Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Umowa nr RPMA.09.02.02-14-9806/17

 

Projekt współfinansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

 

DZIENNY DOM WSPARCIA W STRACHÓWCE

05-282 Strachówka, ul. Norwida 6

 Godziny otwarcia – poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00


Koordynator projektu 

Sylwia Kurkus-Korycińska tel. 509 927 446

tel. 509 927 446, e-mail: ddw@centrum.med.pl


 

Tytuł projektu: „W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z choroba psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym starszymi z terenu woj. Mazowieckiego w Strachówce”.

Wnioskodawca: Centrum Medyczno- Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.03.2021

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług zdrowotnych i poprawa zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez podjęcie działań służących do stworzenia mechanizmu i narzędzi wsparcia oraz odpowiednich warunków, które będą realizowane na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i opiekunów. Celem głównym jest utworzenie 15 miejsc świadczenia usług zdrowotnych.

 

Grupa docelowa:

Grupą docelową jest 80 osób (K – 49 kobiet i M – 31) w tym co najmniej 40 osób w wieku powyżej 65 lat zamieszkałych w województwie mazowieckim, głównie w powiecie wołomińskim niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi. 

Dzienny dom wsparcia (DDW) to miejsce dla pacjentów:

 • Pełnoletnich, w szczególności po 65r.ż.
 • Zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego
 • Niesamodzielnych – ocena poprzez skalę Barthel 40-65pkt
 • Ze zdiagnozowanym zaburzeniem psychicznym, oraz:
  • po leczeniu szpitalnym na oddziale o profilu psychiatrycznym i/lub
  • po leczeniu w formie stacjonarnej i/lub
  • zagrożonych hospitalizacją,

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, chyba że u osób tych występuje jednocześnie: uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i choroba psychiczna (tzw. podwójna diagnoza).

Zadania:
1. Wsparcie działalności dziennych form opieki dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne.
2. Wsparcie i działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne oraz osób z ich otoczenia oraz opiekunów.
3. Działania informacyjno-edukacyjne dla osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:
Liczba uczestników projektu objętych wsparciem – 80 os.

Liczba uczestników objętych usługami zdrowotnymi po zakończeniu projektu – 15os.

Liczba uczestników objętych szkoleniem w zakresie kompetencji cyfrowych – 160 os.

Liczba uczestników, którzy uczestniczą w projekcie dłużej niż 90dni roboczych – 56 osób

Liczba uczestników, którzy uczestniczą max. liczbę dni tj. 260 dni – 2 os.

 


OFERTA EDUKACYJNA

Wsparcie informacyjno-edukacyjne skierowane do: lekarzy POZ, psychologów, pielęgniarek, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników MOPS, pracowników GOPS.

Oferta edukacyjna będzie skierowana również do rodziny/opiekunów, uczestników projektu.

Oferowane szkolenia prowadzone będą w formie modułów, obejmujących różnorodne aspekty opieki i pomocy nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

Program szkolenia:

 • Moduł I: Rozpoznawanie chorób psychicznych
 1. Wczesne rozpoznanie zaburzeń psychicznych
 2. Charakterystyka podstawowych grup zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych
 3. Prawidłowa farmakoterapia u osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi.
 4. Wpływ chorób somatycznych na zdrowie psychiczne.

 

 • Moduł II: Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym z zaburzeniami psychicznymi
 1. Wyzwania w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi – przegląd rodzajów trudności z jakimi zmagają się osoby z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Bariery w komunikacji z pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną.
 3. Techniki poprawnej komunikacji. Budowanie profesjonalnego kontaktu.
 1. Rola rodziny i środowiska w procesie leczenia i funkcjonowania osób z zaburzeniami

 

 • Moduł III: Dobre praktyki w opiece nad pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi – spojrzenie wielosektorowe

 

 1. Prawne, etyczne i społeczne aspekty opieki psychiatrycznej. Instytucja ubezwłasnowolnienia.
 2. Postępowanie z pacjentem agresywnym i pobudzonym psychicznie, ze skłonnościami samobójczymi.
 3. Postępowanie z pacjentami ze skłonnościami samobójczymi.
 4. Promocja zdrowia psychicznego.

Najbliższe szkolenie realizowane będzie w dniu 25.01.2020  g. 10.00 w Strachówce, ul. Norwida 6

Temat szkolenia: „Wyzwania w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi – przegląd rodzajów trudności z jakimi zmagają się osoby z zaburzeniami psychicznymi.”

Szkolenie będzie trwało 6h. Dla uczestników przewidziany jest catering.

 

Wszystkie chętne osoby z grupy docelowej zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszenia na szkolenie  i przesłanie na adres ddw@centrum.med.pl

Finansowanie przedsięwzięcia:

Całkowita wartość projektu: 1 208 566,12 zł
Wsparcie dofinansowania finansowe Funduszy Europejskich: 1 117 778,76 zł

Regulamin organizacyjny - Strachówka

 Pobierz

Regulamin rekrutacyjny - Strachówka

 Pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego - Strachówka

 Pobierz

Zał. 1 - Deklaracja uczestnictwa - Strachówka

 Pobierz

Zał. 2 - Oświadczenie uczestnika projektu - Strachówka

 Pobierz

Zał. 3 - Skala Barthel - Strachówka

 Pobierz

Zał. 4 - Zgoda na transport - Strachówka

 Pobierz

Zał. 5 - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie- Strachówka

 Pobierz

Siedlce 14.09.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/09/2018/DDW

 

W związku z realizacją projektu pt.: „W Centrum harmonii ze światem”. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego w Strachówce, Nr RPMA.09.02.02-14-9806/17, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia w ramach umowy sprzedaży, obejmującej przeniesienie prawa własności na Zamawiającego i dostarczenie fabrycznie nowego i nieużywanego oraz w pełni sprawnego technicznie oraz w pełni funkcjonalnego:

 

 1. Lampa kwarcowa
 2. Stół rehabilitacyjny
 3. Leżanka
 4. Lampa Solux
 5. Laser ze skanerem i sonda punktową
 6. Aparat do elektroterapii i ultradźwięków ze stolikiem
 7. Rotor rehabilitacyjny do rąk
 8. Rotor rehabilitacyjny do nóg
 9. Materac jednoczęściowy
 10. Drabinka gimnastyczna
 11. Tablice do ćwiczeń manualnych ręki
 12. Piłka rehabilitacyjna
 13. Taśma rehabilitacyjna- 1,5m, 2,5m, 5m
 14. Materac typu ZIPO
 15. Piłka Togu
 16. PUR mały UGUL
 17. Zestaw podwieszek do UGULA

Dokładna specyfikację określa załącznik nr 1 do zapytania.

 

 1. Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Kleeberga 2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest Pani Katarzyna Rubniczkowicz- Kopyść, tel. 519 134 112 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: biuro@centrum.med.pl

Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

Zapytanie ofertowe sprzęt rehabilitacyjny 12.09.2018 Strachówka z załącznikiem nr 1

 Pobierz

Załącznik nr 2-formularz ofertowy

 Pobierz

Załącznik nr 3 oświadczenie

 Pobierz

Siedlce 19.09.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją projektu pt.: „W Centrum harmonii ze światem”. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego w Strachówce, Nr RPMA.09.02.02-14-9806/17, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania świadczeń  w zakresie fizjoterapii w Dziennym Domie Wsparcia w Strachówce, gm. Strachówka.

 

Kod CPV:

85142100-7- Usługi fizjoterapii

 

 1. Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Kleeberga 2.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  i proceduralnych jest Pani Anna Kordowska, tel. 517 204 067 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: damain.chaciak@centrum.med.pl, Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
 3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 9. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych przez Zamawiającego.
 10. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie indywidualnych i grupowych świadczeń w zakresie fizjoterapii  w Dziennym Domu Wsparcia w Strachówce, gm. Strachówka, dla osób z zaburzeniami psychicznymi (uczestnikami) w ilości 1380 godzin  zegarowych w okresie od 01.11.2018- 30.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe fizjoteraputa Strachówka

 Pobierz

Załącznik nr 1 Strachówka fizjoterapii

 Pobierz

Załącznik nr 2 Strachówka

 Pobierz

Załącznik nr 2a Strachówka

 Pobierz

Załącznik nr 3 Strachówka-fizjoterapia

 Pobierz

Siedlce 11.10.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 06/10/2018/DDW

 

W związku z realizacją projektów pt:

 1.  „W Centrum harmonii ze światem”. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego w Strachówce, Nr RPMA.09.02.02-14-9806/17, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania świadczeń  przez psychiatrę w Dziennym Domie Wsparcia w Strachówce, gm. Strachówka.
 2.  „„W Centrum harmonii ze światem”. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego w Nurze, Nr RPMA.09.02.02-14-9808/17, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania świadczeń  przez psychiatrę w Dziennym Domie Wsparcia w Nurze, gm. Nur.

 

Kod CPV:

85121270-6           Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

Zapytanie ofertowe psychiatra 11.10.2018 Strachówka i Nur

 Pobierz

Załącznik nr 1 11.10.2018 Strachówka i Nur

 Pobierz

Załacznik nr 2 - 11.10.2018 Strachówka i Nur

 Pobierz

Załącznik nr 3 11.10.2018 Strachówka i Nur

 Pobierz

Siedlce 28.12.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 01/12/2018/DDW

 

W związku z realizacją projektów pt:

 1.  „W Centrum harmonii ze światem”. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego w Strachówce, Nr RPMA.09.02.02-14-9806/17, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania świadczeń  przez psychiatrę w Dziennym Domie Wsparcia w Strachówce, gm. Strachówka.

 

Kod CPV:

85121270-6           Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

 1. Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Kleeberga 2.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  i proceduralnych jest Pani Anna Kordowska, tel. 517 204 067 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: damain.chaciak@centrum.med.pl, Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

Zapytanie ofertowe psychiatra 28.12.2018 Strachówka

 Pobierz

Załącznik nr 1 28.12.2018 Strachówka

 Pobierz

Załącznik nr 2 - 28.12.2018 Strachówka

 Pobierz

Załącznik nr 3 28.12.2018 Strachówka

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast