Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

PROJEKT ZAKOŃCZONY Z DNIEM 31 STYCZNIA 2021

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 „Włączenie społeczne” Działania 11.2 „Usługi społeczne  i zdrowotne” . Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

 

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

W KRYNCE

Krynka 1C, 21-400 Łuków

 Godziny otwarcia – poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00

 

Pielęgniarka koordynująca

Jolanta Korycińska tel. 501 737 326

e-mail: ddom@centrum.med.pl

 

 Nr projektu: RPLU.11.02.00-IZ.00-06-0075/18

Tytuł projektu: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu łukowskiego”.

Wnioskodawca: Centrum Medyczno-Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji: 01.01.2019-30.09.2020

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie stacjonarnej placówki świadczącej dzienne usługi z zakresu pobytu, opieki, pielęgnacji, rehabilitacji, edukacji dla pacjentów, głównie po 65 r.ż. po bezpośredniej hospitalizacji lub po przebytej w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub pacjentów zagrożonych hospitalizacją. Efektem świadczonych usług ma być poprawa stanu zdrowia pacjentów i samodzielności życiowej, jak również zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym.

Realizacja celu głównego przyczyni się do rozwoju nowych form dziennej opieki, zapobiegających umieszczaniu osób zależnych w zakładach stacjonarnych. Umożliwi pacjentom pełnienie ich ról społecznych, jak również przez ich opiekunów. Pozwoli na przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością oraz samoopieki.

 

Grupa docelowa:

Grupą docelową jest 100 osób niesamodzielnych (K – 55 kobiet i M – 45) w tym, 5 osób z niepełnosprawnością (K-3, M-2) zamieszkałych w województwie lubelskim, na terenie powiatu łukowskiego.

Liczba miejsc objętych deinstytucjonalizacją-25 (K-15, M-10)

Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) to miejsce dla pacjentów:

  • Pełnoletnich, w szczególności po 65 r.ż.
  • Zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, powiat łukowski
  • Niesamodzielnych – ocena poprzez skalę Barthel 40-65 pkt
  • oraz
    • po bezpośredniej hospitalizacji lub,
    • po hospitalizacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub,
    • zagrożonych hospitalizacją.

Zadania:
1. Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krynce.
2. Wsparcie i działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne oraz osób z ich otoczenia oraz opiekunów.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:
Liczba uczestników projektu objętych wsparciem – 100 os.

Liczba uczestników z terenów wiejskich objętych działaniami projektu- 55 os.

Liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki- 25 os.

 

Finansowanie przedsięwzięcia:

Całkowita wartość projektu: 999 940,00 zł
Wsparcie dofinansowania finansowe Funduszy Europejskich: 849 949,00 zł


 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO DDOM W KRYNCE

 

Regulamin organizacyjny DDOM w Krynce

 Pobierz

Regulamin rekrutacyjny DDOM w Krynce

 Pobierz

Zał. nr 1 do regulaminu rekrutacyjnego - Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krynce

 Pobierz

Zał. nr 2 do regulaminu rekrutacyjnego - Karta oceny wg skali Barthel

 Pobierz

Zał. nr 3 do regulaminu rekrutacyjnego - Deklaracja udziału w projekcie

 Pobierz

Zał. nr 4 do regulaminu rekrutacyjnego - Zgoda i zobowiązanie rodziny/opiekuna do współpracy w przygotowaniu do transportu

 Pobierz

Zał. nr 5 do regulaminu rekrutacyjnego - Oświadczenie uczestnika projektu

 Pobierz

Zał. nr 6 do regulaminu rekrutacyjnego - Formularz rekrutacyjny

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast