Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 „Włączenie społeczne” Działania 11.2 „Usługi społeczne  i zdrowotne” . Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

 

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

W KRYNCE

Krynka 1C, 21-400 Łuków

 Godziny otwarcia – poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00

 

Pielęgniarka koordynująca

Jolanta Korycińska tel. 501 737 326

e-mail: ddom@centrum.med.pl

 

 Nr projektu: RPLU.11.02.00-IZ.00-06-0075/18

Tytuł projektu: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu łukowskiego”.

Wnioskodawca: Centrum Medyczno-Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji: 01.01.2019-30.09.2020

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie stacjonarnej placówki świadczącej dzienne usługi z zakresu pobytu, opieki, pielęgnacji, rehabilitacji, edukacji dla pacjentów, głównie po 65 r.ż. po bezpośredniej hospitalizacji lub po przebytej w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub pacjentów zagrożonych hospitalizacją. Efektem świadczonych usług ma być poprawa stanu zdrowia pacjentów i samodzielności życiowej, jak również zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym.

Realizacja celu głównego przyczyni się do rozwoju nowych form dziennej opieki, zapobiegających umieszczaniu osób zależnych w zakładach stacjonarnych. Umożliwi pacjentom pełnienie ich ról społecznych, jak również przez ich opiekunów. Pozwoli na przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością oraz samoopieki.

 

Grupa docelowa:

Grupą docelową jest 100 osób niesamodzielnych (K – 55 kobiet i M – 45) w tym, 5 osób z niepełnosprawnością (K-3, M-2) zamieszkałych w województwie lubelskim, na terenie powiatu łukowskiego.

Liczba miejsc objętych deinstytucjonalizacją-25 (K-15, M-10)

Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) to miejsce dla pacjentów:

 • Pełnoletnich, w szczególności po 65 r.ż.
 • Zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, powiat łukowski
 • Niesamodzielnych – ocena poprzez skalę Barthel 40-65 pkt
 • oraz
  • po bezpośredniej hospitalizacji lub,
  • po hospitalizacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub,
  • zagrożonych hospitalizacją.

Zadania:
1. Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krynce.
2. Wsparcie i działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne oraz osób z ich otoczenia oraz opiekunów.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:
Liczba uczestników projektu objętych wsparciem – 100 os.

Liczba uczestników z terenów wiejskich objętych działaniami projektu- 55 os.

Liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki- 25 os.

 

Finansowanie przedsięwzięcia:

Całkowita wartość projektu: 999 940,00 zł
Wsparcie dofinansowania finansowe Funduszy Europejskich: 849 949,00 zł


 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO DDOM W KRYNCE

 

Regulamin organizacyjny DDOM

 Pobierz

Regulamin rekrutacyjny DDOM

 Pobierz

Zał. nr 1 do regulaminu rekrutacyjnego - Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej

 Pobierz

Zał. nr 2 do regulaminu rekrutacyjnego - Karta oceny wg skali Barthel

 Pobierz

Zał. nr 3 do regulaminu rekrutacyjnego - Deklaracja udziału w projekcie

 Pobierz

Zał. nr 4 do regulaminu rekrutacyjnego - Zgoda i zobowiązanie rodziny/opiekuna do współpracy w przygotowaniu do transportu

 Pobierz

Zał. nr 5 do regulaminu rekrutacyjnego - Oświadczenie uczestnika projektu

 Pobierz

Zał. nr 6 do regulaminu rekrutacyjnego - Formularz rekrutacyjny

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. bierze udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.

Przedmiotem umowy jest organizacja w sposób kompleksowy opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom objętym opieką zespołu POZ PLUS. Opieka obejmuje poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo: profilaktyczne świadczenia bilansowe i programy zarządzania chorobą (określone w załącznikach do zarządzenia) oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez zespól POZ PLUS.

Celem badań bilansowych jest identyfikacja pacjentów zdrowych i potencjalnie chorych (stratyfikacja populacji), w celu umożliwienia zarządzania liczbą i typem usług przewidzianych dla danej grupy pacjentów.

Głównym celem programu zarządzania chorobą jest prowadzenie przez świadczeniodawcę skoordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą.

 • pacjent stanie się aktywnym partnerem we wspólnym podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania w chorobie
 • pacjent uzyska wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych, w skład którego wchodzą, oprócz lekarza POZ i pielęgniarki, lekarze specjaliści, dietetycy i edukatorzy zdrowotni oraz fizjoterapeuci

Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, etap II odbędzie się na terenie przychodni Centrum – Siedlce, ul. Niedziałka 14, Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 42a, Aleksandrów, Aleksandrów 43B.  Realizacja programu nastąpi w okresie 01.07.2018 – 31.12.2019.

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt nr RPLU.11.02.00-06-0037/17

 

Koordynator Projektu
Barbara Pieńkowska
tel. 795 401 210
email: barbara.pienkowska@centrum.med.pl

Tytuł projektu: „Trzymaj formę” profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w powiecie łukowskim.

Wnioskodawca: Centrum Medyczno- Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Okres realizacji: 01.06.2018-31.12.2020

Cel główny projektu:

Celem głównym jest wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie zapobiegania zjawiska nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV–VI szkół podstawowych z terenu powiatu łukowskiego, poprzez przeprowadzenie kompleksowych interwencji edukacyjno –zdrowotnych wśród 3264 uczniów z terenu powiatu łukowskiego.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie wykrywalności otyłości i nadwagi
 • Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości na temat zbilansowanego, prawidłowego żywienia oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu
 • Wstępna profilaktyka wad postawy oraz analiza składu ciała (tkanki tłuszczowej, mięśni, wody itp.)
 • Zmiana złych nawyków i rozwój zachowań prozdrowotnych

Grupa docelowa:

Grupą docelową są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych powiatu łukowskiego.

Każdy z uczniów zakwalifikowanych do projektu otrzyma:

 1. skrypt zawierający treści zajęć z edukacji zdrowotnej, dietetyki, psychologii wraz z przykładowymi ćwiczeniami i opisem aktywności fizycznych,
 2. matę do ćwiczeń,
 3. skakankę
 4. piłkę gimnastyczną

Działania projektowe:

 1. Nawiązanie współpracy ze szkołami podstawowymi z terenu powiatu łukowskiego:
 • Rekrutacja szkół do projektu
 • Przeszkolenie nauczycieli wychowania fizycznego
 • Kampania informacyjna wśród uczniów i rodziców szkół objętych projektem
 1. Interwencje dla uczniów
 • Badania diagnostyczne przeprowadzane przez pielęgniarkę:
 1. pomiary antropometryczne (RR, BMI, WHR)
 2. ocena wad stóp metodą odbicia lustrzanego
 3. pomiaru tkanki tłuszczowej oraz zawartości wody w organizmie
 • Grupowe edukacje zdrowotne w formie warsztatów o tematyce:
 1. zdrowego żywienia przeprowadzone przez dietetyka
 2. aktywnego stylu życia przeprowadzone przez specjalistę aktywności fizycznej
 3. rola czynników psychologicznych w procesie odżywiania przeprowadzone przez psychologa
 • Nauka ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu dla wszystkich uczestników programu
 1. Indywidualne konsultacje dietetyczne u uczniów z wykrytą nadwagą/otyłością

Trwałość rezultatów projektu zostanie zapewniona poprzez:

 • udzielanie świadczeń finansowanych w ramach kontraktu z NFZ –w ramach poradni POZ, gabinetu medycyny szkolnej/AOS-bez udziału środków europejskich;
 • promowanie zdrowego żywienia oraz stylu życia poprzez konkursy oraz pikniki (zdrowe soboty, niedziele),
 • stała współpraca z szkołami (gronem pedagogicznym) oraz pielęgniarką szkolną.

 

Uczniowie z grupy ryzyka objęci opieką w ramach projektu będą mieli zapewnioną kontynuację leczenia w ramach Centrum przy wykorzystaniu posiadanych kontraktów z NFZ.

Finansowanie przedsięwzięcia:

Umowa nr RPLU.11.02.00-06-0037/17

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 514 148,00 zł
Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 59 732,00 zł
Wkład własny Centrum Medyczno – Diagnostyczne Sp. z o.o.: 31 000,00 zł

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

26.01.2018

Umowa nr POWR.05.02.00-00-0007/17

 

Projekt współfinansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

                                                                                                                                      

Koordynator Projektu:

Marika Guzek                         Anna Kordowska

517 204 067                              517 203 710
marika.guzek@centrum.med.pl            anna.kolak@centrum.med.pl

 

Tytuł projektu: „POZnaj wartość opieki”

Wnioskodawca: Centrum Medyczno- Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Okres realizacji: 01.01.2018-31.12.2019

Cel główny projektu:

Cel główny projektu to opracowanie i wdrożenie działań projakościowych w 62 POZ poprzez:

 

 1. Wdrożenie narzędzi oceny jakości oraz zadowolenia pacjentów w POZ (ankietyzacja pacjentów) wraz z kompleksową analizą otrzymanego raportu,
 2. Opracowanie i wdrożenie programu ABCDE obejmującego badania profilaktyczno- bilansowe dla osób w wieku 18-65 r.ż. oraz dyspanseryzacji, stratyfikacji i opracowania indywidualnych planów opieki dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, w tym z wielochorobowością, z uwzględnieniem edukacji z zakresu organizacji świadczeń, w tym planu opieki, czynników ryzyka, z zakresu odżywiania oraz wsparcia psychologicznego zależnej od rodzaju i potrzeb pacjentów.
 3. Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr POZ w postaci planu dydaktyczno-szkoleniowego z zakresu podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnych POZ, efektywnej organizacji programu ABCDE wraz z wydaniem materiałów dydaktycznych.
 4. Opracowanie i wdrożenie mechanizmu współpracy zespołu POZ (lekarz, pielęgniarka, położna, dietetyk, absolwent zdrowia publicznego, psycholog) z lekarzami AOS poprzez opracowanie modelu stratyfikacji pacjentów wraz z opracowaniem standardów postępowania dotyczących kompleksowej opieki nad pacjentem przewlekle chorymi – opracowanie i wdrożenie interaktywnego portalu służącemu komunikacji pomiędzy pacjentem, zespołem POZ, lekarzem AOS, specjalistami Zdrowia Publicznego oraz psychologami.

Grupa docelowa:

W ramach projektu wsparciem objęci zostaną:

Rekrutacja uczestników do projektu odbyła się na podstawie ogłoszenia o naborze uczestników do projektu opublikowanego na stronie internetowej wnioskodawcy w dn. 20.06.2017.

 

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń w zakresie lek. POZ posiadające umowę z NFZ- 62 miejsc udzielania świadczeń lekarza POZ posiadających umowy z NFZ w tym:

-27 miejsc Centrum MD -Wnioskodawcy (1 miejsce św. usług POZ zostanie podpisany aneks z NFZ z dniem 1.07.2017r) REGON 710529892 nr umowy NFZ w zakresie POZ 07R-3-30074-01-01-2016/17,

-1 miejsce św. usług- uczestnik Centrum Medyczne Józefów Sp.z o. o.,REGON 142731765,

-5 miejsc św. usług- uczestnik Eskulap Sp. z o.o,REGON 712568880,

-3 miejsca św. usług- uczestnik SPZOZ w Nasielsku,REGON 016457218.

-2 miejsca św. usług- uczestnik FAGMET Sp. z o. o.,REGON 367365792

-1 miejsce św.usług- uczestnik REVITA s.c.,REGON 711650182

-1 miejsce św.usług- uczestnik Szpital SOLEC Sp. z o.o.,REGON 142628955

-1 miejsce św. usług- uczestnik Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o.,REGON 100428433

-3 miejsce św. usług- uczestnik Centrum Medyczne BIAŁOŁĘKA Sp. z o.o.,REGON 017329095

-1 miejsce św. usług- uczestnik NZOZ Ośrodek Zdrowia w Staninie s.c.,REGON 060347620

-1 miejsce św. usług- uczestnik NZOZ CEL-MED,REGON 550412334

-1 miejsce św. usług- uczestnik Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki,REGON 000288521

-1 miejsce św. usług- uczestnik SPZOZ-Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce,REGON 0161180722

-1 miejsce św. usług- uczestnik Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,REGON 000311622

-2 miejsce św. usług- uczestnik NZOZ w Zembrach,REGON 711579700

-11 miejsc św. usług-uczestnik SPZOZ w Siedlcach,REGON 000310309

 

Pacjenci zadeklarowani do lek. POZ w/w podmiotach:

Do bilansów będą zakwalifikowane osoby >18r.ż, w wieku 25-65 w 5 letnich interwałach. Założono, iż bilansami zostanie objętych  8723 pacjentów. Na podstawie statystycznej obserwacji własnej populacji zadeklarowanej do lekarzy POZ przyjęto, iż pacjentów chorych przewlekle w populacji dorosłej będzie 32%, założono, iż 30% w/w grupy zostanie objęta działaniami projektowymi co daję w sumie 17445 pacjentów. Łączna liczba pacjentów objętych działaniami projektowymi wyniesie 26168.

 

Personel med. i pomocniczy zatrudniony w w/w podmiotach:

Szkoleniami zostanie objętych łącznie 434 osób, K368, M66.

 

Zadania Projektowe

Zadanie 1

Opracowanie i wdrożenie narzędzi oceny jakości/zadowolenia pacjentów z usług medycznych świadczonych w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Zadanie 2

Organizacją spotkań w zakresie edukacji zdrowotnej (grupowych lub indywidualnych) dla pacjentów podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ objętych projektem.

Zadanie 3

Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności realizację szkoleń personelu obsługowego w zakresie obsługi klienta, praw pacjenta, zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, programów profilaktycznych.

Zadanie 4

Opracowaniem i wdrożeniem narzędzi współpracy lekarzy POZ pracujących w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z lekarzami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

 

Finansowanie przedsięwzięcia:

Dofinansowanie: 3 787 232,80 zł

Koszty ogółem: 4 002 232,30 zł
Wkład własny Centrum Medyczno – Diagnostyczne Sp. z o.o.: 215 000,00 zł

 

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Harmonogram projektu

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

Siedlce dnia 25.06.2018

Ogłoszenie o naborze Partnerów do projektu w ramach programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej.

 

W związku z podjęciem działań zmierzających do aplikowania w ramach programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej , Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-006/18, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.1 Programy profilaktyczne oraz na podstawie art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 11 lipca 2014  r.  o  zasadach  realizacji  programów  zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014–2020, pragniemy zaproponować :

 • uczelniom medycznym działającym w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • instytutom badawczym uczestniczącym w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ,
 • podmiotom leczniczym posiadającym umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa,
 • podmiotom leczniczym posiadającym umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ginekologii i położnictwa,
 • podmiotom leczniczym posiadającym umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

 uczestnictwo w projekcie w następujących zakresach:

 • szkoleń personelu medycznego,
 • działań personelu medycznego po szkoleniach,
 • promocji Programu wśród kobiet będących w ciąży,
 • promocji Programu wśród kobiet w okresie poporodowym,
 • konsultacji psychologicznych

Zgodnie z warunkami konkursu uczestnikiem projektu może być:

 1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
 3. podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ginekologii i położnictwa lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. (kryterium dostępu nr 1).

 

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w projekcie w ramach współpracy zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz podpisania umowy uczestnictwa.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w projekcie w ramach współpracy zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz podpisania umowy uczestnictwa do 17.07.2018 r., (wtorek) do godz. 11.00.

 

Poniżej załączamy dokumenty dotyczące projektu wraz z ankietą uczestnictwa oraz porozumieniem. W celu zgłoszenia uczestnictwa w projekcie niezbędne jest przesłanie wypełnionej ankiety uczestnictwa oraz podpisanej umowy na adres anna.kolak@centrum.med.pl bądź faxem nr 25 785 00 01 jak również pocztą na adres ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce z dopiskiem „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej”, do dnia 17 lipca 2018 r., do godz.11.00

 

Poniżej zamieszczamy link do strony zawierającej regulamin konkursu

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-programy-profilaktyczne-5/

 

Ankieta uczestnictwa Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej - 25.06.2018

 Pobierz

Porozumienie partnerstwa w projekcie - depresja poporodowa 25.06.2018

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Pragniemy zaproponować podmiotom leczniczym świadczącym usługi zdrowotne w zakresie lekarza POZ uczestnictwo w projekcie w następujących zakresach:

 1. wdrożenie narzędzi oceny jakości oraz zadowolenia pacjentów z usług medycznych świadczonych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
 2. organizację spotkań w zakresie edukacji zdrowotnej (grupowych lub indywidualnych) dla pacjentów podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w POZ poprzez organizację kampanii informacyjno-edukacyjnych i programów edukacyjnych, dedykowanych populacji objętej opieką podmiotu udzielającego świadczeń z zakresu POZ; b) opracowywanie planów działań profilaktycznych, z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych i potrzeb zdrowotnych populacji objętej opieką.
 3. opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności realizację szkoleń personelu obsługowego (np. rejestratorki) w zakresie obsługi klienta, praw pacjenta, zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, programów profilaktycznych poprzez bezpłatne: a) szkolenia dla pracowników POZ związane z wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych poprawiających jakość świadczeń; b) szkolenia związane merytorycznie z wykonywaniem zadań na rzecz POZ; c) wymianę dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania POZ (wizyty studyjne z udziałem pracowników zatrudnionych u Wnioskodawcy), d) promowanie zatrudniania w podmiotach objętych wsparciem projektowym personelu pomocniczego (rejestratorek/ sekretarek medycznych), w celu odciążenia personelu medycznego POZ czynnościami administracyjnymi i technicznymi).

Szkolenia personelu prowadzić będzie profesjonalny zespół: prof. Piotr Tyszko, prof. Donata Kurpas, prof. Ewa Dmoch- Gajzlerska, dr Sylwia Szafraniec Buryłło.

Warsztaty w zakresie wykonywania zadań  w POZ będą prowadzić między innymi następujący trenerzy: mgr Halina Płochocka, mgr Marika Guzek, mgr Ewa Prokurat, mgr Dorota Fajnas, mgr Jolanta Michałowska.

 

W ramach edukacji i warsztatów Uczestnikowi bezpłatnie zostaną przekazane wszystkie materiały edukacyjne projektu zgodne z opracowywanym przez NFZ projektem POZ+, jak również przeprowadzimy konsultacje przy przygotowywaniu wniosków w zakresie planowanych projektów POZ. Uczestnik będzie miał możliwość upublicznienia swoich wyników prac w projekcie w badaniach naukowych z krajowymi oraz międzynarodowymi ośrodkami naukowymi współpracującymi z Wnioskodawcą.

 1. opracowanie i wdrożenie narzędzi współpracy lekarzy POZ pracujących w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z lekarzami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Realizacja ww. działań będzie odpowiadać założeniom określonym w przepisach ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej oraz założeń ustawy o opiece koordynowanje w POZ. Podmioty udzielające świadczeń z zakresu POZ, objęte wsparciem projektowym, zapewnią współpracę ze specjalistami w obszarze zdrowia publicznego, w szczególności psychologiem i dietetykiem, w celu zapewnienia kompleksowości i ciągłości sprawowanej opieki; – wdrażanie efektywnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych dedykowanych: a) pacjentom, b) usprawnienie przepływu informacji pomiędzy POZ i AOS (telekonsultacje, elektroniczny obieg dokumentacji medycznej), jak również POZ i pracowniami diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.

Uczestnictwo w projekcie będzie umożliwiało zmniejszenie działalności administracyjnych (sprawozdawczość) personelu lekarskiego poprzez przeniesienie na działań na personel niższego szczebla

 

Zgodnie z warunkami konkursu uczestnikiem projektu może być:

 1. podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub
 2. partner społeczny (zgodnie z definicją zawartą w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój) reprezentujący interesy i zrzeszający podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Weryfikacja podmiotów uprawnionych do dofinansowania będzie odbywała się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie oraz danych Narodowego Funduszu.

 

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w projekcie w ramach współpracy zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz podpisania umowy uczestnictwa do 23.06.2017 r., (piątek) do godz. 15.00. W ramach współpracy Wnioskodawca uwzględni w kosztach projektu budżet przeznaczony na najem pomieszczeń u Uczestnika.

Poniżej załączamy dokumenty dotyczące projektu wraz z ankietą uczestnictwa oraz umową.   W celu zgłoszenia uczestnictwa w projekcie niezbędne jest przeslanie wypełnionej ankiety oraz podpisanej umowy na adres damian.chaciak@centrum.med.pl lub  anna.kolak@centrum.med.pl bądź faxem nr 25 785 00 01 jak również pocztą na adres ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce z dopiskiem projekt „Jakość w POZ”

Umowa uczestnictwa w projekcie Jakość w POZ 20.06.2017

 Pobierz

Ankieta uczestnictwa Jakość w POZ

 Pobierz

Poniżej zamieszczamy link do strony zawierającej regulamin konkursu Jakość w POZ.

http://zdrowie.gov.pl/nabor-238-jakosc_w_podstawowej_opiece_zdrowotnej.html

 

Szkolenia w miejscu realizacji usług POZ - harmonogram

 Pobierz

Program szkoleniowy - Projekt Jakość POZ

 Pobierz


 

 

Prace projektowe Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o. o. podejmowane w ramach różnych konkursów zostały zakwalifikowane do dofinansowania:

Opublikowano: 11 Luty 2018 o 19:15
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

              Spółka Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o./Digitmed Sp. z o.o. realizuje Projekt: Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R

            Celem naszego projektu jest ocena kliniczna i ekonomiczna zastosowania prototypu nowego urządzenia do skanowania, obsługi telemedycznej i archiwizowania próbek cytologicznych w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. Projekt ma na celu modyfikację aktualnego modelu przeprowadzania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy przez zastosowanie prototypu nowego urządzenia do skanowania, obsługi telemedycznej i archiwizowania próbek cytologicznych. Zadaniem nowego urządzenia jest przekształcenie stosowanych obecnie mikroskopów optycznych do w pełni niezależnych systemów skanowania próbek cytologicznych poprzez dodanie przystawki funkcjonalnej zapewniającej precyzyjne kontrolowanie położenia próbek podczas ich skanowania. Próbki mogą pochodzić z klasycznych badań cytologicznych jak i z cytologii w fazie płynnej. Ponadto zostanie wytworzone oprogramowanie wspomagające zdalną analizę próbki przez patomorfologa (którego skuteczność i opłacalność zostanie przebadana w zaplanowanym badaniu klinicznym) oraz centralna baza danych archiwizująca przeskanowane próbki w postaci cyfrowej Obecnie nie ma na rynku zarówno Polskim jak i europejskim systemu wspierającego archiwizację i udostępniającego wyniki w ilościach „hurtowych”

Wartość projektu 2 585 304.07 zł

Wkład funduszy Europejskich 1 534 871.06 zł

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Opublikowano: 8 Wrze 2017 o 15:42


ZAPYTANIE OFERTOWE NR1/09/2017

Dotyczy druku plakatów i ulotek oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz z w ramach projektu pt: Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady w ramach Działania 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotny.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1092017 FŚwJiA

 Pobierz

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Wartość projektu    2 548 106 zł

Wnioskowane dofinansowanie 1 774 953,02 zł

Wkład własny: 773 152,88 zł

Informacja projektowa: Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej w Przychodniach Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o. o., na terenie woj. mazowieckiego umożliwiającej tworzenie, gromadzenie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej, która przyczyni się do zwiększenia dostępności e- usług z zakresu ochrony zdrowia dla obywateli, poprawi poziom obsługi pacjentów, którzy otrzymają dostęp do informacji na temat stanu zdrowia, historii choroby, wyników badań, przepisanych leków.

Przed opracowaniem ram projektu zidentyfikowano następujące problemy:
a) Ograniczenia możliwości uczestniczenia Centrum w systemie wymiany informacji medycznych
b) Zagrożenie bezpieczeństwa danych pacjentów
c) Znaczące utrudnienie w dostępie do informacji dla rodzin pacjentów
d) Wykluczenie informatyczne klientów Centrum
Projekt został rozszerzony o wdrożenie: e-rejestracji, e-diagnostyki, e-recepty, e-skierowania, e-poradników medycznych, e-tabletkę, e-partnera.

Cele bezpośrednie:
• Wzrost efektywności funkcjonowania Centrum Medycznego poprzez instalację systemu informatycznego;
• Poprawa jakości świadczonych usług medycznych;
• Racjonalizacja działania poprzez bardziej efektywny system przepływu dokumentów i zmniejszenia kosztów funkcjonowania.

W ramach projektu zaplanowano uruchomienie:  portalu pacjenta, aplikacji mobilnej dla pacjenta, e-rejestracji e-diagnostyki, e-recepty, e-skierowania, e-poradników medycznych, e-tabletkę, e-partnera.

Dane medyczne przechowywane będą w serwerze OpenEHR gdzie istnieje możliwość automatycznego sugerowania przez system koordynatorowi opieki przypisania scenariusza medycznego dla poszczególnych pacjentów lub grup pacjentów. Na ekranie  do obsługi wizyty w  systemie KS-SOMED zostanie rozbudowany o przycisk który wyświetli HTML zawierający  ankietę (ankiety) specyficzną dla danego pacjenta. KS-SOMED pobierze przez webserwis wynik ankiety w postaci XML’a i dołączy go do dokumentu Historii Zdrowia i Choroby. HTML z ankietą zostanie przygotowany przez system openEHR. W linku wywołującym ankietę przekazany zostanie co najmniej identyfikator pacjenta, pracownika medycznego oraz komórki organizacyjnej. Dodatkowo KS-SOMED rozszerzy o przycisk, który wyświetli HTML zawierający listę programów profilaktycznych (scenariuszy medycznych), na które kwalifikuje się wybrany pacjent. HTML z listą programów zostanie przygotowany przez system openEHR. W linku wywołującym ankietę przekazany zostanie co najmniej identyfikator pacjenta, pracownika medycznego oraz komórki organizacyjnej.

System KS-SOMED zostanie wyposażony w zakładkę zawierającą listę dokumentów pacjenta zawartych w repozytorium EDM (analogicznie jak dokumenty z laboratorium).

Projekt realizowany będzie również na terenach wiejskich poprzez zawarcie umów partnerskich z: 1. Ryszard Końca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RADMED” ul. Składowa 1, 08-140 Radzików Wielki 2. KKŁ Sz. Kunka, S. Kwiatkowski, A. Łaskawiec Spółka jawna ul. Terespolska 13, 08-160 Zbuczyn 3. NZOZ EWITA z siedzibą w Przesmykach ul. 11 Listopada, 08-109 Przesmyki. Wkład finansowy każdego z partnerów wynosi 0,00 PLN. Zakres praw i obowiązków partnera: – współpraca w zakresie realizacji celów projektu; -wnoszenie do projektu swojej wiedzy merytorycznej, zasobów ludzkich i organizacyjnych; – przekazywanie informacji niezbędnych do realizacji projektu; – udostępnianie pomieszczeń.

 

 

Opublikowano 01.10.2018

Zapytanie o przedstawienie oferty nr 1/10/EZdrowie/2018

W związku z realizacją projektu pt: „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza” dofinansowanego w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o., Zamawiający zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zamówienia w ramach umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno- informacyjnej projektu. Szczegółowe zestawienie działań zostało określone w załączniku nr 1 do zapytania.

 

Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Kleeberga 2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  i proceduralnych jest Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: damian.chaciak@centrum.med.pl, Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

Załącznik nr 1_Zapytanie ofertowe promocja projektu EZdrowie 01.10.2018

 Pobierz

Załącznik nr 2_Formularz oferty 01.10.2018

 Pobierz

Załącznik nr3_Oświadczenie 01.10.2018

 Pobierz

Załącznik nr 4_Oświadczenie o powiązaniu 01.10.2018

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

Opublikowano: 21 Sie 2017 o 18:37

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2017 z dnia 21.08.2017 r.

W związku z realizacją projektu pt: „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza” dofinansowanego w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację projektu„Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza”

Nr umowy: RPMA.02.01.01-14.0904/15-00   

 „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Sp. z o. o. ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, Telefon: + 48 25 6440740, Fax: + 48 25 785 00 01, REGON: 710529892 NIP: 821-20-25-575, e-mail: biurocentrum.med.pl

 

Załącznik nr 1 do Oferty 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ 21.08.2017 OPZ

 Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy EZdrowie 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ wersja demonstracyjna E- Usług (próbka) 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ formularz oferty 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ WYKAZ OFEROWANYCH sprzętów 21.08.2017

 Pobierz

SIWZ zapytanie ofertowe projekt EZdrowie 21.08.2017

 Pobierz

 

Opublikowano: 11 Sty 2017 o 18:37

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2017 z dnia 11.01.2017 r.

W związku z realizacją projektu pt: „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza” dofinansowanego w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację projektu „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza”

Nr umowy: RPMA.02.01.01-14.0904/15-00   

 „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Sp. z o. o. ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, Telefon: + 48 25 6440740, Fax: + 48 25 785 00 01, REGON: 710529892 NIP: 821-20-25-575, e-mail: biurocentrum.med.pl

 

SIWZ zapytanie ofertowe projekt EZdrowie 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 1 do Oferty 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 2 do Oferty oświadczenie o braku powiązań 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy EZdrowie 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ wersja demonstracyjna E- Usług (próbka) 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ formularz oferty 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ WYKAZ OFEROWANYCH sprzętów 11.01.2017

 Pobierz

PYTANIA i ODPOWIEDZ z dnia 31.01.2017

 Pobierz

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 08.02.2017

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Opublikowano: 08 Paź 2017 o 16:47

Oświadczenie nr 2 do oferty

 Pobierz

Oświadczenie o zaangażwaniu zał 3 w projekty

 Pobierz

Oświadczenie o zaangażwaniu zał 4 UE

 Pobierz

Załącznik nr 1 na Koordynator proektu

 Pobierz

Zapytanie ofertowe Koordynator proektu

 Pobierz
Opublikowano: 31 Lip 2017 o 16:47


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.07.2017, nr 01/07/2017 na zakup materiałów nietrwałych do cytologii ginekologicznej (LBC)

 

Zapytanie ofertowe o odczynniki-LBC z dn 31.07.2017 nr 01/07/2017

 Pobierz

Formularz oferty 31.07.2017

 Pobierz

Załącznik nr 2. Oświadczenie

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Opublikowano: 24 Sie 2016 o 15:37


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.08.2016, nr 01/08/2016 na zakup urządzenia do automatycznego wykonywania preparatów cytologii płynne (LBC)

 

Zapytanie ofertowe z dnia 24.08.2016 nr 01/08/2016

 Pobierz

Protokół z rozstrzygniecia zapytania ofertoweg

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Projekt pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych).

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
 Opublikowano: 20 Wrz 2016 o 10:37


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2016/DDOM

Dotyczy:

Wyboru oferenta na  DOSTARCZENIE I ZAMONTOWANIE PLATFORMY PIONOWEJ SŁUŻĄCEJ DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/2016/DDOM

 Pobierz

PLANY BUDYNKU

 Pobierz

PROPOZYCJA UMOWY

 Pobierz
 Opublikowano: 27 Wrz 2016 o 16:37

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA OFERTY nr 1/09/2016/DDOM

Na podstawie kryteriów oceny ofert, Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o wyborze oferty:

Zakład Elektro Mechaniki Dźwigowej Henryk A. Frąckowiak, ul. Widok 15, 08-110 Siedlce

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Opublikowano: 20 Wrz 2016 o 11:14


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/09/2016/DDOM

Przedmiotem postępowania jest dostawa/sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności w ramach  „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/09/2016/DDOM- SPRZĘT REHABILITACYJNY

 Pobierz

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/09/2016/DDOM

 Pobierz

OŚWIADCZENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/09/2016/DDOM

 Pobierz
 Opublikowano: 27 Wrz 2016 o 16:38

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA OFERTY nr 2/09/2016/DDOM

Na podstawie kryteriów Wyboru Ofert, Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o wyborze oferty:

Kinesis Andrzej Boruta, ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz Zdrój

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
 Opublikowano: 22 Wrz 2016 o 16:22

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/09/2016/DDOM

W związku z realizacją projektu pt.: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego”, nr WND- nr POWR.05.02.00-00-0119/15-00, w ramach Działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności. Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z specyfikacją zawartą w zapytaniu.

Pliki do pobrania poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/09/2016/DDOM

 Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/09/2016/DDOM

 Pobierz
 Opublikowano: 27 Wrz 2016 o 16:02

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA OFERTY nr 3/09/2016/DDOM

Na podstawie kryteriów Wyboru Ofert, Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o wyborze oferty:

Systemy Informatyczne CHODROM Sp. z o.o, ul. Młynarska 5, 08-110 Siedlce

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
 Opublikowano: 26 Wrz 2016 o 15:17


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/09/2016/DDOM z dnia 26.09.2016

W związku z realizacją projektu pt.: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki
medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego”, nr WND- nr
POWR.05.02.00-00-0119/15-00, w ramach Działania 5.2 „Działania projakościowe i
rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich,
trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą
zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie
oferty cenowej na zakup i dostawę zestawu mebli zgodnie z specyfikacją.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/09/2016/DDOM

 Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4/09/2016/DDOM

 Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 2- PROJEKT MEBLI

 Pobierz
 Opublikowano: 28 Wrz 2016 o 16:08

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA OFERTY nr 4/09/2016/DDOM
Na podstawie kryteriów Wyboru Ofert, Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o wyborze oferty:

MEBLAT Sp.j Jerzy Pastor i Maciej Pastor , Żaboklii Kol. 26A, 08-110 Siedlce

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne