Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Projekt pn. „Co zakłóca Twoje płuca” Program profilaktyki nowotworów płuc.
(Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.00-010/19, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

Okres realizacji projektu – 01.01.2020-31.12.2022.

Kwota dofinansowania opiewa na 4 079 281,15 zł

Wnioskodawca – Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Partner projektu – Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o. o. 

Obszar realizacji – województwo mazowieckie i województwo łódzkie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości na temat nowotworów płuc poprzez wdrożenie programu w zakresie profilaktyki nowotworów płuc na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego oraz wzrost wczesnego wykrywania raka płuca na wczesnym etapie poprzez edukację personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych specjalistów medycznych) oraz wzrost świadomości społecznej na temat profilaktyki nowotworów płuc w okresie. Realizacja programu pozwoli na osiągnięcie celu szczegółowego Osi V Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej oraz celu tematycznego 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników. Celem programu polityki zdrowotnej jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w wybranej populacji mieszkańców Polski (woj. mazowieckie i łodzie) w latach realizacji Programu. Zostanie on osiągnięty dzięki celom szczegółowym: zwiększenie wiedzy uczestników programu nt. profilaktyki raka płuca, zwiększenie dostępu do badania Niskodawkowej Tomografii Płuc u osób z grup ryzyka zachorowania na raka płuca, zwiększenie świadomości uczestników programu na temat dostępności poradnictwa antytytoniowego, zwiększenie zasobów przeszkolonej kadry na rynku pracy, co jest niezwykle istotne w kontekście zdiagnozowanych trendów demograficznych. Objęta zostanie grupa 6361mieszkańców makroregionu centralnego (3169 kobiet-K; 3192 mężczyzn-M) z grupy docelowej pacjentów świadczeniami zdrowotnymi w ramach profilaktyki wtórnej oraz 180 pracowników podmiotów leczniczych działaniami edukacyjnymi z zakresu wiedzy o nowotworach płuc. Nastąpi realizacja działań edukacyjnych na obszarze realizacji mających podnieść świadomość grupy docelowej w zakresie czynników ryzyka wczesnych objawów nowotworów płuc. Tłem uzasadniającym konieczność realizacji projektu są dane statystyczne dotyczące zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce. Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny polskiego społeczeństwa. Od 2003 r. co roku stwierdza się ponad 120 tys. nowych zachorowań na nowotwory złośliwe, przy czym w ciągu 2009 r. stwierdzono ich już blisko 136 tys., tj. ponad 11 tys. więcej niż w roku 2008. Pod względem ilościowym największa liczba osób u których rozpoznano nowotwór oskrzela i płuca (C34); Mediana wieku w chwili diagnozy mężczyzn w 2010 roku wynosiła 64 lata, a kobiet 63 lata. Do roku 2035 zaobserwować będzie można kontynuację trendu zwiększania się grupy wiekowej 65+. Z dostępnych prognoz wynika, iż grupa ta zwiększy się w stosunku do stanu obecnego o ok. 45% do roku 2035. Trendy i prognoza umieralności na nowotwory złośliwe ogółem w Polsce wskazują u mężczyzn spadek współczynników umieralności (do 188 osób na 100.000 ludności w 2025 roku) przy jednoczesnym wzroście liczby zgonów (do prawie 79 tys. w 2025 roku). U kobiet przewiduje się utrzymanie się współczynnika umieralności w okresie prognozy na stałym poziomie (około 105 osób na 100.000 ludności), któremu towarzyszyć będzie wzrost liczby zgonów (do prawie 56 tys. w 2025 roku). Program wykrywania wczesnego raka płuca ma działanie zachęcające społeczeństwo do przeprowadzania badań profilaktycznych. Do osób które chcemy przebadać zamierzamy docierać za pomocą różnych kanałów komunikacji tj. za pośrednictwem ulotek (zaproszeń na badania), plakatów i ogłoszeń prasowych. Tak zaplanowane wielokierunkowe i intensywne działania mające na celu wzrost wiedzy w zakresie zdrowia przełożą się na wzrost liczby przeprowadzanych badań profilaktycznych, co w konsekwencji spowoduje obniżenie wskaźników śmiertelności w zakresie nowotworów złośliwych płuca.

 

 

Ustawienia

Czcionka
Kontrast