Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

26.01.2018

Umowa nr POWR.05.02.00-00-0007/17

 

Projekt współfinansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

                                                                                                                                      

Koordynator Projektu:

Marika Guzek                         Anna Kordowska

517 204 067                              517 203 710
marika.guzek@centrum.med.pl            anna.kolak@centrum.med.pl

 

Tytuł projektu: „POZnaj wartość opieki”

Wnioskodawca: Centrum Medyczno- Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Okres realizacji: 01.01.2018-31.12.2020

Cel główny projektu:

Cel główny projektu to opracowanie i wdrożenie działań projakościowych w 62 POZ poprzez:

 

 1. Wdrożenie narzędzi oceny jakości oraz zadowolenia pacjentów w POZ (ankietyzacja pacjentów) wraz z kompleksową analizą otrzymanego raportu,
 2. Opracowanie i wdrożenie programu ABCDE obejmującego badania profilaktyczno- bilansowe dla osób w wieku 18-65 r.ż. oraz dyspanseryzacji, stratyfikacji i opracowania indywidualnych planów opieki dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, w tym z wielochorobowością, z uwzględnieniem edukacji z zakresu organizacji świadczeń, w tym planu opieki, czynników ryzyka, z zakresu odżywiania oraz wsparcia psychologicznego zależnej od rodzaju i potrzeb pacjentów.
 3. Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr POZ w postaci planu dydaktyczno-szkoleniowego z zakresu podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnych POZ, efektywnej organizacji programu ABCDE wraz z wydaniem materiałów dydaktycznych.
 4. Opracowanie i wdrożenie mechanizmu współpracy zespołu POZ (lekarz, pielęgniarka, położna, dietetyk, absolwent zdrowia publicznego, psycholog) z lekarzami AOS poprzez opracowanie modelu stratyfikacji pacjentów wraz z opracowaniem standardów postępowania dotyczących kompleksowej opieki nad pacjentem przewlekle chorymi – opracowanie i wdrożenie interaktywnego portalu służącemu komunikacji pomiędzy pacjentem, zespołem POZ, lekarzem AOS, specjalistami Zdrowia Publicznego oraz psychologami.

Grupa docelowa:

W ramach projektu wsparciem objęci zostaną:

I. Podmioty lecznicze udzielające świadczeń w zakresie lek. POZ posiadające umowę z NFZ- 62 miejsc udzielania świadczeń lekarza POZ posiadających umowy z NFZ. Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze uczestników do projektu opublikowanego na stronie internetowej wnioskodawcy w dn. 20.06.2017 r., w trybie ciągłym.

II. Pacjenci zadeklarowani do lekarza POZ w poniższych podmiotach. Łączna liczba pacjentów objętych działaniami projektowymi wyniesie około 26 168.
III. Personel medyczny i pomocniczy zatrudniony w poniższych podmiotach- 434 osoby.

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń w zakresie lek. POZ posiadające umowę z NFZ- 62 miejsc udzielania świadczeń lekarza POZ posiadających umowy z NFZ w tym:

27 miejsc świadczenia usług – Centrum MD – Wnioskodawcy REGON 710529892

1 miejsce świadczenia usług – uczestnik Centrum Medyczne Józefów Sp. z o. o. REGON 142731765

3 miejsca świadczenia usług – uczestnik SPZOZ w Nasielsku REGON 016457218

1 miejsce świadczenia usług – uczestnik Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o. o. REGON 100428433

1 miejsce świadczenia usług – uczestnik NZOZ Ośrodek Zdrowia w Staninie S. C. REGON 060347620

1 miejsce świadczenia usług – uczestnik Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie REGON 000311622

2 miejsca świadczenia usług – uczestnik NZOZ w Zembrach REGON 711579700

1 miejsce świadczenia usług – Szpital SOLEC Sp. z o. o. REGON 142628955

3 miejsca świadczenia usług – uczestnik Przychodnia Medyczna „Vena” Marciniak S. J. REGON 146213820

1 miejsce świadczenia usług – uczestnik Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sobienie-Jeziory REGON 711584054

6 miejsc świadczenia usług – uczestnik Przychodnie Medycyny Rodzinnej Szczecin REGON 812539779

3 miejsca świadczenia usług – uczestnik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S. C. Janów Lubelski REGON 431166043

3 miejsca świadczenia usług – uczestnik Zakład Opieki Zdrowotnej „Fam-Med” S. C. Tarnowskie Gówy REGON 276823058

2 miejsca świadczenia usług – uczestnik Zespól Lekarza Rodzinnego – PRO-Familia Sp. z o. o. Sp. K. Czerwonak REGON 630833005

1 miejsce świadczenia usług – NZOZ Mediq Jerzy Petz Legionowo REGON 010313501

2 miejsca świadczenia usług – uczestnik Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz REGON 000314098

1 miejsca świadczenia usług – uczestnik Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer REGON 013076183

1 miejsce świadczenia usług – uczestnik NZOZ „MEDPLUS” J. Jeżyńska Sp.j., ul. Łanowa 83, 91-110 Łódź REGON: 101843950

2 miejsc świadczenia usług – uczestnik CenterMed SP. z o.o.  ul. Plac Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów, REGON 851659993

2 miejsca świadczenia usług – uczestnik NZOZ Centrum Medyczne „Farma-MED” Inowrocław REGON 002508659

1 miejsca świadczenia usług – uczestnik Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer REGON 013076183

Krótki opis projektu:

Personel med. i pomocniczy zatrudniony w w/w podmiotach:

Szkoleniami zostanie objętych łącznie 434 osób, K368, M66.

Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie działań projakościowych poprzez następujące zadania:

Zadanie 1

Opracowanie i wdrożenie narzędzi oceny jakości/zadowolenia pacjentów z usług medycznych świadczonych w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Zadanie 2

Organizacją spotkań w zakresie edukacji zdrowotnej (grupowych lub indywidualnych) dla pacjentów podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ objętych projektem.

Zadanie 3

Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności realizację szkoleń personelu obsługowego w zakresie obsługi klienta, praw pacjenta, zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, programów profilaktycznych.

Zadanie 4

Opracowaniem i wdrożeniem narzędzi współpracy lekarzy POZ pracujących w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z lekarzami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

 

Finansowanie przedsięwzięcia:

Dofinansowanie: 3 787 232,80 zł

Koszty ogółem: 4 002 232,30 zł
Wkład własny Centrum Medyczno – Diagnostyczne Sp. z o.o.: 215 000,00 zł

Harmonogram projektu

 Pobierz

 

 

26.01.2018

Ogłoszenie o rekrutacji uczestnictwa w projekcie pt. „POZnaj wartość opieki” w ramach umowy nr POWR.05.02.00-00-0007/17

Projekt współfinansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Pragniemy zaproponować pracownikom POZ pracujący na stanowiskach: kadra zarządzająca, pracownicy recepcji, lekarze POZ, pielęgniarki(w tym piel. środowiskowe) i położone (bez względu na formę zatrudnienia) do udziału w: cyklu szkoleń ogólnych, cyklu szkoleń w miejscu realizacji usług POZ, cyklu Indywidulanych warsztatów dla personelu POZ.

Zgłoszenia do udziału w/w szkoleniach oraz warsztatach mogą dokonywać podmioty lecznicze uczestniczące w projekcie.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły zgodnie z zamieszczonym poniższym regulaminem. Wszelkie pytania należy kierować do  koordynatorów projektu: Marika Guzek, tel. 517 204 067, marika.guzek@centrum.med.pl   lub Anna Kordowska, tel. 517 203 710, anna.kolak@centrum.med.pl

 

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa POZ 30.04.2019

 Pobierz

Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu Jakość POZ MZ

 Pobierz

Oświadczenie uczestnika projektu RODO MZ

 Pobierz

Szkolenia-w-miejscu-realizacji-usług-POZ-Projekt-Jakość-POZ-harmonogram plan na okres 01.07.2018-30.06.2019

 Pobierz

Szkolenia-w-miejscu-realizacji-usług-POZ-Projekt-Jakość-POZ-harmonogram plan na okres 01.07.2019-31.12.2019

 Pobierz

program-szkoleniowy-_QPOZ_

 Pobierz

Siedlce 14.03.2018

CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O.

Siedlce, ul. Kleeberga 2

Posiadające sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

EKSPERT DS. OPRACOWANIA MODELU STRATYFIKACJI PACJENTÓW CHORYCH PRZEWLEKLE I PODNIESIENIE JAKOŚCI POPRZEZ ZASTOSOWANIE ŚCIEŻEK OPIEKI  

  Miejsce pracy: Siedlce, ul Kleeberga 2

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

OPIS STANOWISKA

 • Opracowanie modelu stratyfikacji pacjentów chorych przewlekle podniesienie jakości poprzez zastosowanie ścieżek opieki
  • Sporządzanie analiz i raportów na wewnętrzne potrzeby firmy

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe
 • Minimum 10 letnie doświadczenie w jednostce medycznej świadczącej usługi z zakresu Podstawowej Opieki Medyczne, lub współpracy z jednostką świadczącą usługi POZ
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Zainteresowanie branżą medyczną
 • Umiejętność prowadzenia projektów
 • Umiejętność pracy na dużych zbiorach danych

OFERUJEMY

 • Pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w tym pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Realne i jasno określone cele

KONTAKT

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacje@centrum.med.pl

Kontakt telefoniczny: 25 785 60 36

Kontaktujemy się  jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Niklowej 9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”


Siedlce 15.03.2018

CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O.

Siedlce, ul. Kleeberga 2

Posiadające sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

EKSPERT Z ZAKRESU OPRACOWANIA MODELU OPIEKI NAD PACJENTAMI POZ-PROGRAM ABCDE

 Miejsce pracy: Siedlce, ul. Kleeberga 2

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

OPIS STANOWISKA

Opracowanie modelu opieki nad pacjentami POZ-Program ABCDE

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe
 • Minimum 10 letnie doświadczenie w jednostce medycznej świadczącej usługi z zakresu Podstawowej Opieki Medyczne, lub współpracy z jednostką świadczącą usługi POZ

OFERUJEMY

 • Pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w tym pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Realne i jasno określone cele

KONTAKT

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacje@centrum.med.pl

Kontakt telefoniczny: 25 785 60 36

Kontaktujemy się  jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Niklowej 9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”


 

Siedlce 15.03.2018

CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O.

Siedlce, ul. Kleeberga 2

Posiadające sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY PROJEKTU

 Miejsce pracy: Siedlce, ul. Terespolska 12

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

OPIS STANOWISKA

Opracowanie i nadzór merytoryczny, jakościowy nad wdrażanymi programami

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe
 • Minimum 10 letnie doświadczenie w jednostce medycznej świadczącej usługi z zakresu Podstawowej Opieki Medyczne, lub współpracy z jednostką świadczącą usługi POZ

OFERUJEMY

 • Pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w tym pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Realne i jasno określone cele

KONTAKT

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacje@centrum.med.pl

Kontakt telefoniczny: 25 785 60 36

Kontaktujemy się  jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Niklowej 9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”


Siedlce  06.03.2019

CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O.

Siedlce, ul. Kleeberga 2

Posiadające sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

OPIEKUN MERYTORYCZNY HURTOWNI DANYCH

 Miejsce pracy:  Siedlce, ul. Terespolska 12

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

OPIS STANOWISKA

 • Sprawowanie opieki merytorycznej nad hurtownią danych
  • Uczestnictwo w realizacji projektów z obszaru budowy hurtowni danych oraz systemów analityczno-raportowych
  • Projektowanie rozwiązań w środowisku Hurtowni Danych

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe
 • Doświadczenie w zakresie analizy, projektowania, wytwarzania i utrzymywania hurtowni danych
 • Umiejętność strojenia baz danych

OFERUJEMY

 • Pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w tym pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Realne i jasno określone cele
 • Przyjazną atmosferę pracy

 KONTAKT

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacje@centrum.med.pl

Kontakt telefoniczny: 25 785 60 36

Kontaktujemy się  jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Niklowej 9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”


Siedlce  06.03.2019

CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O.

Siedlce, ul. Kleeberga 2

Posiadające sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. NADZORU NAD DOSTAWCAMI IT

 Miejsce pracy: Siedlce, ul. Terespolska 12

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę

OPIS STANOWISKA

 • Sprawowanie nadzoru na dostawcami IT
  • Praca na dużych zbiorach danych
  • Monitorowanie bieżącego poziomu jakości dostarczanych komponentów i inicjowanie niezbędnych działań w celu utrzymania wymaganego poziomu jakości

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość prawnych aspektów umów IT (w tym RODO) i tematyki oraz procesów IT
 • Systematyczność, dobra organizacja pracy oraz umiejętność nawiązywania kontaktów, kreatywność i otwartość na nowe rozwiązania

OFERUJEMY

 • Pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w tym pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Realne i jasno określone cele

KONTAKT

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacje@centrum.med.pl

Kontakt telefoniczny: 25 785 60 36

Kontaktujemy się  jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Niklowej 9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Projekt pt. „POZnaj wartość opieki, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

 DZIAŁANIA 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: POWR.05.02.00-00-000/17-00

Pragniemy zaproponować podmiotom leczniczym świadczącym usługi zdrowotne w zakresie lekarza POZ uczestnictwo w projekcie w następujących zakresach:

 1. wdrożenie narzędzi oceny jakości oraz zadowolenia pacjentów z usług medycznych świadczonych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
 2. organizację spotkań w zakresie edukacji zdrowotnej (grupowych lub indywidualnych) dla pacjentów podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w POZ poprzez organizację kampanii informacyjno-edukacyjnych i programów edukacyjnych, dedykowanych populacji objętej opieką podmiotu udzielającego świadczeń z zakresu POZ; b) opracowywanie planów działań profilaktycznych, z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych i potrzeb zdrowotnych populacji objętej opieką.
 3. opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności realizację szkoleń personelu obsługowego (np. rejestratorki) w zakresie obsługi klienta, praw pacjenta, zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, programów profilaktycznych poprzez bezpłatne: a) szkolenia dla pracowników POZ związane z wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych poprawiających jakość świadczeń; b) szkolenia związane merytorycznie z wykonywaniem zadań na rzecz POZ; c) wymianę dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania POZ (wizyty studyjne z udziałem pracowników zatrudnionych u Wnioskodawcy), d) promowanie zatrudniania w podmiotach objętych wsparciem projektowym personelu pomocniczego (rejestratorek/ sekretarek medycznych), w celu odciążenia personelu medycznego POZ czynnościami administracyjnymi i technicznymi).

Szkolenia personelu prowadzić będzie profesjonalny zespół: prof. Piotr Tyszko, prof. Donata Kurpas, prof. Ewa Dmoch- Gajzlerska, dr Sylwia Szafraniec Buryłło.

Warsztaty w zakresie wykonywania zadań  w POZ będą prowadzić między innymi następujący trenerzy: mgr Halina Płochocka, mgr Marika Guzek, mgr Ewa Prokurat, mgr Dorota Fajnas, mgr Jolanta Michałowska.

W ramach edukacji i warsztatów Uczestnikowi bezpłatnie zostaną przekazane wszystkie materiały edukacyjne projektu zgodne z opracowywanym przez NFZ projektem POZ+, jak również przeprowadzimy konsultacje przy przygotowywaniu wniosków w zakresie planowanych projektów POZ. Uczestnik będzie miał możliwość upublicznienia swoich wyników prac w projekcie w badaniach naukowych z krajowymi oraz międzynarodowymi ośrodkami naukowymi współpracującymi z Wnioskodawcą.

Zakres działań w projekcie: opracowanie i wdrożenie narzędzi współpracy lekarzy POZ pracujących w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z lekarzami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Realizacja ww. działań będzie odpowiadać założeniom określonym w przepisach ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej oraz założeń ustawy o opiece koordynowanje w POZ. Podmioty udzielające świadczeń z zakresu POZ, objęte wsparciem projektowym, zapewnią współpracę ze specjalistami w obszarze zdrowia publicznego, w szczególności psychologiem i dietetykiem, w celu zapewnienia kompleksowości i ciągłości sprawowanej opieki; – wdrażanie efektywnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych dedykowanych: a) pacjentom, b) usprawnienie przepływu informacji pomiędzy POZ i AOS (telekonsultacje, elektroniczny obieg dokumentacji medycznej), jak również POZ i pracowniami diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.

Uczestnictwo w projekcie będzie umożliwiało zmniejszenie działalności administracyjnych (sprawozdawczość) personelu lekarskiego poprzez przeniesienie na działań na personel niższego szczebla

Zgodnie z warunkami konkursu uczestnikiem projektu może być:

 1. podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub
 2. partner społeczny (zgodnie z definicją zawartą w programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój) reprezentujący interesy i zrzeszający podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Weryfikacja podmiotów uprawnionych do dofinansowania będzie odbywała się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie oraz danych Narodowego Funduszu.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w projekcie w ramach współpracy zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz podpisania umowy uczestnictwa.W przypadku zainteresowania uczestnictwem Państwa podmiotu w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem. Nabór podmiotów prowadzony jest w trybie ciągłym.

Poniżej załączamy dokumenty dotyczące projektu wraz z ankietą uczestnictwa oraz umową.   W celu zgłoszenia uczestnictwa w projekcie niezbędne jest przeslanie wypełnionej ankiety oraz podpisanej umowy na adres damian.chaciak@centrum.med.pl lub  anna.kolak@centrum.med.pl bądź faxem nr 25 785 00 01 jak również pocztą na adres ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce z dopiskiem projekt „Jakość w POZ”

Porozumienie uczestnictwa w projekcie Jakość w POZ

 Pobierz

Ankieta uczestnictwa Jakość w POZ

 Pobierz

Poniżej zamieszczamy link do strony zawierającej regulamin konkursu Jakość w POZ.

http://zdrowie.gov.pl/nabor-238-jakosc_w_podstawowej_opiece_zdrowotnej.html

 

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

„Uśmiech mamy” Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej. (Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.1 Programy profilaktyczne. Ministerstwo Zdrowia. POWR.05.01.00-IP.05-00-006/18). Okres realizacji projektu – 01.01.2019-31.12.2021. Kwota dofinansowania opiewa na kwotę 984 016, 25 zł.

Wnioskodawca – Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. Partnerzy projektu – Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny w Łodzi

 

Cel główny projektu – zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej poprzez wdrożenie programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej na terenie woj. mazowieckiego i woj. łódzkiego oraz wzrost o 15% wczesnego wykrywania depresji poporodowej poprzez edukację personelu (położna, pielęgniarka, lekarz), jak również wzrost świadomości społecznej na temat depresji poporodowej. Projekt obejmie wsparciem 10 900 kobiet przed porodem i po porodzie, w rezultacie zostanie podniesiona wiedza w zakresie depresji poporodowej. W ramach działań medycznych 2 180 kobiet uzyska wsparcie psychologa, dla których przewiduje się przeprowadzenie 5 014 porad psychologicznych, czego rezultatem będzie wczesna diagnostyka, diagnoza oraz leczenie kobiet z objawami depresji poporodowej, co ma istotny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny oraz kształtowanie się relacji matka-dziecko. Wsparcie będzie skierowane do 324 pracowników medycznych pielęgniarek, położnych, lekarzy POZ, uczestniczących w 18 szkoleniach, których rezultatem będzie zwiększenie wiedzy w zakresie rozpoznania objawów depresji poporodowej oraz stosowania Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej. W ramach projektu przewidziano następujące zadania: Edukacja personelu POZ w zakresie wczesnej identyfikacji depresji poporodowej, Akcja edukacyjno-informacyjna, Konsultacje z psychologiem, Promocja programu przez pielęgniarki i położne POZ.

Okres realizacji 01.01.2019-31.12.2021. Obszar realizacji – województwo mazowieckie i województwo łódzkie.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 1/11/DEP/2019 w ramach projektu „Uśmiech mamy” Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej

Siedlce, 14.11.2019 r

Zapytanie ofertowe nr 1/11/DEP/2019

 

W związku z realizacją projektu pt.: „Uśmiech Mamy” Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej”, o numerze POWR.05.01.00-00-0018/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia na opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-edukacyjnych dla pacjentów, plakatów, ulotek oraz broszur merytoryczno-edukacyjnych dla uczestników projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

 

Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Terespolska 12. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  i proceduralnych jest Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: damian.chaciak@centrum.med.pl, Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania będzie wykonane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

CPV: 798200008 – Usługi związane z drukowaniem

CPV: 79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy

CPV: 22100000-1 – Drukowanie książki, broszur i ulotki

 

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wydruk:

 1. – broszur informacyjno-edukacyjnych dla pacjentów
 2. – plakatów informacyjno- edukacyjnych dla pacjentów
 3. – ulotek informacyjno- edukacyjnych dla pacjentów,
 4. opracowanie graficzne plakatów, ulotek i broszur przez grafików/ specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności,

 

Szczegółowy opis zamówienia określa załącznik nr 1.

Wydrukowane materiały Wykonawca dostarczy do siedziby biura Centrum ul. Terespolska 12 w Siedlcach.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:

 

A   Potencjał techniczny

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia na zasadach wskazanych w zapytaniu ofertowym (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

 

B    Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej mu na należyte zrealizowanie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Ocena spełnienia ww. warunków stawianych Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty (które wymieniono w części IX pkt. 1-2 niniejszego zapytania), za pomocą formuły „spełnia/ nie spełnia”. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

– posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia,

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),

– nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:
 2. a) Cena – 100 %

 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

           Cena minimalna

C = ——————————- x 100 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

         Cena oferty badanej

 

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

C- liczba punktów przyznana danej ofercie w ramach kryterium „cena”

Ocena wg kryterium „cena” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, Oferta.

 

 1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Liczba punktów otrzymanych za poszczególne kryteria, po zsumowaniu będzie stanowiła końcową ocenę oferty Wykonawcy
 3. Przyznanie punktów za spełnienie ww. kryteriów nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę Formularza ofertowego (Załącznik nr 2).
 4. Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = C

gdzie:

W – ocena końcowa

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w ramach kryterium „cena”

 1. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym jego etapie bez podawania przyczyny oraz podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usług. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT:
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.

Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście w siedzibie biura Zamawiającego  lub przesłać poleconą przesyłką pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu).

 

Ofertę składaną pocztą należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

 1. Nazwą i adresem Zamawiającego,
 2. Nazwą i adresem Wykonawcy,
 3. Adnotacją „Oferta na opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-edukacyjnych dla pacjentów, plakatów, ulotek oraz broszur informacyjno-edukacyjnych dla uczestników projektu”- zapytanie ofertowe nr 1/11/DEP/2019. Nie otwierać do dnia 22.11.2019 r. do godziny 16:30.”
 • Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Medyczno- Diagnostycznym Sp. z o. o., z siedzibą w Siedlcach, ul. Terespolska 12, 22 listopada 2019 r. o godz. 16.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.
 • Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem jeśli dotyczy). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

 

 • TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiot oferty zostanie zrealizowany   zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie.

 

 • LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:

Wykonawca wraz z ofertą (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 

 1. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia [wzór stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego]
 2. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego]
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego]
 4. Stosowne pełnomocnictwa (jeśli dotyczy: 1) przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu w sprawie zamówienia, 2) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty)

 

 1. INFORMACJE O WYKLUCZENIU:

 

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

 

 

 1. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

-Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.centrum.med.pl

– Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

– W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu.

– Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalno-merytoryczne. W przypadku braku załączonych do oferty Oferenta wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE:

 

 1. Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.
 2. Każdy Oferent, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
 3. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.
 4. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z Ministerstwa Zdrowia. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
 5. Zamawiający przewiduje karę w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami zapytania oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostawie oraz informowaniu o zaistniałych problemach.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od realizacji zamówienia przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków zamówienia, w tym ds. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, realizacji zamówienia niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
 8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami.
 9. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują odwołania.
 10. O wybraniu oferty poinformujemy oferenta poprzez e-mail lub telefonicznie
 11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, zamówień uzupełniających, do wartości maksymalnie 50% wartości zamówienia określonego w zapytaniu zawartej z Wykonawcą.

 

Zapytanie ofertowe

 Pobierz

Załącznik nr 1 SOZ

 Pobierz

Wzór oferty

 Pobierz

Załącznik nr 3

 Pobierz

Załącznik nr 4

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
„Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Garwolinie drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu garwolińskiego”.  Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi: 1 948 121,76.zł, dofinansowanie:  1 805 908,87zł

 

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W GARWOLINIE

Ul. Korczaka 35/3

08-400 Garwolin

DDOM czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-16:00.

 


Dzienny Dom Opieki Medycznej dysponuje 25 miejscami dla pacjentów.

Przyjęcia pacjentów do DDOM w Garwolinie z dniem 02.01.2020.


Informacje w sprawie rekrutacji:

 • Pani Sylwia Kurkus-Korycińska, tel. 509 927 446
 • Pani Joanna Głaszczka, tel. 25 740 10 36

Kontakt mailowy w sprawie zapisów: email: ddom@centrum.med.pl


 

Dzienny Dom Opieki Medycznej to placówka –

 • dedykowana pacjentom po bezpośrednio przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej
 • dla pacjentów, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego
 • dla osób zagrożonych hospitalizacją

 

Wsparcie skierowane zostanie do osób niesamodzielnych, w szczególności tych powyżej 65 r. ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opiekę podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie osób niewymagających całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Skala samodzielności pacjentów w skali Barthel powinna znajdować się na poziomie 40-65 punktów.


 

Kryteria kwalifikacji do Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM):

 • Osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, powiat garwoliński
 • Osoby niesamodzielne (skala Barthel na poziomie 40-65 pkt)
 • Osoby pełnoletnie, głównie po 65 r.ż.

Do pobytu w DDOM kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Zespół terapeutyczny sprawujący opiekę nad pacjentem:

 • Lekarz specjalista rehabilitacji
 • Lekarz geriatra
 • Pielęgniarka koordynująca
 • Fizjoterapeuta
 • Opiekun medyczny
 • Terapeuta zajęciowy
 • Psycholog

Wsparcie dla zespołu terapeutycznego stanowią – dietetyk i logopeda.


 

Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej:

 • poprawa zdrowia i samodzielności życiowej
 • zapobiega wczesnym powikłaniom poszpitalnym
 • przygotowuje pacjenta i jego rodzinę do samoopieki i samodzielnego funkcjonowania

 

Wsparcie projektowe zostanie udzielone w okresie 01.10.2019 – 30.09.2021.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO DDOM W GARWOLINIE

Regulamin organizacyjny DDOM w Garwolinie

 Pobierz

Regulamin rekrutacyjny DDOM w Garwolinie

 Pobierz

Zał. nr 1 do regulaminu rekrutacyjnego - Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej

 Pobierz

Zał. nr 2 do regulaminu rekrutacyjnego - Karta oceny wg skali Barthel

 Pobierz

Zał. nr 3 do regulaminu rekrutacyjnego - Deklaracja udziału w projekcie

 Pobierz

Zał. nr 4 do regulaminu rekrutacyjnego - Oświadczenie uczestnika projektu

 Pobierz

Zał. nr 5 do regulaminu rekrutacyjnego - Zgoda na transport

 Pobierz

Siedlce 23.12.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/12/2019/DDOM

 

W związku z realizacją projektu pt.: „Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Garwolinie drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu garwolińskiego”, Nr RPMA.09.02.02-14-b434/18, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania świadczeń  przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza POZ) w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Garwolinie, ul. Korczaka 3/35.

 

 1. Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Terespolska 12. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest Pani Sylwia Kurkus Korycińska, tel. 509 927 446 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: biuro@centrum.med.pl. Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl
 2. Postanowienia ogólne:
 3. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
 4. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
 11. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
 12. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych przez Zamawiającego.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie indywidualnych świadczeń lekarskich w zależności od potrzeb pacjenta w Dziennym Domie Opieki Medycznej w Garwolinie, ul. Korczaka 35/3.

Zadania realizowane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będą obejmowały:

 1. orzekanie o stanie zdrowia,
 2. udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki zgodnie z standardem DDOM,
 3. udział w wielodyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
 4. świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia i innych,
 5. wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym
 6. inne świadczenia wynikające z potrzeb pacjentów DDOM.

Wszystkie zadania będą zgodnie z aktualnym stanem prawnym a w szczególności z Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.)

Świadczenia będą udzielane w ilości 588 godzin  w okresie od 01.01.2020- 30.09.2021 r.

Kody CPV:

85121100-4 – Ogólne usługi lekarskie

85100000-0 – Usługi ochrony zdrowia

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji usług w przypadku zmiany terminu realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą.

Wymagania wobec wykonawcy:

 1. Forma umowy: samozatrudnienie (osoba prowadząca działalność gospodarczą) lub umowa zlecenie, bądź zlecenie usługi podmiotowi zewnętrznemu dysponującemu odpowiednim potencjałem kadrowym.
 2. Wykształcenie wyższe kierunkowe, doświadczenie w pracy z osobami starszymi, dyplom lekarza,
 3. Ścisła współpraca z Zamawiającym, koordynatorem projektu oraz zespołem terapeutycznym w zakresie programu realizowanych świadczeń lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, uzupełniania dokumentacji projektowej, wspierania i motywowania uczestników oraz kontaktowania się (wg potrzeb) z rodziną uczestników.
 4. Systematyczna i zgodna z harmonogramem realizacja świadczeń oraz niezwłoczne informowanie osoby upoważnionej do nadzorowania realizacji projektu o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i opracowania narzędzi do udzielania świadczeń. Wszelkie materiały dydaktyczne, muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z EFS. Zamawiający udostępni Wykonawcy wzór oznakowania dokumentów.
 6. Prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji projektowej, w tym karty czasu pracy, dziennik zajęć, list obecności, dokumentacji medycznej uczestników DDOM.
 7. Zadanie będzie realizowane zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności projektu dla osób z niepełno sprawnościami.
 8. Świadczenia będą realizowane od dnia podpisania umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem,

Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji, harmonogramu, liczby godzin lub zakresu usług. Dokonanie zmian postanowień umowy, która będzie podpisana z wykonawcą w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru tego wykonawcy będzie możliwe po uzyskaniu zgody drugiej strony umowy i tylko w zakresie zgodnym z prawem i wytycznymi.
 2. Opis sposobu przygotowania ofert
 3. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).
 4. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto oraz brutto.
 5. Wartość oferty należy wyrazić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 7. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
 8. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów w tym koszty związane z dostawą, instalacją i innych czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na którą składa się:

– Formularz ofertowy  stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN (złoty polski).

– Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 2

– Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 3

– Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

– CV osób przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia

– Inne wymagane dokumenty określone w zapytaniu ofertowym.

Ocena wskazanych powyżej warunków zostanie dokonana na zasadzie ustalenia ich spełnienia albo ich nie spełnienia. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia oferta zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części zamówienia wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .

 1. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

– wobec których nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),

– którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • pozostawanie z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej:
 2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone w pkt. 10.
 3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
 4. Cena- ranga procentowa 100%
 5. Punkty oferty zostaną zsumowane wg. Wzoru:

Sof=Cof

Gdzie:

Sof- suma punktów badanej oferty

Cof- ilość punktów uzyskanych za kryterium w ,, cena’’

4.W kryterium cena punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

                                        Cmin

Cof=—————————————————— x 100 pkt

                                    Cb

Gdzie:

Cof- ocena punktowa oferty  w kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nieodrzuconych ofert

Cb- cena brutto oferty badanej

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 • Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,
 • Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,

Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których wezmą udział wystawcy ofert.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.

Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście w siedzibie biura Spółki Centrum Medyczno- Diagnostyczne, ul. Terespolska 12,08-110 Siedlce  lub przesłać poleconą przesyłką pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu). Oferty składane pocztą należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

 1. Nazwą i adresem Zamawiającego,
 2. Nazwą i adresem Wykonawcy,
 3. Adnotacją „Oferta do zapytania ofertowego na świadczenie usług lekarza ubezpieczenia zdrowotnego dla DDOM w Garwolinie.”

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

 

 

Załącznik nr 1

 Pobierz

Załącznik nr 2

 Pobierz

Załącznik nr 3

 Pobierz

Informacja RODO

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 „Włączenie społeczne” Działania 11.2 „Usługi społeczne  i zdrowotne” . Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

 

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

W KRYNCE

Krynka 1C, 21-400 Łuków

 Godziny otwarcia – poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00

 

Pielęgniarka koordynująca

Jolanta Korycińska tel. 501 737 326

e-mail: ddom@centrum.med.pl

 

 Nr projektu: RPLU.11.02.00-IZ.00-06-0075/18

Tytuł projektu: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu łukowskiego”.

Wnioskodawca: Centrum Medyczno-Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji: 01.01.2019-30.09.2020

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie stacjonarnej placówki świadczącej dzienne usługi z zakresu pobytu, opieki, pielęgnacji, rehabilitacji, edukacji dla pacjentów, głównie po 65 r.ż. po bezpośredniej hospitalizacji lub po przebytej w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub pacjentów zagrożonych hospitalizacją. Efektem świadczonych usług ma być poprawa stanu zdrowia pacjentów i samodzielności życiowej, jak również zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym.

Realizacja celu głównego przyczyni się do rozwoju nowych form dziennej opieki, zapobiegających umieszczaniu osób zależnych w zakładach stacjonarnych. Umożliwi pacjentom pełnienie ich ról społecznych, jak również przez ich opiekunów. Pozwoli na przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością oraz samoopieki.

 

Grupa docelowa:

Grupą docelową jest 100 osób niesamodzielnych (K – 55 kobiet i M – 45) w tym, 5 osób z niepełnosprawnością (K-3, M-2) zamieszkałych w województwie lubelskim, na terenie powiatu łukowskiego.

Liczba miejsc objętych deinstytucjonalizacją-25 (K-15, M-10)

Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) to miejsce dla pacjentów:

 • Pełnoletnich, w szczególności po 65 r.ż.
 • Zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, powiat łukowski
 • Niesamodzielnych – ocena poprzez skalę Barthel 40-65 pkt
 • oraz
  • po bezpośredniej hospitalizacji lub,
  • po hospitalizacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub,
  • zagrożonych hospitalizacją.

Zadania:
1. Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krynce.
2. Wsparcie i działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne oraz osób z ich otoczenia oraz opiekunów.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:
Liczba uczestników projektu objętych wsparciem – 100 os.

Liczba uczestników z terenów wiejskich objętych działaniami projektu- 55 os.

Liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki- 25 os.

 

Finansowanie przedsięwzięcia:

Całkowita wartość projektu: 999 940,00 zł
Wsparcie dofinansowania finansowe Funduszy Europejskich: 849 949,00 zł


 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO DDOM W KRYNCE

 

Regulamin organizacyjny DDOM w Krynce

 Pobierz

Regulamin rekrutacyjny DDOM w Krynce

 Pobierz

Zał. nr 1 do regulaminu rekrutacyjnego - Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krynce

 Pobierz

Zał. nr 2 do regulaminu rekrutacyjnego - Karta oceny wg skali Barthel

 Pobierz

Zał. nr 3 do regulaminu rekrutacyjnego - Deklaracja udziału w projekcie

 Pobierz

Zał. nr 4 do regulaminu rekrutacyjnego - Zgoda i zobowiązanie rodziny/opiekuna do współpracy w przygotowaniu do transportu

 Pobierz

Zał. nr 5 do regulaminu rekrutacyjnego - Oświadczenie uczestnika projektu

 Pobierz

Zał. nr 6 do regulaminu rekrutacyjnego - Formularz rekrutacyjny

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Siedlce , dnia 24.10.2018 r

Projekt pt.: „Wzrost jakości i dostępności usług medycznych dla pacjentów z terenu powiatu łukowskiego w Centrum Medyczno- Diagnostycznym Sp. z o. o., poprzez zakup aparatu RTG”  w ramach Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej RPO WL 2014-2020.

Koordynator Projektu:

Damian Chaciak, tel. 510 144 669 damian.chaciak@centrum.med.pl  

Nr umowy RPLU.13.01.00-06-0095/17-00

Wnioskodawca – Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o.

Miejsce realizacji projektu: Pracownia radiologiczna, miejscowość Krynka 1C, gmina Łuków,21-400 Łuków.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i wzrost jakości usług zdrowotnych poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie. Celem głównym jest zatem wzrost dostępności do badań RTG oraz poprawa jakości ich wykonywania dla pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ z terenu powiatu łukowskiego poprzez zakup ucyfrowionego aparatu RTG (CR).Pacjent w ramach opieki POZ musi mieć zagwarantowany dostęp do bezpłatnych badań RTG, obecnie wnioskodawca gwarantuję powyższe poprzez umowę podwykonawstwa, projekt poprzez zakup aparatu RTG i instalację go w jednostce wnioskodawcy umożliwi pacjentom wykonanie badania w miejscu realizacji świadczeń zwiększając im dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach POZ. Wnioskodawca posiada pomieszczenia zaadoptowane na potrzeby pracowni RTG wraz z negatoskopem oraz fantomami do wykonywania testów specjalisty. Posiadanie własnego aparatu umożliwi samodzielne określanie godz. pracy pracowni, zwiększając dostępność również po godz. 14.30.Wykonywanie badań na zaawansowanym technologicznie aparacie RTG poprzez jego czułość i specyficzność umożliwi dokładniejszą ocenę obrazu, co przyśpieszy diagnostykę różnicową. Przedmiotowy projekt wynika ze zidentyfikowanych deficytów i potrzeb, uwzględnia sytuację demograficzną i epidemiologiczną oraz faktyczne zapotrzebowanie i dostępność infrastruktury ochrony zdrowia z wykorzystaniem Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla woj. lubelskiego. Projekt wpisuje się w Cel oper. A „Rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce” zawarty w Program Strategiczny Ochrony Zdrowia woj. lubelskiego na lata 2014-2020.Projekt stanowi uzupełnienie oraz operacjonalizację w/w celów z uwzględnieniem aktualnych potrzeb zdrowotnych. Inwestycja ukierunkowana jest na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych płuc, głowy i szyi, jelita, kości oraz chorób pulmonologicznych, kardiologicznych i gastrologicznych.

Okres realizacji projektu – 23.10.2018-30.09.2019.

Finansowanie przedsięwzięcia:

Dofinansowanie: 100 000 zł

Koszty ogółem: 232 754, 68 zł

Koszty kwalifikowane: 215 513, 59 zł

Wkład własny Centrum Medyczno – Diagnostyczne Sp. z o.o.: 115 513, 59  zł.

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. bierze udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.

Przedmiotem umowy jest organizacja w sposób kompleksowy opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom objętym opieką zespołu POZ PLUS. Opieka obejmuje poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo: profilaktyczne świadczenia bilansowe i programy zarządzania chorobą (określone w załącznikach do zarządzenia) oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez zespól POZ PLUS.

Celem badań bilansowych jest identyfikacja pacjentów zdrowych i potencjalnie chorych (stratyfikacja populacji), w celu umożliwienia zarządzania liczbą i typem usług przewidzianych dla danej grupy pacjentów.

Głównym celem programu zarządzania chorobą jest prowadzenie przez świadczeniodawcę skoordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą.

 • pacjent stanie się aktywnym partnerem we wspólnym podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania w chorobie
 • pacjent uzyska wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych, w skład którego wchodzą, oprócz lekarza POZ i pielęgniarki, lekarze specjaliści, dietetycy i edukatorzy zdrowotni oraz fizjoterapeuci

Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, etap II odbędzie się na terenie przychodni Centrum – Siedlce, ul. Niedziałka 14, Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 42a, Aleksandrów, Aleksandrów 43B.  Realizacja programu nastąpi w okresie 01.07.2018 – 30.06.2021.

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt nr RPLU.11.02.00-06-0037/17

 

Koordynator Projektu
Barbara Pieńkowska
tel. 795 401 210
email: barbara.pienkowska@centrum.med.pl

Tytuł projektu: „Trzymaj formę” profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w powiecie łukowskim.

Wnioskodawca: Centrum Medyczno- Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Okres realizacji: 01.06.2018-31.12.2020

Cel główny projektu:

Celem głównym jest wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie zapobiegania zjawiska nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV–VI szkół podstawowych z terenu powiatu łukowskiego, poprzez przeprowadzenie kompleksowych interwencji edukacyjno –zdrowotnych wśród 3264 uczniów z terenu powiatu łukowskiego.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie wykrywalności otyłości i nadwagi
 • Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości na temat zbilansowanego, prawidłowego żywienia oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu
 • Wstępna profilaktyka wad postawy oraz analiza składu ciała (tkanki tłuszczowej, mięśni, wody itp.)
 • Zmiana złych nawyków i rozwój zachowań prozdrowotnych

Grupa docelowa:

Grupą docelową są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych powiatu łukowskiego.

Każdy z uczniów zakwalifikowanych do projektu otrzyma:

 1. skrypt zawierający treści zajęć z edukacji zdrowotnej, dietetyki, psychologii wraz z przykładowymi ćwiczeniami i opisem aktywności fizycznych,
 2. matę do ćwiczeń,
 3. skakankę
 4. piłkę gimnastyczną

Działania projektowe:

 1. Nawiązanie współpracy ze szkołami podstawowymi z terenu powiatu łukowskiego:
 • Rekrutacja szkół do projektu
 • Przeszkolenie nauczycieli wychowania fizycznego
 • Kampania informacyjna wśród uczniów i rodziców szkół objętych projektem
 1. Interwencje dla uczniów
 • Badania diagnostyczne przeprowadzane przez pielęgniarkę:
 1. pomiary antropometryczne (RR, BMI, WHR)
 2. ocena wad stóp metodą odbicia lustrzanego
 3. pomiaru tkanki tłuszczowej oraz zawartości wody w organizmie
 • Grupowe edukacje zdrowotne w formie warsztatów o tematyce:
 1. zdrowego żywienia przeprowadzone przez dietetyka
 2. aktywnego stylu życia przeprowadzone przez specjalistę aktywności fizycznej
 3. rola czynników psychologicznych w procesie odżywiania przeprowadzone przez psychologa
 • Nauka ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu dla wszystkich uczestników programu
 1. Indywidualne konsultacje dietetyczne u uczniów z wykrytą nadwagą/otyłością

Trwałość rezultatów projektu zostanie zapewniona poprzez:

 • udzielanie świadczeń finansowanych w ramach kontraktu z NFZ –w ramach poradni POZ, gabinetu medycyny szkolnej/AOS-bez udziału środków europejskich;
 • promowanie zdrowego żywienia oraz stylu życia poprzez konkursy oraz pikniki (zdrowe soboty, niedziele),
 • stała współpraca z szkołami (gronem pedagogicznym) oraz pielęgniarką szkolną.

 

Uczniowie z grupy ryzyka objęci opieką w ramach projektu będą mieli zapewnioną kontynuację leczenia w ramach Centrum przy wykorzystaniu posiadanych kontraktów z NFZ.

Finansowanie przedsięwzięcia:

Umowa nr RPLU.11.02.00-06-0037/17

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 514 148,00 zł
Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 59 732,00 zł
Wkład własny Centrum Medyczno – Diagnostyczne Sp. z o.o.: 31 000,00 zł

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

Siedlce dnia 25.06.2018

Ogłoszenie o naborze Partnerów do projektu w ramach programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej.

 

W związku z podjęciem działań zmierzających do aplikowania w ramach programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej , Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-006/18, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.1 Programy profilaktyczne oraz na podstawie art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 11 lipca 2014  r.  o  zasadach  realizacji  programów  zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014–2020, pragniemy zaproponować :

 • uczelniom medycznym działającym w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • instytutom badawczym uczestniczącym w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ,
 • podmiotom leczniczym posiadającym umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa,
 • podmiotom leczniczym posiadającym umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ginekologii i położnictwa,
 • podmiotom leczniczym posiadającym umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

 uczestnictwo w projekcie w następujących zakresach:

 • szkoleń personelu medycznego,
 • działań personelu medycznego po szkoleniach,
 • promocji Programu wśród kobiet będących w ciąży,
 • promocji Programu wśród kobiet w okresie poporodowym,
 • konsultacji psychologicznych

Zgodnie z warunkami konkursu uczestnikiem projektu może być:

 1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
 3. podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ginekologii i położnictwa lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. (kryterium dostępu nr 1).

 

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w projekcie w ramach współpracy zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz podpisania umowy uczestnictwa.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w projekcie w ramach współpracy zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz podpisania umowy uczestnictwa do 17.07.2018 r., (wtorek) do godz. 11.00.

 

Poniżej załączamy dokumenty dotyczące projektu wraz z ankietą uczestnictwa oraz porozumieniem. W celu zgłoszenia uczestnictwa w projekcie niezbędne jest przesłanie wypełnionej ankiety uczestnictwa oraz podpisanej umowy na adres anna.kolak@centrum.med.pl bądź faxem nr 25 785 00 01 jak również pocztą na adres ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce z dopiskiem „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej”, do dnia 17 lipca 2018 r., do godz.11.00

 

Poniżej zamieszczamy link do strony zawierającej regulamin konkursu

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-programy-profilaktyczne-5/

 

Ankieta uczestnictwa Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej - 25.06.2018

 Pobierz

Porozumienie partnerstwa w projekcie - depresja poporodowa 25.06.2018

 Pobierz

 

Prace projektowe Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o. o. podejmowane w ramach różnych konkursów zostały zakwalifikowane do dofinansowania:

Opublikowano: 11 Luty 2018 o 19:15
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

              Spółka Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o./Digitmed Sp. z o.o. realizuje Projekt: Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R

            Celem naszego projektu jest ocena kliniczna i ekonomiczna zastosowania prototypu nowego urządzenia do skanowania, obsługi telemedycznej i archiwizowania próbek cytologicznych w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. Projekt ma na celu modyfikację aktualnego modelu przeprowadzania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy przez zastosowanie prototypu nowego urządzenia do skanowania, obsługi telemedycznej i archiwizowania próbek cytologicznych. Zadaniem nowego urządzenia jest przekształcenie stosowanych obecnie mikroskopów optycznych do w pełni niezależnych systemów skanowania próbek cytologicznych poprzez dodanie przystawki funkcjonalnej zapewniającej precyzyjne kontrolowanie położenia próbek podczas ich skanowania. Próbki mogą pochodzić z klasycznych badań cytologicznych jak i z cytologii w fazie płynnej. Ponadto zostanie wytworzone oprogramowanie wspomagające zdalną analizę próbki przez patomorfologa (którego skuteczność i opłacalność zostanie przebadana w zaplanowanym badaniu klinicznym) oraz centralna baza danych archiwizująca przeskanowane próbki w postaci cyfrowej Obecnie nie ma na rynku zarówno Polskim jak i europejskim systemu wspierającego archiwizację i udostępniającego wyniki w ilościach „hurtowych”

Wartość projektu 2 585 304.07 zł

Wkład funduszy Europejskich 1 534 871.06 zł

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

Opublikowano: 20 sierpnia 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach rozeznania rynku na usługę wynajmu serwera wirtualnego w celu przechowywania danych  w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy”

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie rozeznania rynku w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. Działanie 1.2 –  Konkurs 2/1.2/2015/POIR INNOMED – 2.

Zapytanie ofertowe serwer

 Pobierz

załącznik nr 1 do zapytanie ofertowe

 Pobierz

załącznik nr 2 oświadczenie

 Pobierz
Opublikowano: 8 Wrze 2017 o 15:42


ZAPYTANIE OFERTOWE NR1/09/2017

Dotyczy druku plakatów i ulotek oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz z w ramach projektu pt: Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady w ramach Działania 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotny.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1092017 FŚwJiA

 Pobierz

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Wartość projektu    2 548 106 zł

Wnioskowane dofinansowanie 1 774 953,02 zł

Wkład własny: 773 152,88 zł

Informacja projektowa: Stworzenie infrastruktury teleinformatycznej w Przychodniach Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o. o., na terenie woj. mazowieckiego umożliwiającej tworzenie, gromadzenie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej, która przyczyni się do zwiększenia dostępności e- usług z zakresu ochrony zdrowia dla obywateli, poprawi poziom obsługi pacjentów, którzy otrzymają dostęp do informacji na temat stanu zdrowia, historii choroby, wyników badań, przepisanych leków.

Przed opracowaniem ram projektu zidentyfikowano następujące problemy:
a) Ograniczenia możliwości uczestniczenia Centrum w systemie wymiany informacji medycznych
b) Zagrożenie bezpieczeństwa danych pacjentów
c) Znaczące utrudnienie w dostępie do informacji dla rodzin pacjentów
d) Wykluczenie informatyczne klientów Centrum
Projekt został rozszerzony o wdrożenie: e-rejestracji, e-diagnostyki, e-recepty, e-skierowania, e-poradników medycznych, e-tabletkę, e-partnera.

Cele bezpośrednie:
• Wzrost efektywności funkcjonowania Centrum Medycznego poprzez instalację systemu informatycznego;
• Poprawa jakości świadczonych usług medycznych;
• Racjonalizacja działania poprzez bardziej efektywny system przepływu dokumentów i zmniejszenia kosztów funkcjonowania.

W ramach projektu zaplanowano uruchomienie:  portalu pacjenta, aplikacji mobilnej dla pacjenta, e-rejestracji e-diagnostyki, e-recepty, e-skierowania, e-poradników medycznych, e-tabletkę, e-partnera.

Dane medyczne przechowywane będą w serwerze OpenEHR gdzie istnieje możliwość automatycznego sugerowania przez system koordynatorowi opieki przypisania scenariusza medycznego dla poszczególnych pacjentów lub grup pacjentów. Na ekranie  do obsługi wizyty w  systemie KS-SOMED zostanie rozbudowany o przycisk który wyświetli HTML zawierający  ankietę (ankiety) specyficzną dla danego pacjenta. KS-SOMED pobierze przez webserwis wynik ankiety w postaci XML’a i dołączy go do dokumentu Historii Zdrowia i Choroby. HTML z ankietą zostanie przygotowany przez system openEHR. W linku wywołującym ankietę przekazany zostanie co najmniej identyfikator pacjenta, pracownika medycznego oraz komórki organizacyjnej. Dodatkowo KS-SOMED rozszerzy o przycisk, który wyświetli HTML zawierający listę programów profilaktycznych (scenariuszy medycznych), na które kwalifikuje się wybrany pacjent. HTML z listą programów zostanie przygotowany przez system openEHR. W linku wywołującym ankietę przekazany zostanie co najmniej identyfikator pacjenta, pracownika medycznego oraz komórki organizacyjnej.

System KS-SOMED zostanie wyposażony w zakładkę zawierającą listę dokumentów pacjenta zawartych w repozytorium EDM (analogicznie jak dokumenty z laboratorium).

Projekt realizowany będzie również na terenach wiejskich poprzez zawarcie umów partnerskich z: 1. Ryszard Końca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RADMED” ul. Składowa 1, 08-140 Radzików Wielki 2. KKŁ Sz. Kunka, S. Kwiatkowski, A. Łaskawiec Spółka jawna ul. Terespolska 13, 08-160 Zbuczyn 3. NZOZ EWITA z siedzibą w Przesmykach ul. 11 Listopada, 08-109 Przesmyki. Wkład finansowy każdego z partnerów wynosi 0,00 PLN. Zakres praw i obowiązków partnera: – współpraca w zakresie realizacji celów projektu; -wnoszenie do projektu swojej wiedzy merytorycznej, zasobów ludzkich i organizacyjnych; – przekazywanie informacji niezbędnych do realizacji projektu; – udostępnianie pomieszczeń.

 

 

Opublikowano 01.10.2018

Zapytanie o przedstawienie oferty nr 1/10/EZdrowie/2018

W związku z realizacją projektu pt: „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza” dofinansowanego w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o., Zamawiający zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zamówienia w ramach umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno- informacyjnej projektu. Szczegółowe zestawienie działań zostało określone w załączniku nr 1 do zapytania.

 

Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Kleeberga 2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  i proceduralnych jest Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: damian.chaciak@centrum.med.pl, Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

Załącznik nr 1_Zapytanie ofertowe promocja projektu EZdrowie 01.10.2018

 Pobierz

Załącznik nr 2_Formularz oferty 01.10.2018

 Pobierz

Załącznik nr3_Oświadczenie 01.10.2018

 Pobierz

Załącznik nr 4_Oświadczenie o powiązaniu 01.10.2018

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

Opublikowano: 21 Sie 2017 o 18:37

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2017 z dnia 21.08.2017 r.

W związku z realizacją projektu pt: „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza” dofinansowanego w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację projektu„Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza”

Nr umowy: RPMA.02.01.01-14.0904/15-00   

 „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Sp. z o. o. ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, Telefon: + 48 25 6440740, Fax: + 48 25 785 00 01, REGON: 710529892 NIP: 821-20-25-575, e-mail: biurocentrum.med.pl

 

Załącznik nr 1 do Oferty 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ 21.08.2017 OPZ

 Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy EZdrowie 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ wersja demonstracyjna E- Usług (próbka) 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ formularz oferty 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ 21.08.2017

 Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ WYKAZ OFEROWANYCH sprzętów 21.08.2017

 Pobierz

SIWZ zapytanie ofertowe projekt EZdrowie 21.08.2017

 Pobierz

 

Opublikowano: 11 Sty 2017 o 18:37

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2017 z dnia 11.01.2017 r.

W związku z realizacją projektu pt: „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza” dofinansowanego w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację projektu „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza”

Nr umowy: RPMA.02.01.01-14.0904/15-00   

 „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Sp. z o. o. ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, Telefon: + 48 25 6440740, Fax: + 48 25 785 00 01, REGON: 710529892 NIP: 821-20-25-575, e-mail: biurocentrum.med.pl

 

SIWZ zapytanie ofertowe projekt EZdrowie 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 1 do Oferty 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 2 do Oferty oświadczenie o braku powiązań 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy EZdrowie 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ wersja demonstracyjna E- Usług (próbka) 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ formularz oferty 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ 11.01.2017

 Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ WYKAZ OFEROWANYCH sprzętów 11.01.2017

 Pobierz

PYTANIA i ODPOWIEDZ z dnia 31.01.2017

 Pobierz

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 08.02.2017

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Opublikowano: 08 Paź 2017 o 16:47

Oświadczenie nr 2 do oferty

 Pobierz

Oświadczenie o zaangażwaniu zał 3 w projekty

 Pobierz

Oświadczenie o zaangażwaniu zał 4 UE

 Pobierz

Załącznik nr 1 na Koordynator proektu

 Pobierz

Zapytanie ofertowe Koordynator proektu

 Pobierz
Opublikowano: 31 Lip 2017 o 16:47


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.07.2017, nr 01/07/2017 na zakup materiałów nietrwałych do cytologii ginekologicznej (LBC)

 

Zapytanie ofertowe o odczynniki-LBC z dn 31.07.2017 nr 01/07/2017

 Pobierz

Formularz oferty 31.07.2017

 Pobierz

Załącznik nr 2. Oświadczenie

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Opublikowano: 24 Sie 2016 o 15:37


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.08.2016, nr 01/08/2016 na zakup urządzenia do automatycznego wykonywania preparatów cytologii płynne (LBC)

 

Zapytanie ofertowe z dnia 24.08.2016 nr 01/08/2016

 Pobierz

Protokół z rozstrzygniecia zapytania ofertoweg

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Projekt pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych).

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
 Opublikowano: 20 Wrz 2016 o 10:37


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2016/DDOM

Dotyczy:

Wyboru oferenta na  DOSTARCZENIE I ZAMONTOWANIE PLATFORMY PIONOWEJ SŁUŻĄCEJ DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/2016/DDOM

 Pobierz

PLANY BUDYNKU

 Pobierz

PROPOZYCJA UMOWY

 Pobierz
 Opublikowano: 27 Wrz 2016 o 16:37

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA OFERTY nr 1/09/2016/DDOM

Na podstawie kryteriów oceny ofert, Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o wyborze oferty:

Zakład Elektro Mechaniki Dźwigowej Henryk A. Frąckowiak, ul. Widok 15, 08-110 Siedlce

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Opublikowano: 20 Wrz 2016 o 11:14


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/09/2016/DDOM

Przedmiotem postępowania jest dostawa/sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności w ramach  „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/09/2016/DDOM- SPRZĘT REHABILITACYJNY

 Pobierz

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/09/2016/DDOM

 Pobierz

OŚWIADCZENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/09/2016/DDOM

 Pobierz
 Opublikowano: 27 Wrz 2016 o 16:38

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA OFERTY nr 2/09/2016/DDOM

Na podstawie kryteriów Wyboru Ofert, Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o wyborze oferty:

Kinesis Andrzej Boruta, ul. Penara 23, 38-440 Iwonicz Zdrój

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
 Opublikowano: 22 Wrz 2016 o 16:22

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/09/2016/DDOM

W związku z realizacją projektu pt.: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego”, nr WND- nr POWR.05.02.00-00-0119/15-00, w ramach Działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności. Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z specyfikacją zawartą w zapytaniu.

Pliki do pobrania poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/09/2016/DDOM

 Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/09/2016/DDOM

 Pobierz
 Opublikowano: 27 Wrz 2016 o 16:02

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA OFERTY nr 3/09/2016/DDOM

Na podstawie kryteriów Wyboru Ofert, Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o wyborze oferty:

Systemy Informatyczne CHODROM Sp. z o.o, ul. Młynarska 5, 08-110 Siedlce

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
 Opublikowano: 26 Wrz 2016 o 15:17


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/09/2016/DDOM z dnia 26.09.2016

W związku z realizacją projektu pt.: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki
medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego”, nr WND- nr
POWR.05.02.00-00-0119/15-00, w ramach Działania 5.2 „Działania projakościowe i
rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich,
trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych” Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą
zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie
oferty cenowej na zakup i dostawę zestawu mebli zgodnie z specyfikacją.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/09/2016/DDOM

 Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4/09/2016/DDOM

 Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 2- PROJEKT MEBLI

 Pobierz
 Opublikowano: 28 Wrz 2016 o 16:08

WYNIK ROZSTRZYGNIĘCIA OFERTY nr 4/09/2016/DDOM
Na podstawie kryteriów Wyboru Ofert, Komisja Wyboru Ofert podjęła decyzję o wyborze oferty:

MEBLAT Sp.j Jerzy Pastor i Maciej Pastor , Żaboklii Kol. 26A, 08-110 Siedlce

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne