FUNDACJA ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY

08-110 Siedlce
ul. Kleeberga 2

tel. 25 633 35 55            
email: fundacja.joachimianna@centrum.med.pl

www.joachimianna.pl

NIP 8212636681
REGON 146078061
KRS 0000413628

Nr konta 45 9194 0007 0028 0457 2000 0010

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Fundacja Świętych Joachima i Anny została powołana w 2011 roku w Siedlcach.

Fundatorem jest Centrum Medyczno-Diagnostyczne Spółka z o.o.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, innych obowiązujących przepisów prawa oraz posiadanego statutu. Jest apolityczna i nie posiada związków z żadnym wyznaniem.

Cele Fundacji:

 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność charytatywna,
 • pomoc najuboższym i niezaradnym,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Rada Fundacji Świętych Joachima i Anny

 • Paweł Żuk
 • Artur Prusaczyk
 • Wiesława Korycińska

Zarząd Fundacji Świętych Joachima i Anny

 • Damian Chaciak – prezes zarządu
 • Tomasz Włodarczyk – wiceprezes zarządu
 • Monika Jastrzębska – członek zarządu

 

Statut Fundacji Świętych Joachima i Anny

 Pobierz

Wniosek o dofinansowanie przez Fundację

 Pobierz

Projekty realizowane przez Fundację Świętych Joachima i Anny.

 

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Fundacja Świętych Joachima i Anny, działająca przy Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o. o, realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady” (NPZ.CO6_2_3_a_2017) w ramach Działania 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym. Fundacja jest organizatorem spotkań edukacyjnych i konferencji popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego.

Grupą docelową są osoby w wieku prokreacyjnym 18-45 lat (kobiety i mężczyźni).

EDUKACJA W ZAKRESIE ZDROWIA PROKREACYJNEGO

 • definicja niepłodności, przyczyny, metody diagnozy, sposoby leczenia
 • czynniki ryzyka niepłodności (wiek, palenie tytoniu, używki, dieta itp.)
 • planowanie rodziny (aspekty medyczne planowania rodziny, w tym obserwacja cyklu miesiączkowego, zdrowie i higiena partnerów, przebieg ciąży, aspekty społeczne)

EDUKACJA ZDROWOTNA W KONTEKŚCIE RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ I CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ

 • temat chorób i innych infekcji przenoszonych drogą płciową
 • temat promocji zdrowia i profilaktyki (podkreślenie istotności regularnych badań profilaktycznych, w tym badań w związku z planowaną ciążą)
 • aspekt społeczny i psychologiczny (dojrzewanie, macierzyństwo, relacje społeczno-kulturowe w rodzinie i społeczeństwie).

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej fundacji www.joachimianna.pl

Ulotka

 Pobierz

Ulotka

 Pobierz

Fundacja Świętych Joachima i Anny od lutego 2018r. prowadzi działania na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w ramach projektu „Pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Siedlce. Działania będą prowadzone w Punkcie Konsultacyjnym  mieszczącym się w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 41, na podstawie harmonogramu specjalistów umieszczonego na stronie internetowej: www.centrum.med.pl oraz wywieszonego w Placówkach Centrum na terenie miasta Siedlce.

Projekt jest realizowany od 01.02.2018r. do 30.12.2018r. Uczestnicy mogą korzystać z przewidzianych w projekcie działań w formie ciągłej. Działaniami projektowymi będą objęci mieszkańcy Miasta Siedlce.

Głównym jego celem będzie skierowanie działań do osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych jego wykluczeniem z powodu uzależnienia od alkoholu.

Działania będą odbywały się w formie zajęć profilaktyczno-rehabilitacyjnych oraz poradnictwa prawnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.

Planowane formy wsparcia:

 • terapie indywidualne
 • terapie grupowe (z podziałem na 2 grupy)
 • dyżury prawnika (indywidualne konsultacje, porady)
 • uczestnictwo w Warsztatach Terapeutycznych organizowanych w Białym Dunajcu

Ilość miejsc w przypadku osób korzystających z Terapii Grupowej ograniczona.

 

Harmonogram dyżurów

 1. Terapeuty Uzależnień.

1) Indywidualnie:

a) co poniedziałek w godzinach 9.00-12.00

 

2) Grupowo z podziałem na 2 grupy: 

 1. a) grupa 1
 •  wtorek 16.17.30
 • środa     9.00-10.30
 1. b) grupa 2
 • czwartek 16.00-17.30
 • piątek       9.00-10.30.

 

 1. Dyżury prawnika

a) co środa w godzinach od 16.00-19.00

Regulamin uczestnictwa

 Pobierz

Formularz zgłoszeniowy

 Pobierz

Fundacja Świętych Joachima i Anny od lutego 2018r. prowadzi działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, w ramach projektu „Pomoc profilaktyczno-rehabilitacyjna, psychospołeczna i prawna rodzinom, w których występuje problem narkomanii w 2018.”

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Siedlce. Działania będą prowadzone w Punkcie Konsultacyjnym  mieszczącym się w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 41, na podstawie harmonogramu specjalistów umieszczonego na stronie internetowej: www.centrum.med.pl oraz wywieszonego w Placówkach Centrum na terenie miasta Siedlce.

            Projekt jest realizowany od 01.02.2018r. do 30.12.2018r. Uczestnicy mogą korzystać z przewidzianych w projekcie działań w formie ciągłej. Działaniami projektowymi będą objęci mieszkańcy Miasta Siedlce.

Głównym jego celem będzie skierowanie działań do osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych jego wykluczeniem z powodu uzależnienia od narkotyków.

Działania będą odbywały się w formie zajęć profilaktyczno-rehabilitacyjnych oraz poradnictwa prawnego dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin.

Planowane formy wsparcia:

 • terapie grupowe (z podziałem na 2 grupy)
 • dyżury prawnika (indywidualne konsultacje, porady)
 • uczestnictwo w Warsztacie Terapeutycznym organizowanych w Białym Dunajcu.

Warsztaty przeznaczone są dla 30 osób.

Ilość miejsc w przypadku osób korzystających z Terapii Grupowej ograniczona.

 

Harmonogram dyżurów:

1.Terapeuty Uzależnień

1) Grupowo z podziałem na 2 grupy: 

 1. a) grupa 1
 • piątek             10.30-12.30
 • czwartek         17.30-19.15
 1. b) grupa 2
 • wtorek           16.00-17.30
 • środa              10.30-12.45

2) Dyżury prawnika

 • poniedziałek  16.00-19.15
 • piątek               16.00-19.15        

 

 

Regulamin uczestnictwa

 Pobierz

Formularz zgłoszeniowy

 Pobierz

Działania realizowane w ramach projektu będą kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem z powodu uzależnienia od alkoholu.

Zadanie publiczne polega na organizacji punktu konsultacyjnego w ramach którego będą prowadzone zajęcia profilaktyczno-rehabilitacyjne oraz dyżury specjalistycznego poradnictwa dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. Działania będą formą pomocy indywidualnej w postaci zajęć oraz indywidualnych porad terapeuty ds. uzależnień.

Pomoc będzie udzielana mieszkańcom Gminy i Miasta Mordy w okresie od 01.02.2019r. do 31.12.2019r. Punkt konsultacyjny będzie mieścił się na ul. Parkowa 9 w Mordach. Lokal jest udostępniany nieodpłatnie przez Urząd Miasta i Gminy Mordy. W ustalonych dniach i godzinach zajęcia prowadzone przez specjalistę ds. uzależnień. W ramach realizacji projektu odbędą się także warsztaty dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Zostanie zorganizowany warsztat wyjazdowy dla 3 osób uzależnionych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Białym Dunajcu

Do realizacji zadania publicznego zostaną zatrudnione: terapeuta ds. uzależnień, koordynator projektu, księgowa, kadrowa.

Dodatkowo zostanie zorganizowany Warsztat dla osób uzależnionych, dla 3 osób. Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli zapewniony transport, wyżywienie i zakwaterowanie.

Głównym celem realizacji zadania będzie zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Miasta i Gminy Mordy oraz minimalizowanie zjawiska alkoholizmu w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r. przez działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego bezpłatnie i anonimowo dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.

Cele szczegółowe realizacji projektu to:

Dalsze wspieranie działań na rzecz osób uzależnionych poprzez:

 • diagnozę problemu jakim jest uzależnienie od alkoholu;
 • dostarczenie wiedzy dotyczącej możliwości radzenia sobie w sytuacjach uzależnienia od alkoholu, bądź zagrożenia jego uzależnieniem przez członków rodziny;
 • informacja o metodach i warunkach leczenia uzależnienia i warunkach terapii;
 • nawiązanie kontaktu, zweryfikowanie oczekiwań, motywowanie do skutecznych działań;
 • podjęcie terapii dla współuzależnionych członków rodziny;
 • udzielenie kompleksowej pomocy profilaktyczno-rehabilitacyjnej; porady dla osób uzależnionych będą świadczone w wymiarze 12 godzin w miesiącu;
 • organizacja Warsztatu Terapeutycznego dla 3 osób uzależnionych;
 • ułatwienie dostępu do specjalistów;
 • uznanie korzyści, jakie może przynieść terapia;
 • wzbudzanie i motywowanie do terapii.

Założone cele projektu będą realizowane poprzez działalność punktu konsultacyjnego (specjalistyczne poradnictwo, warsztaty dla osób uzależnionych, zajęcia), do którego będą mogły zgłaszać się wszystkie osoby w celu uzyskania porady, bądź konsultacji odnośnie dalszego działania. W punkcie konsultacyjnym będą odbywały się dyżur terapeuty ds. uzależnień w ustalonych dniach i godzinach. Zgłaszający się będą mogli korzystać z pomocy indywidualnie oraz grupowo. Będą to porady jednorazowe oraz cykliczne.

Alkoholizm to choroba przewlekła, postępująca i nieuleczalna. Działania na rzecz osób uzależnionych trwają latami, stąd potrzeba kontynuowania programu w 2019 r. Nie leczone uzależnienie od alkoholu czy narkotyków może zakończyć się śmiercią, ale zawsze istnieje szansa jej zaleczenia. Można to zrobić przez pełną abstynencję, która daje możliwość powstrzymania rozwoju choroby oraz stopniowy powrót do zdrowia. Powrót do zdrowia składa się z wielu etapów, począwszy od odtrucia przez terapię w ośrodku odwykowym, grupy wsparcia, grupy AA leczenie poszpitalne, rozwój duchowy i osobisty oraz pracę ze specjalistami z różnych dziedzin. Pomoc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, ze stresem, z trudnymi emocjami jest ważnym punktem w profilaktyce uzależnień. Udowodniono, że osoby, które lepiej sobie radzą w codziennym życiu i potrafią podejmować decyzje oraz rozwiązywać konflikty, rzadziej sięgają po różnego rodzaju środki odurzające. Osoby zgłaszające się do punktu są często w trudnym momencie swojego życia: przed rozwodem; po stracie pracy lub ważnej, bliskiej osoby; w depresji spowodowanej trudną sytuacją życiową, materialną, ekonomiczną; mają trudności w wychowaniu dzieci

 

Prowadzenie punktu konsultacyjnego nastąpi w okresie 01.02.2019 r. – 31.12.2019 r.

Zajęcia profilaktyczno-rehabilitacyjne – będą odbywały się 3 razy w miesiącu, po 3 godziny w tygodniu.

 

Warsztaty Terapeutyczne. Warsztaty będą zorganizowane w okresie od maja do października.

Wyżywienie i nocleg uczestników. Warsztaty będą zorganizowane w okresie od maja do października.

 

Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Głównym celem realizacji zadania będzie zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Miasta i Gminy Mordy oraz minimalizowanie zjawiska alkoholizmu w okresie od 01.02.2019r. do 31.12.2019r. przez działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego bezpłatnie i anonimowo dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.

Cele szczegółowe realizacji projektu to:

Dalsze wspieranie działań na rzecz osób uzależnionych poprzez:

 • diagnozę problemu jakim jest uzależnienie od alkoholu;
 • dostarczenie wiedzy dotyczącej możliwości radzenia sobie w sytuacjach uzależnienia od alkoholu, bądź zagrożenia jego uzależnieniem przez członków rodziny;
 • informacja o metodach i warunkach leczenia uzależnienia i warunkach terapii;
 • nawiązanie kontaktu, zweryfikowanie oczekiwań, motywowanie do skutecznych działań;
 • podjęcie terapii dla współuzależnionych członków rodziny;
 • udzielenie kompleksowej pomocy profilaktyczno-rehabilitacyjnej; porady dla osób uzależnionych będą świadczone w wymiarze 12 godzin w miesiącu;
 • organizację Warsztatu Terapeutycznego dla 3 osób uzależnionych;
 • ułatwienie dostępu do specjalistów;
 • uznanie korzyści, jakie może przynieść terapia;
 • wzbudzanie i motywowanie do terapii;

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

 Pobierz