Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Nazwa projektu:

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej. Zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19”

Oś Priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Umowa o powierzenie grantu nr umowy COVID-19.02.07.69 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 21 czerwca 2021 r. zawarta w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie a Centrum Medyczno – Diagnostycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach

Cele Projektu:

Grant na realizację zadań polegających na:

  1. Część A – wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) w Oleśnicy, woj. mazowieckie
  2. Część B – dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) w Oleśnicy, woj. mazowieckie

Rezultaty projektu:

  1. Część A – liczba osób uprawnionych do otrzymania dodatku do wynagrodzenia 28 osób (Pielęgniarka – 7 osób, Fizjoterapeuta – 3 osoby, Opiekun medyczny – 9 osób, Osoba sprzątająca – 2, Osoba kuchenkowa – 7 osoby).
  2. Część B – liczba osób, na które uzyskano dofinansowanie do zakupu środków ochrony osobistej – 28 osób.

 

Kwota przyznanego grantu – 378 099,08 zł (100,00%), w tym:
Europejski Fundusz Społeczny – 318 246 ,00 zł (84,17%)
Dotacja celowa – 59 853,08 zł (15,83%)

Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 31.08.2021

Miejsce realizacji: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Oleśnicy, Oleśnica 132, 08-117 Wodynie

 

Ustawienia

Czcionka
Kontrast