Siedlce 27.07.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE – MAMMOGRAF


Niniejszym ogłaszamy, że prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania:

„Zakup 1 szt. mammografu cyfrowego wraz z dostawą, instalacją, serwisowaniem oraz szkoleniem personelu”.

Zamawiający informuje, iż zawarł ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę nr 1/15/31/2021/2111/395 w zakresie zadania pn.

„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”.

 

Pliki do pobrania

SWZ-Czesc-I-Instrukcja-dla-Wykonawcow-27.07.2021 zmiana z dnia 30.07.2021

 Pobierz

SWZ-Czesc-II-Wzor-Umowy-zakup-mammografu-27.07.2021

 Pobierz

WZ-Czesc-III-Opis_Przedmiotu_Zamowienia-Parametry-Techniczne-27.07.2021 zmiana z dnia 30.07.2021

 Pobierz

SWZ-Czesc-IV-Umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych-RODO-27.07.2021

 Pobierz

 

SWZ- Inormacja o zmianach

 Pobierz

SWZ - Część II Wzór Umowy zakup mammografu zmiana 02.08.2021

 Pobierz

SWZ - Część III Opis_Przedmiotu_Zamówienia-Parametry Techniczne 27.07.2021 zmiana 03.08.2021

 Pobierz

SWZ - Część IV Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych RODO zmiana 02.08.2021

 Pobierz

 

SWZ - Informacja o zmianach 04.08.2021

 Pobierz

SWZ - Część I Instrukcja dla Wykonawców zmiana 04.08.2021

 Pobierz

SWZ - Część III Opis_Przedmiotu_Zamówienia-Parametry Techniczne zmiana 04.08.2021

 Pobierz

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 06.08.2021

 Pobierz

SWZ - Informacja o otwarciu ofert 06.08.202

 Pobierz

SWZ - Informacja o rozstrzygnięciu 09.08.2021

 Pobierz

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

 Pobierz

Siedlce  18.08.2021

SWZ - Informacja o rozstrzygnięciu 18.08.2021

 Pobierz


Siedlce 10.05.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Zakup aparatu ultrasonograficznego oraz aparatu RTG wewnątrzustnego wraz z dostawą, instalacją, serwisowaniem oraz szkoleniem personelu”.
  2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na zasadach podanych w niniejszym zapytaniu oraz zgodnie z umową z Gmina Strachówka z dnia 06.05.2022 r.
  3. Zamawiający informuje, że zrealizuje zamówienie przy udziale środków publicznych pochodzących z dofinansowania w ramach umowy z Urzędem Gminy Strachówka z dnia 06.05.2022 r. oraz zgodnie z uchwałą z dnia 25.04.2022r., Rady Gminy Strachówka nr XXVIII/244/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Strachówka na rok 2022, w której zaplanowała wydatki na dotację dla podmiotu leczniczego „Centrum Medyczno-Diagnostyczne” Sp. z o.o. na finansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego
  4. Zapytanie z załącznikami jest udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego. https://centrum.med.pl/o-nas/zamowieniapubliczne/
  5. Trybem wyłonienia Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu jest procedura otwarta – zapytanie ofertowe. Dokładna specyfikację określa załącznik nr 1 do zapytania.
  1. Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Terespolska 12. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest Pani Katarzyna Rubnikowicz- Kopyść, tel. 519 134 112 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: biuro@centrum.med.pl

Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup sprzętu medycznego zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Cechy techniczne przedmiotu zamówienia określają wymagania stawiane przez Zamawiającego. Oznacza to, iż oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry. Parametry urządzeń mogą być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o  równoważnych parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1.

Kody CPV:

33100000-1 – Urządzenia medyczne

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na poszczególne urządzenia w ramach zamówienia.

  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 24 czerwca 2022 r.
  2. Zakres zadań Wykonawcy w ramach zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do:                                                    

1) zaoferowania sumarycznej ceny brutto za sprzedaż towarów określonych w przedmiocie zamówienia,

2) dostawy urządzenia USG oraz aparatu RTG spełniającego wymagania niniejszego zapytania ofertowego do Przychodnia Zdrowia w Strachówce, ul. Norwida 6, 05-282 Strachówka, woj. mazowieckie w terminie określonym w pkt 3 zapytania ofertowego,

3) montażu (instalacji) i uruchomienia dostarczonego urządzenia lub urządzeń oraz wyposażenia wymagającego podjęcia takich czynności w w/w gabinecie Zamawiającego,

4) przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi z dostarczonego urządzenia lub urządzeń wyposażenia,

5) zapewnienia gwarancji na poszczególne urządzenia i wyposażenia stanowiących przedmiot zamówienia, oraz zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego realizację danej części przedmiotu zamówienia.

W okresie gwarancji na poszczególne przedmioty zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:

– pełnej sprawności technicznej i funkcjonalności poszczególnych urządzeń i wyposażenia poprzez pełne usuwanie ich uszkodzeń, awarii lub niesprawności lub wymianę wadliwych, uszkodzonych części poszczególnych urządzeń i wyposażenia na fabrycznie nowe lub też wymianę całego urządzenia lub też wyposażenia na fabrycznie nowe, w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia, przy czym czas reakcji na zgłoszenie – rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu pierwszych zdalnych wskazówek dotyczących możliwości usunięcia uszkodzenia lub awarii i dalszego sposobu postępowania – wynosić będzie maksymalnie 6 godzin roboczych od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego awarii urządzenia lub urządzeń wyposażenia,

– bezpłatnych uaktualnień oprogramowania poszczególnych urządzeń bez zmiany ich funkcjonalności,

– bezpłatnych telefonicznych i e-mailowych konsultacji i porad dla ich użytkowników urządzeń lub wyposażenia ze strony Zamawiającego.

Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do w/w gabinetu Zamawiającego oraz  dokonywanych napraw i wymian obciążają Wykonawcę.

Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wraz z dostarczonymi urządzeniami lub wyposażeniem: dokumenty gwarancyjne na realizowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia, wszelkie niezbędne instrukcje obsługi oraz inne wymagane prawem dokumenty, w tym certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą, Aprobatą Techniczną. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny zostać dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.

  1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na którą składa się:

– Formularz ofertowy zawierający specyfikację oferowanych urządzeń i wyposażenia,  cenę brutto, czas gwarancji oraz termin dostawy przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN (złoty polski).

– Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 3.

– Inne wymagane dokumenty określone w zapytaniu ofertowym.

Ocena wskazanych powyżej warunków zostanie dokonana na zasadzie ustalenia ich spełnienia albo ich nie spełnienia. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia oferta zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części zamówienia wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

– posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia,

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),

– nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  • pozostawanie z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

  1. Kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej:
  2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone w pkt. 10.
  3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
  4. Cena- ranga procentowa 80%
  5. Gwarancja jakości – ranga procentowa 20%
  6. Punkty oferty zostaną zsumowane wg. Wzoru:

Sof=Cof+GRof

Gdzie:

Sof- suma punktów badanej oferty

Cof- ilość punktów uzyskanych za kryterium w ,, cena’’

GRof – ilość punktów uzyskanych za kryterium ,, gwarancja jakości i rękojmia za wady’’

4.W kryterium cena punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

                                       Cmin

Cof=—————————————————— x 80 pkt

                                           Cb

 

Gdzie:

Cof- ocena punktowa oferty  w kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nieodrzuconych ofert

Cb- cena brutto oferty badanej

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

  1. W kryterium gwarancja jakości i rękojmia za wady punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

Parametry punktowe

Gwarancja jakości i rękojmia za wady na okres od 37 miesięcy i powyżej

Tak – 20 pkt

Gwarancja do 36 miesięcy

Tak- 0 pkt

Minimalny okres gwarancji nie może być niższy niż 36 miesięcy.

Wynik.

  • Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,
  • Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,
  • Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których wezmą udział wystawcy ofert.

  1. Opis sposobu przygotowania oferty:
  • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
  • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
  • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
  • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
  1. Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy w sytuacji gdy okoliczności są niezależne od Zamawiającego, w ramach którego ogłoszono zapytanie ofertowe, uniemożliwią realizację tych usług.

1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

  1. a) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy ;
  2. b) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego.
  3. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.

Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście w siedzibie biura Spółki Centrum Medyczno- Diagnostyczne, ul. Terespolska 12,08-110 Siedlce  lub elektronicznie na e- mail: damian.chaciak@centrum.med.pl   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2022 r. do godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu).

Oferty składane pocztą należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

  1. Nazwą i adresem Zamawiającego,
  2. Nazwą i adresem Wykonawcy,
  3. Adnotacją „Oferta do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego dla Przychodni Zdrowia w Strachówce.”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość (sztuk)

j.m

Szczegółowy opis sprzętu

1

Aparat USG .

1

szt.

·       Monitor LCD LED minimum 23 cale

·       4 aktywne porty na głowice

·       Automatyczna optymalizacja

·       Wielopłaszczyznowe wyświetlanie obrazu 3D

·       4D w czasie rzeczywistym

·       Opcja HD

·       Automatyczne pomiary biometryczne

·       Tryb czuwania – szybkie uruchomienie systemu

·       Konfiguracja najczęściej wybieranych presetów

·       Eksportu pliku 3D Print

·       Edytor Raportu

·       Wbudowane archiwum zawierające podgląd oraz tryb wyboru plików

·       głowica liniowa (fabrycznie nowa, rok prod. 2022),

·       głowica convex (fabrycznie nowa, rok prod. 2022),

·       głowica endowaginalna (fabrycznie nowa, rok prod. 2022),

·       videoprinter czarno-biały (fabrycznie nowy, rok prod. 2022),

·       pedał nożny

2

Aparat  RTG wewnątrzustny

1

szt.

  • kV – min 50 kV
  • mA  min 2–6 mA
  • Wielkość ognisk: min 0,7;
  • Dostępne zasięgi ramion aparatu: min 150 cm, 170 cm, 190 cm
  • Radiowizjografia cyfrowa
  • rozdzielczość powyżej 16 pl/mm
  • oprogramowanie do wyświetlania zdjęć
  • aktywna powierzchnia sensora
  • Wersja jezdna (w związku z brakiem możliwości montażu)

 

Formularz ofertowy

 Pobierz

Wzór umowy

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast