Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Pragniemy zaproponować podmiotom leczniczym świadczącym usługi zdrowotne w zakresie lekarza POZ uczestnictwo w projekcie w następujących zakresach:

  1. wdrożenie narzędzi oceny jakości oraz zadowolenia pacjentów z usług medycznych świadczonych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
  2. organizację spotkań w zakresie edukacji zdrowotnej (grupowych lub indywidualnych) dla pacjentów podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w POZ poprzez organizację kampanii informacyjno-edukacyjnych i programów edukacyjnych, dedykowanych populacji objętej opieką podmiotu udzielającego świadczeń z zakresu POZ; b) opracowywanie planów działań profilaktycznych, z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych i potrzeb zdrowotnych populacji objętej opieką.
  3. opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności realizację szkoleń personelu obsługowego (np. rejestratorki) w zakresie obsługi klienta, praw pacjenta, zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, programów profilaktycznych poprzez bezpłatne: a) szkolenia dla pracowników POZ związane z wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych poprawiających jakość świadczeń; b) szkolenia związane merytorycznie z wykonywaniem zadań na rzecz POZ; c) wymianę dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania POZ (wizyty studyjne z udziałem pracowników zatrudnionych u Wnioskodawcy), d) promowanie zatrudniania w podmiotach objętych wsparciem projektowym personelu pomocniczego (rejestratorek/ sekretarek medycznych), w celu odciążenia personelu medycznego POZ czynnościami administracyjnymi i technicznymi).

Szkolenia personelu prowadzić będzie profesjonalny zespół: prof. Piotr Tyszko, prof. Donata Kurpas, prof. Ewa Dmoch- Gajzlerska, dr Sylwia Szafraniec Buryłło.

Warsztaty w zakresie wykonywania zadań  w POZ będą prowadzić między innymi następujący trenerzy: mgr Halina Płochocka, mgr Marika Guzek, mgr Ewa Prokurat, mgr Dorota Fajnas, mgr Jolanta Michałowska.

 

W ramach edukacji i warsztatów Uczestnikowi bezpłatnie zostaną przekazane wszystkie materiały edukacyjne projektu zgodne z opracowywanym przez NFZ projektem POZ+, jak również przeprowadzimy konsultacje przy przygotowywaniu wniosków w zakresie planowanych projektów POZ. Uczestnik będzie miał możliwość upublicznienia swoich wyników prac w projekcie w badaniach naukowych z krajowymi oraz międzynarodowymi ośrodkami naukowymi współpracującymi z Wnioskodawcą.

  1. opracowanie i wdrożenie narzędzi współpracy lekarzy POZ pracujących w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z lekarzami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Realizacja ww. działań będzie odpowiadać założeniom określonym w przepisach ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej oraz założeń ustawy o opiece koordynowanje w POZ. Podmioty udzielające świadczeń z zakresu POZ, objęte wsparciem projektowym, zapewnią współpracę ze specjalistami w obszarze zdrowia publicznego, w szczególności psychologiem i dietetykiem, w celu zapewnienia kompleksowości i ciągłości sprawowanej opieki; – wdrażanie efektywnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych dedykowanych: a) pacjentom, b) usprawnienie przepływu informacji pomiędzy POZ i AOS (telekonsultacje, elektroniczny obieg dokumentacji medycznej), jak również POZ i pracowniami diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.

Uczestnictwo w projekcie będzie umożliwiało zmniejszenie działalności administracyjnych (sprawozdawczość) personelu lekarskiego poprzez przeniesienie na działań na personel niższego szczebla

 

Zgodnie z warunkami konkursu uczestnikiem projektu może być:

  1. podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub
  2. partner społeczny (zgodnie z definicją zawartą w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój) reprezentujący interesy i zrzeszający podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Weryfikacja podmiotów uprawnionych do dofinansowania będzie odbywała się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie oraz danych Narodowego Funduszu.

 

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w projekcie w ramach współpracy zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz podpisania umowy uczestnictwa do 23.06.2017 r., (piątek) do godz. 15.00. W ramach współpracy Wnioskodawca uwzględni w kosztach projektu budżet przeznaczony na najem pomieszczeń u Uczestnika.

Poniżej załączamy dokumenty dotyczące projektu wraz z ankietą uczestnictwa oraz umową.   W celu zgłoszenia uczestnictwa w projekcie niezbędne jest przeslanie wypełnionej ankiety oraz podpisanej umowy na adres damian.chaciak@centrum.med.pl lub  anna.kolak@centrum.med.pl bądź faxem nr 25 785 00 01 jak również pocztą na adres ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce z dopiskiem projekt „Jakość w POZ”

Umowa uczestnictwa w projekcie Jakość w POZ 20.06.2017

 Pobierz

Ankieta uczestnictwa Jakość w POZ

 Pobierz

Poniżej zamieszczamy link do strony zawierającej regulamin konkursu Jakość w POZ.

http://zdrowie.gov.pl/nabor-238-jakosc_w_podstawowej_opiece_zdrowotnej.html

 

  

 

Prace projektowe Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o. o. podejmowane w ramach różnych konkursów zostały zakwalifikowane do dofinansowania:

Opublikowano:  11 Luty 2018 o 19:15
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

              Spółka Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o./Digitmed Sp. z o.o. realizuje Projekt: Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R

            Celem naszego projektu jest ocena kliniczna i ekonomiczna zastosowania prototypu nowego urządzenia do skanowania, obsługi telemedycznej i archiwizowania próbek cytologicznych w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. Projekt ma na celu modyfikację aktualnego modelu przeprowadzania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy przez zastosowanie prototypu nowego urządzenia do skanowania, obsługi telemedycznej i archiwizowania próbek cytologicznych. Zadaniem nowego urządzenia jest przekształcenie stosowanych obecnie mikroskopów optycznych do w pełni niezależnych systemów skanowania próbek cytologicznych poprzez dodanie przystawki funkcjonalnej zapewniającej precyzyjne kontrolowanie położenia próbek podczas ich skanowania. Próbki mogą pochodzić z klasycznych badań cytologicznych jak i z cytologii w fazie płynnej. Ponadto zostanie wytworzone oprogramowanie wspomagające zdalną analizę próbki przez patomorfologa (którego skuteczność i opłacalność zostanie przebadana w zaplanowanym badaniu klinicznym) oraz centralna baza danych archiwizująca przeskanowane próbki w postaci cyfrowej Obecnie nie ma na rynku zarówno Polskim jak i europejskim systemu wspierającego archiwizację i udostępniającego wyniki w ilościach „hurtowych”

Wartość projektu 2 585 304.07 zł

Wkład funduszy Europejskich 1 534 871.06 zł

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Opublikowano:  8 Wrze 2017 o 15:42


ZAPYTANIE OFERTOWE NR1/09/2017

Dotyczy druku plakatów i ulotek oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz z w ramach projektu pt: Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady w ramach Działania 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotny.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1092017 FŚwJiA

 Pobierz

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Wartość projektu    2 548 106 zł

Wnioskowane dofinansowanie 1 774 953,02 zł

Wkład własny: 773 152,88 zł

Informacja projektowa: Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej w Przychodniach Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o. o., na terenie woj. mazowieckiego umożliwiającej tworzenie, gromadzenie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej, która przyczyni się do zwiększenia dostępności e- usług z zakresu ochrony zdrowia dla obywateli, poprawi poziom obsługi pacjentów, którzy otrzymają dostęp do informacji na temat stanu zdrowia, historii choroby, wyników badań, przepisanych leków.

Przed opracowaniem ram projektu zidentyfikowano następujące problemy:
a) Ograniczenia możliwości uczestniczenia Centrum w systemie wymiany informacji medycznych
b) Zagrożenie bezpieczeństwa danych pacjentów
c) Znaczące utrudnienie w dostępie do informacji dla rodzin pacjentów
d) Wykluczenie informatyczne klientów Centrum
Projekt został rozszerzony o wdrożenie: e-rejestracji, e-diagnostyki, e-recepty, e-skierowania, e-poradników medycznych, e-tabletkę, e-partnera.

Cele bezpośrednie:
• Wzrost efektywności funkcjonowania Centrum Medycznego poprzez instalację systemu informatycznego;
• Poprawa jakości świadczonych usług medycznych;
• Racjonalizacja działania poprzez bardziej efektywny system przepływu dokumentów i zmniejszenia kosztów funkcjonowania.

W ramach projektu zaplanowano uruchomienie:  portalu pacjenta, aplikacji mobilnej dla pacjenta, e-rejestracji e-diagnostyki, e-recepty, e-skierowania, e-poradników medycznych, e-tabletkę, e-partnera.

Dane medyczne przechowywane będą w serwerze OpenEHR gdzie istnieje możliwość automatycznego sugerowania przez system koordynatorowi opieki przypisania scenariusza medycznego dla poszczególnych pacjentów lub grup pacjentów. Na ekranie  do obsługi wizyty w  systemie KS-SOMED zostanie rozbudowany o przycisk który wyświetli HTML zawierający  ankietę (ankiety) specyficzną dla danego pacjenta. KS-SOMED pobierze przez webserwis wynik ankiety w postaci XML’a i dołączy go do dokumentu Historii Zdrowia i Choroby. HTML z ankietą zostanie przygotowany przez system openEHR. W linku wywołującym ankietę przekazany zostanie co najmniej identyfikator pacjenta, pracownika medycznego oraz komórki organizacyjnej. Dodatkowo KS-SOMED rozszerzy o przycisk, który wyświetli HTML zawierający listę programów profilaktycznych (scenariuszy medycznych), na które kwalifikuje się wybrany pacjent. HTML z listą programów zostanie przygotowany przez system openEHR. W linku wywołującym ankietę przekazany zostanie co najmniej identyfikator pacjenta, pracownika medycznego oraz komórki organizacyjnej.

System KS-SOMED zostanie wyposażony w zakładkę zawierającą listę dokumentów pacjenta zawartych w repozytorium EDM (analogicznie jak dokumenty z laboratorium).

Projekt realizowany będzie również na terenach wiejskich poprzez zawarcie umów partnerskich z: 1. Ryszard Końca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RADMED” ul. Składowa 1, 08-140 Radzików Wielki 2. KKŁ Sz. Kunka, S. Kwiatkowski, A. Łaskawiec Spółka jawna ul. Terespolska 13, 08-160 Zbuczyn 3. NZOZ EWITA z siedzibą w Przesmykach ul. 11 Listopada, 08-109 Przesmyki. Wkład finansowy każdego z partnerów wynosi 0,00 PLN. Zakres praw i obowiązków partnera: – współpraca w zakresie realizacji celów projektu; -wnoszenie do projektu swojej wiedzy merytorycznej, zasobów ludzkich i organizacyjnych; – przekazywanie informacji niezbędnych do realizacji projektu; – udostępnianie pomieszczeń.

 

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

Opublikowano: 21 Sie 2017 o 18:37

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2017 z dnia 21.08.2017 r.

W związku z realizacją projektu pt: „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza” dofinansowanego w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację projektu„Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza”

Nr umowy: RPMA.02.01.01-14.0904/15-00   

 „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Sp. z o. o. ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, Telefon: + 48 25 6440740, Fax: + 48 25 785 00 01, REGON: 710529892 NIP: 821-20-25-575, e-mail: biurocentrum.med.pl

 

Załącznik nr 1 do Oferty 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ 21.08.2017 OPZ

 Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy EZdrowie 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ wersja demonstracyjna E- Usług (próbka) 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ formularz oferty 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ WYKAZ OFEROWANYCH sprzętów 21.08.2017

 Pobierz

SIWZ zapytanie ofertowe projekt EZdrowie 21.08.2017

 Pobierz

 

Opublikowano: 11 Sty 2017 o 18:37

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2017 z dnia 11.01.2017 r.

W związku z realizacją projektu pt: „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza” dofinansowanego w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację projektu „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza”

Nr umowy: RPMA.02.01.01-14.0904/15-00   

 „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Sp. z o. o. ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, Telefon: + 48 25 6440740, Fax: + 48 25 785 00 01, REGON: 710529892 NIP: 821-20-25-575, e-mail: biurocentrum.med.pl

 

SIWZ zapytanie ofertowe projekt EZdrowie 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 1 do Oferty 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 2 do Oferty oświadczenie o braku powiązań 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy EZdrowie 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ wersja demonstracyjna E- Usług (próbka) 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ formularz oferty 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ WYKAZ OFEROWANYCH sprzętów 11.01.2017

 Pobierz

PYTANIA i ODPOWIEDZ z dnia 31.01.2017

 Pobierz

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 08.02.2017

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Opublikowano: 08 Paź 2017 o 16:47

Oświadczenie nr 2 do oferty

 Pobierz

Oświadczenie o zaangażwaniu zał 3 w projekty

 Pobierz

Oświadczenie o zaangażwaniu zał 4 UE

 Pobierz

Załącznik nr 1 na Koordynator proektu

 Pobierz

Zapytanie ofertowe Koordynator proektu

 Pobierz
Opublikowano: 31 Lip 2017 o 16:47


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.07.2017, nr 01/07/2017 na zakup materiałów nietrwałych do cytologii ginekologicznej (LBC)

 

Zapytanie ofertowe o odczynniki-LBC z dn 31.07.2017 nr 01/07/2017

 Pobierz

Formularz oferty 31.07.2017

 Pobierz

Załącznik nr 2. Oświadczenie

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Opublikowano: 24 Sie 2016 o 15:37


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.08.2016, nr 01/08/2016 na zakup urządzenia do automatycznego wykonywania preparatów cytologii płynne (LBC)

 

Zapytanie ofertowe z dnia 24.08.2016 nr 01/08/2016

 Pobierz

Protokół z rozstrzygniecia zapytania ofertoweg

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Projekt pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych).

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
 Opublikowano: 20 Wrz 2016 o 10:37


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2016/DDOM

Dotyczy:

Wyboru oferenta na  DOSTARCZENIE I ZAMONTOWANIE PLATFORMY PIONOWEJ SŁUŻĄCEJ DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/2016/DDOM

 Pobierz

PLANY BUDYNKU

 Pobierz

PROPOZYCJA UMOWY

 Pobierz
 Opublikowano: 27 Wrz 2016 o 16:37

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA OFERTY nr 1/09/2016/DDOM

Na podstawie kryteriów oceny ofert, Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o wyborze oferty:

Zakład Elektro Mechaniki Dźwigowej Henryk A. Frąckowiak, ul. Widok 15, 08-110 Siedlce

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Opublikowano: 20 Wrz 2016 o 11:14


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/09/2016/DDOM

Przedmiotem postępowania jest dostawa/sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności w ramach  „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/09/2016/DDOM- SPRZĘT REHABILITACYJNY

 Pobierz

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/09/2016/DDOM

 Pobierz

OŚWIADCZENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/09/2016/DDOM

 Pobierz
 Opublikowano: 27 Wrz 2016 o 16:38

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA OFERTY nr 2/09/2016/DDOM

Na podstawie kryteriów Wyboru Ofert, Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o wyborze oferty:

Kinesis Andrzej Boruta, ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz Zdrój

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
 Opublikowano: 22 Wrz 2016 o 16:22

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/09/2016/DDOM

W związku z realizacją projektu pt.: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego”, nr WND- nr POWR.05.02.00-00-0119/15-00, w ramach Działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności. Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z specyfikacją zawartą w zapytaniu.

Pliki do pobrania poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/09/2016/DDOM

 Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/09/2016/DDOM

 Pobierz
 Opublikowano: 27 Wrz 2016 o 16:02

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA OFERTY nr 3/09/2016/DDOM

Na podstawie kryteriów Wyboru Ofert, Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o wyborze oferty:

Systemy Informatyczne CHODROM Sp. z o.o, ul. Młynarska 5, 08-110 Siedlce

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
 Opublikowano: 26 Wrz 2016 o 15:17


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/09/2016/DDOM z dnia 26.09.2016

W związku z realizacją projektu pt.: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki
medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego”, nr WND- nr
POWR.05.02.00-00-0119/15-00, w ramach Działania 5.2 „Działania projakościowe i
rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich,
trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą
zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie
oferty cenowej na zakup i dostawę zestawu mebli zgodnie z specyfikacją.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/09/2016/DDOM

 Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4/09/2016/DDOM

 Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 2- PROJEKT MEBLI

 Pobierz
 Opublikowano: 28 Wrz 2016 o 16:08

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA OFERTY nr 4/09/2016/DDOM
Na podstawie kryteriów Wyboru Ofert, Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o wyborze oferty:

MEBLAT Sp.j Jerzy Pastor i Maciej Pastor , Żaboklii Kol. 26A, 08-110 Siedlce

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne