykorzystaniem Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla woj. lubelskiego. Projekt wpisuje się w Cel oper. A „Rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce” zawarty w Program Strategiczny Ochrony Zdrowia woj. lubelskiego na lata 2014-2020.Projekt stanowi uzupełnienie oraz operacjonalizację w/w celów z uwzględnieniem aktualnych potrzeb zdrowotnych. Inwestycja ukierunkowana jest na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych płuc, głowy i szyi, jelita, kości oraz chorób pulmonologicznych, kardiologicznych i gastrologicznych.

Okres realizacji projektu – 23.10.2018-30.09.2019.

Finansowanie przedsięwzięcia:

Dofinansowanie: 100 000 zł

Koszty ogółem: 232 754, 68 zł

Koszty kwalifikowane: 215 513, 59 zł

Wkład własny Centrum Medyczno – Diagnostyczne Sp. z o.o.: 115 513, 59  zł.

Ustawienia

Czcionka
Kontrast