Regulamin monitoringu wizyjnego w Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o.o.

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Wewnątrz oraz na zewnątrz przychodni Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. funkcjonuje całodobowy monitoring wizyjny, którego celem jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób korzystających z przychodni oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
 2. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku wraz z informacjami o czasie i miejscu pobytu osób fizycznych korzystających z przychodni.
 3. Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niklowa 9, w Siedlcach, kod pocztowy: 08-110, tel.: 25 633 35 55, adres e-mail: kancelaria@centrum.med.pl
 4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować korespondencyjnie na adres podany w p. 3. lub mailowo na adres email: iod@centrum.med.pl
 5. Monitoring obejmuje następujące przychodnie:
  • Przychodnia Zdrowia Nr 1 w Siedlcach ul. Ks. Niedziałka 14
  • Przychodnia Zdrowia Nr 4 Centrum Matki i Dziecka w Siedlcach ul. Kleeberga 2
  • Przychodnia Zdrowia w Łukowie ul. Międzyrzecka 66
  • Przychodnia Zdrowia w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 42
  • Przychodnia Zdrowia Dąbrówka w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki 52
  • Przychodnia Zdrowia w Strachówce-Filia w Strachówce ul. C.K. Norwida
  • Przychodnia Zdrowia w Sterdyni-Filia ul. Lipowa
  • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Mińsku Mazowieckim ul. Olsztyńska 2
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Centrum w Oleśnicy
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krynce
 6. Monitoring nie obejmuje w szczególności pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz pomieszczeń socjalnych w przychodniach wskazanych w pkt. 5.
 7. Na system monitoringu składają się kamery, urządzenia rejestrujące, monitor umożliwiający wgląd na bieżąco do utrwalanego zapisu oraz okablowanie.
 8. Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych lub ich bezprawne rozpowszechnianie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.
 9. Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie informacji z danymi administratora.
 10. Zarejestrowane dane wizerunkowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Jeżeli jednak nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub administrator otrzyma wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie wskazanych terminów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zostaną nadpisane lub zniszczone.
 11. Wizerunek utrwalony przez system monitoringu może zostać udostępniony wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 12. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 13. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma również prawo do złożenia wniosku do administratora danych o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez zgody tych osób.
 15. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zwróci się z wnioskiem o kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w systemie monitoringu to za pierwszą kopię danych administrator nie pobiera żadnych opłat. Natomiast za wszelkie kolejne kopie pobrana zostaje opłata w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Administrator danych może odmówić przekazania kopii, jeżeli jej ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolność innych osób.

Ustawienia

Czcionka
Kontrast