Siedlce 28.03.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2023

na wykonanie robót remontowo- budowlanych w  Przychodni Zdrowia Centrum w Tłuszczu położonej przy ul. Powstańców 27 w Tłuszczu  w ramach środków własnych.

 1. Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Kleeberga 2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest Pan Michał Żuk, tel. 506 007 409 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: biuro@centrum.med.pl

Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

 

 1. Adres inwestycji:

Przychodnię Zdrowia Centrum w Tłuszczu, ul. Powstańców 27, 05-240 Tłuszcz.

 

III.        Postanowienia ogólne:

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych.
 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
 4. Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego, między innymi na podstawie wysłanych zapytań uzupełniających i precyzujących treść zapytania.
 5. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami robót budowlanych w budynku przeznaczonego na Przychodnię Zdrowia Centrum w Tłuszczu, ul. Powstańców 27, 05-240 Tłuszcz.
 3. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
 4. Wykonanie generalnego remontu pomieszczeń zgodnie z wskazaniami podanymi w wytycznych  ogólnobudowlanymi dla poszczególnych pomieszczeń występujących w Technologii Przychodni Zdrowia.
 5. Wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia .
 6. Wykonanie modernizacji kotłowni, polegającej na zamianie pieca centralnego ogrzewania zasilanego olejem opałowym na piec zasilany gazem ziemnym.
 7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z warunkami realizacji został określony w dokumentacji projektowej -technologii.
 8. Ponadto szczegółowo obowiązki Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 9. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, dokumentacją projektową (znajdującą się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami.
 10. W terminie od 03.04 do 07.04 2023r. w godzinach od 8°° do 16°° będzie możliwość obejrzenia budynku i znajdujących się tam pomieszczeń. Także w podanym terminie będzie możliwość rozmowy telefonicznej Michał Żuk tel. 506 007 409 w sprawie realizacji zadania.
 11. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera w jakimkolwiek miejscu odniesienia do norm, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to oznacza to, że są one podane przykładowo oraz przyjmuje się, że każdemu takiemu odniesieniu towarzyszą słowa „lub równoważny”. Wykonawca może zastosować materiały i rozwiązania równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej. Zamawiający nie może odrzucić oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli Wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Warunki równoważności rozwiązań:

1)         ten sam zakres zastosowań,

2)         ta sama funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie,

3)         sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym,

4)         nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa eksploatacji.

 1. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 – Roboty budowlane

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 

 1. Termin realizacji zamówienia (umowy):

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w następujących terminach:

1)         rozpoczęcie robót budowlanych: 7 dni od dnia podpisania umowy,

2)         zakończenie realizacji przedmiotu umowy: w terminie zaoferowanym w ramach kryteriów oceny ofert, nie dłuższym jednak niż do dnia 31.11.2023 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1)         w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane w obiektach ochrony zdrowia w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, lub remontu budynku lub jego części, o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł każda.

Weryfikacja spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku nastąpi w oparciu o informacje podane przez Wykonawcę w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i zgodnie z przedstawionymi referencjami.

 1. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, a wymienionych powyżej.
 2. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta zostanie odrzucona.

 

VII.       Zakaz powiązań kapitałowych i osobowych

 1. Zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)         uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)         posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3)         pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy powiązanego z nim kapitałowo lub osobowo.

 

VIII.      Miejsce, termin i forma złożenia oferty:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć:
 2. a) elektronicznie – zeskanowaną ofertę  należy przesłać          na            adres   e-mail Pana Michała Żuka podany w ogłoszeniu
 3. b) osobiści oraz pośrednictwem poczty na adres Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o. o., ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce,
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r., do godz. 15:00.
 5. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania.
 6. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
 7. Oferta powinna zostać wydrukowana, podpisana, zeskanowana, a następnie dołączona do wiadomości e-mail/. Jeśli oferta zostanie złożona, ale nie będzie skanem oferty z podpisem upoważnionej osoby, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

 

 1. Termin rozstrzygnięcia postępowania:

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Upoważniony do kontaktu z Wykonawcami jest Michał Żuk , tel.: 506 007 409

Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje będą przekazywane na adres wskazany powyżej.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta powinna zawierać:

1)         wypełniony Formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, wraz z kosztorysem ofertowym.

3)         dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych wskazanych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

 1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien to zastrzec składając ofertę oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób:

„tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

 

XII.       Sposób obliczenia ceny oferty

 1. Cena ryczałtowa brutto oferty powinna obejmować wszystkie koszty, opłaty i podatki, które Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia, jak również wszystkie koszty niezbędne dla należytej i zgodnej z zasadami sztuki budowlanej realizacji prac, dla zapewnienia celu, jakim jest oddanie do użytku obiektu o którym mowa w rozdz. IV pkt 9 zapytania.
 2. Udostępnione Wykonawcom dokumenty mogą stanowić ułatwienie w przygotowaniu kalkulacji ceny, lecz nie będą stanowić podstawy rozliczenia z Wykonawcą, z którym zostanie zawarta umowa. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego oszacowania zakresu robót.
 3. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. W przypadku, gdy cena wyrażona cyfrowo będzie różna od ceny wyrażonej słownie, Zamawiający jako właściwą przyjmie cenę wyrażoną słownie.
 5. Cena powinna być określona w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
 6. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenia ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
 7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIII.      Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryteriów oceny ofert

 1. Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
 • CENA OFERTOWA BRUTTO – 60 %
 • WYDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE – 20 %
 • SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 20 %
 1. Ocena poszczególnych ofert zostanie dokonana zgodnie z poniższym:

1)         CENA OFERTOWA BRUTTO

W ramach kryterium oceny ofert cena ofertowa brutto, oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Oferta Wykonawcy otrzyma punkty w tym kryterium zgodnie z poniższym wzorem:

 

najniższa cena ofertowa brutto wśród ofert rozpatrywanych

C =       x 60 pkt

cena oferty badanej

 

2)         WYDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE

W ramach kryterium oceny ofert „wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Zamawiający dokona oceny oferty w tym kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w liczbie pełnych lat.

Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru.

Oferta Wykonawcy otrzyma punkty w tym kryterium zgodnie z poniższym:

 • w przypadku zaoferowania okresu gwarancji wynoszącego 4 lata – 5 pkt,
 • w przypadku zaoferowania okresu gwarancji wynoszącego 5 lata – 10 pkt,
 • w przypadku zaoferowania okresu gwarancji wynoszący 6 lat – 20 pkt,

W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w niepełnych latach, na potrzeby oceny oferty Zamawiający przyjmie podaną przez Wykonawcę liczbę lat pomijając deklarowaną liczbę miesięcy lub dni.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 2 lata. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę bez podania okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie gwarancję minimalną tj. 2 lata i przyzna w kryterium gwarancji 0 pkt. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 2 lata, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

 

3)         SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W ramach kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia”, oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Oferta Wykonawcy otrzyma punkty w tym kryterium w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje realizację zamówienia w terminie do dnia  30.10.2023 r. – Wykonawca otrzyma 20 pkt,

Oświadczenie dotyczące zaoferowanego terminu realizacji zamówienia w formularzu ofertowym nie podlega uzupełnieniu, w związku z czym Wykonawca otrzyma 0 pkt w zakresie tego kryterium oceny ofert, w przypadku jego niewypełnienia, a termin realizację zamówienia zostanie ustalony na dzień 31.11.2023 r.

 1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów według wzoru: S = C + Gj + Tr gdzie:

S – suma punktów przyznana ofercie,

C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena ofertowa brutto

Gj – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane,

Tr – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia.

 1. Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz uzyska najwyższą sumę punktów w ramach kryteriów oceny ofert.

 

XIV.      Wybór Wykonawcy

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert we wskazanym przez Zamawiającego terminie, przy czym złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
 2. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca, zostanie jednokrotnie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że jego oferta podlega odrzuceniu albo Zamawiający unieważni postępowanie.
 3. Zamawiający dokona poprawienia w ofertach:

1)         oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

2)         innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, z zastrzeżeniem, iż poprawienie takiej omyłki będzie skuteczne, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o dokonaniu poprawienia omyłki wyrazi wyraźną (pisemną) zgodę na jej poprawienie.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 2. Informacja o wybranym Wykonawcy zostanie opublikowana w miejscu upublicznienia zapytania ofertowego, tj. w bazie konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl).

 

 

 

 

 1. Podstawy odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę:

1)         złożoną po terminie,

2)         Wykonawcy, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3)         niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

4)         która zawiera błąd w obliczeniu ceny, za wyjątkiem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,

5)         która jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

6)         która jest nieważna na podstawie przepisów prawa,

7)         Wykonawcy, którzy nie udzielił odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 2 niniejszego zapytania ofertowego, lub w odpowiedzi na to wezwanie nie złożył wymaganych dokumentów.

 

XVI.      Podstawy unieważnienia postępowania

Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie na każdym jego etapie, w szczególności Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku:

1)         braku ofert niepodlegających odrzuceniu;

2)         gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3)         wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

XVIII.    Wzór umowy

 1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 2. Złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz zobowiązaniem do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.
 3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

XIX.      Inne informacje dotyczące zapytania

 1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, na który składają się: 

 • Opis Budynku Przychodni Zdrowia. (Stan istniejący)
 • Rysunek  – inwentaryzacja budynku- plik w formacie DWG udostępniony zostanie mailem na prośbę oferenta,
 • Rysunek  – Technologia Przychodni Zdrowia- plik w formacie DWG udostępniony zostanie mailem na prośbę oferenta,
 • Wytyczne ogólnobudowlane dla poszczególnych pomieszczeń występujących w Technologii Przychodni Zdrowia

Załącznik nr 2- Formularz oferty

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

 

Ogłoszenie przetargu Przychodnia w Tłuszczu 28.03.2023

 Pobierz

załącznik nr 3 umowa remontow-budowlana Tłuszcz

 Pobierz

załącznik nr 2 Formularz oferty - Przychodnia w Tłuszczu 28.03.2023

 Pobierz

Tłuszcz technologia i inwentaryzajca 20.02

 Pobierz

Siedlce 27.07.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE – MAMMOGRAF


Niniejszym ogłaszamy, że prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania:

„Zakup 1 szt. mammografu cyfrowego wraz z dostawą, instalacją, serwisowaniem oraz szkoleniem personelu”.

Zamawiający informuje, iż zawarł ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę nr 1/15/31/2021/2111/395 w zakresie zadania pn.

„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”.

 

Pliki do pobrania

SWZ-Czesc-I-Instrukcja-dla-Wykonawcow-27.07.2021 zmiana z dnia 30.07.2021

 Pobierz

SWZ-Czesc-II-Wzor-Umowy-zakup-mammografu-27.07.2021

 Pobierz

WZ-Czesc-III-Opis_Przedmiotu_Zamowienia-Parametry-Techniczne-27.07.2021 zmiana z dnia 30.07.2021

 Pobierz

SWZ-Czesc-IV-Umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych-RODO-27.07.2021

 Pobierz

 

SWZ- Inormacja o zmianach

 Pobierz

SWZ - Część II Wzór Umowy zakup mammografu zmiana 02.08.2021

 Pobierz

SWZ - Część III Opis_Przedmiotu_Zamówienia-Parametry Techniczne 27.07.2021 zmiana 03.08.2021

 Pobierz

SWZ - Część IV Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych RODO zmiana 02.08.2021

 Pobierz

 

SWZ - Informacja o zmianach 04.08.2021

 Pobierz

SWZ - Część I Instrukcja dla Wykonawców zmiana 04.08.2021

 Pobierz

SWZ - Część III Opis_Przedmiotu_Zamówienia-Parametry Techniczne zmiana 04.08.2021

 Pobierz

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 06.08.2021

 Pobierz

SWZ - Informacja o otwarciu ofert 06.08.202

 Pobierz

SWZ - Informacja o rozstrzygnięciu 09.08.2021

 Pobierz

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

 Pobierz

Siedlce  18.08.2021

SWZ - Informacja o rozstrzygnięciu 18.08.2021

 Pobierz


Siedlce 10.05.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Zakup aparatu ultrasonograficznego oraz aparatu RTG wewnątrzustnego wraz z dostawą, instalacją, serwisowaniem oraz szkoleniem personelu”.
  2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na zasadach podanych w niniejszym zapytaniu oraz zgodnie z umową z Gmina Strachówka z dnia 06.05.2022 r.
  3. Zamawiający informuje, że zrealizuje zamówienie przy udziale środków publicznych pochodzących z dofinansowania w ramach umowy z Urzędem Gminy Strachówka z dnia 06.05.2022 r. oraz zgodnie z uchwałą z dnia 25.04.2022r., Rady Gminy Strachówka nr XXVIII/244/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Strachówka na rok 2022, w której zaplanowała wydatki na dotację dla podmiotu leczniczego „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. na finansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego
  4. Zapytanie z załącznikami jest udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego. https://centrum.med.pl/o-nas/zamowieniapubliczne/
  5. Trybem wyłonienia Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu jest procedura otwarta – zapytanie ofertowe. Dokładna specyfikację określa załącznik nr 1 do zapytania.
  1. Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Terespolska 12. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest Pani Katarzyna Rubnikowicz- Kopyść, tel. 519 134 112 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: biuro@centrum.med.pl

Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup sprzętu medycznego zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Cechy techniczne przedmiotu zamówienia określają wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry. Parametry urządzeń mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o  równoważnych parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1.

Kody CPV:

33100000-1 – Urządzenia medyczne

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na poszczególne urządzenia w ramach zamówienia.

  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 24 czerwca 2022 r.
  2. Zakres zadań Wykonawcy w ramach zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do:                                                    

1) zaoferowania sumarycznej ceny brutto za sprzedaż towarów określonych w przedmiocie zamówienia,

2) dostawy urządzenia USG oraz aparatu RTG spełniającego wymagania niniejszego zapytania ofertowego do Przychodnia Zdrowia w Strachówce, ul. Norwida 6, 05-282 Strachówka, woj. mazowieckie w terminie określonym w pkt 3 zapytania ofertowego,

3) montażu (instalacji) i uruchomienia dostarczonego urządzenia lub urządzeń oraz wyposażenia wymagającego podjęcia takich czynności w w/w gabinecie Zamawiającego,

4) przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi z dostarczonego urządzenia lub urządzeń wyposażenia,

5) zapewnienia gwarancji na poszczególne urządzenia i wyposażenia stanowiących przedmiot zamówienia, oraz zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego realizację danej części przedmiotu zamówienia.

W okresie gwarancji na poszczególne przedmioty zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:

– pełnej sprawności technicznej i funkcjonalności poszczególnych urządzeń i wyposażenia poprzez pełne usuwanie ich uszkodzeń, awarii lub niesprawności lub wymianę wadliwych, uszkodzonych części poszczególnych urządzeń i wyposażenia na fabrycznie nowe lub też wymianę całego urządzenia lub też wyposażenia na fabrycznie nowe, w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia, przy czym czas reakcji na zgłoszenie – rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu pierwszych zdalnych wskazówek dotyczących możliwości usunięcia uszkodzenia lub awarii i dalszego sposobu postępowania – wynosić będzie maksymalnie 6 godzin roboczych od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego awarii urządzenia lub urządzeń wyposażenia,

– bezpłatnych uaktualnień oprogramowania poszczególnych urządzeń bez zmiany ich funkcjonalności,

– bezpłatnych telefonicznych i e-mailowych konsultacji i porad dla ich użytkowników urządzeń lub wyposażenia ze strony Zamawiającego.

Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do w/w gabinetu Zamawiającego oraz  dokonywanych napraw i wymian obciążają Wykonawcę.

Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wraz z dostarczonymi urządzeniami lub wyposażeniem: dokumenty gwarancyjne na realizowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia, wszelkie niezbędne instrukcje obsługi oraz inne wymagane prawem dokumenty, w tym certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą, Aprobatą Techniczną. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny zostać dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.

  1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na którą składa się:

– Formularz ofertowy zawierający specyfikację oferowanych urządzeń i wyposażenia,  cenę brutto, czas gwarancji oraz termin dostawy przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN (złoty polski).

– Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 3.

– Inne wymagane dokumenty określone w zapytaniu ofertowym.

Ocena wskazanych powyżej warunków zostanie dokonana na zasadzie ustalenia ich spełnienia albo ich nie spełnienia. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia oferta zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części zamówienia wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

– posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia,

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),

– nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  • pozostawanie z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

  1. Kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej:
  2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone w pkt. 10.
  3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
  4. Cena- ranga procentowa 80%
  5. Gwarancja jakości – ranga procentowa 20%
  6. Punkty oferty zostaną zsumowane wg. Wzoru:

Sof=Cof+GRof

Gdzie:

Sof- suma punktów badanej oferty

Cof- ilość punktów uzyskanych za kryterium w ,, cena’’

GRof – ilość punktów uzyskanych za kryterium ,, gwarancja jakości i rękojmia za wady’’

4.W kryterium cena punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

                                       Cmin

Cof=—————————————————— x 80 pkt

                                           Cb

 

Gdzie:

Cof- ocena punktowa oferty  w kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nieodrzuconych ofert

Cb- cena brutto oferty badanej

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

  1. W kryterium gwarancja jakości i rękojmia za wady punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

Parametry punktowe

Gwarancja jakości i rękojmia za wady na okres od 37 miesięcy i powyżej

Tak – 20 pkt

Gwarancja do 36 miesięcy

Tak- 0 pkt

Minimalny okres gwarancji nie może być niższy niż 36 miesięcy.

Wynik.

  • Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,
  • Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,
  • Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których wezmą udział wystawcy ofert.

  1. Opis sposobu przygotowania oferty:
  • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
  • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
  • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
  • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
  1. Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy w sytuacji gdy okoliczności są niezależne od Zamawiającego, w ramach którego ogłoszono zapytanie ofertowe, uniemożliwią realizację tych usług.

1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

  1. a) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy ;
  2. b) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego.
  3. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.

Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście w siedzibie biura Spółki Centrum Medyczno- Diagnostyczne, ul. Terespolska 12,08-110 Siedlce  lub elektronicznie na e- mail: damian.chaciak@centrum.med.pl   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2022 r. do godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu).

Oferty składane pocztą należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

  1. Nazwą i adresem Zamawiającego,
  2. Nazwą i adresem Wykonawcy,
  3. Adnotacją „Oferta do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego dla Przychodni Zdrowia w Strachówce.”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość (sztuk)

j.m

Szczegółowy opis sprzętu

1

Aparat USG .

1

szt.

·       Monitor LCD LED minimum 23 cale

·       4 aktywne porty na głowice

·       Automatyczna optymalizacja

·       Wielopłaszczyznowe wyświetlanie obrazu 3D

·       4D w czasie rzeczywistym

·       Opcja HD

·       Automatyczne pomiary biometryczne

·       Tryb czuwania – szybkie uruchomienie systemu

·       Konfiguracja najczęściej wybieranych presetów

·       Eksportu pliku 3D Print

·       Edytor Raportu

·       Wbudowane archiwum zawierające podgląd oraz tryb wyboru plików

·       głowica liniowa (fabrycznie nowa, rok prod. 2022),

·       głowica convex (fabrycznie nowa, rok prod. 2022),

·       głowica endowaginalna (fabrycznie nowa, rok prod. 2022),

·       videoprinter czarno-biały (fabrycznie nowy, rok prod. 2022),

·       pedał nożny

2

Aparat  RTG wewnątrzustny

1

szt.

  • kV – min 50 kV
  • mA  min 2–6 mA
  • Wielkość ognisk: min 0,7;
  • Dostępne zasięgi ramion aparatu: min 150 cm, 170 cm, 190 cm
  • Radiowizjografia cyfrowa
  • rozdzielczość powyżej 16 pl/mm
  • oprogramowanie do wyświetlania zdjęć
  • aktywna powierzchnia sensora
  • Wersja jezdna (w związku z brakiem możliwości montażu)

 

Formularz ofertowy

 Pobierz

Wzór umowy

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast