SPOSÓB PRZYJMOWANIA PACJENTÓW 

w CENTRUM MEDYCZNO – DIAGNOSTYCZNYM  Sp. z o. o. w SIEDLCACH

Zapisy na porady i wizyty, także domowe:

 1. Na wizytę do lekarza zapisy są prowadzone w godzinach pracy rejestracji.
 2. Świadczenia udzielane są w możliwie najkrótszym terminie.
 3. Zapisy odbywają się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie, wg kolejności zgłoszeń:
 4. Przy zapisie wymagane jest podanie następujących danych:
 • nazwa poradni specjalistycznej
 • imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania pacjenta.
 1. Otrzymacie Państwo informacje na temat wizyty ( data i godzina ) oraz nazwisko lekarza przyjmującego.
 2. W dniu wizyty zaleca się osobiste zgłoszenie się pacjenta do rejestracji celem potwierdzenia obecności  i danych osobowych oraz posiadania wymaganego skierowania.
 3. Przy rejestracji ( w dniu wizyty) należy okazać:
 • Dowód tożsamości , w przypadku dzieci – PESEL, gdy nie ma – wówczas PESEL rodzica lub opiekuna.
 • Skierowanie- jeśli jest wymagane

SKIEROWANIE NIE JEST WYMAGANE DO ŚWIADCZEŃ

– ginekologa,

– wenerologa,

– psychiatry,

– dla osób chorych na gruźlicę,

– dla osób zakażonych wirusem HIV,

– dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych,

– dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa   odwykowego

 

ZGŁOSZENIA  WIZYTY DOMOWEJ:

 1. Zgłoszenia wizyt domowych dotyczą zarówno wizyt realizowanych przez lekarzy rodzinnych jak i pielęgniarki oraz położne środowiskowo/rodzinne.
 2. Warunkiem przeprowadzenia lekarskiej wizyty domowej u zgłaszającego jest złożenie przez niego deklaracji wyboru lekarza POZ w CMD.
 3. CMD zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia deklaracji od osób, którym z uwagi na miejsce zamieszkania nie jest wstanie świadczyć wizyt domowych.
 4. Pacjentom CMD przysługuje prawo do lekarskiej wizyty domowej w ramach świadczeń NFZ w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia.
 5. Wizyty domowe  realizowane są  w  godzinach  pracy 
 6. W dni  ustawowo  wolne  i  poza  godzinami   pracy  POZ  CMD (w  razie  nagłego  zachorowania  lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia) wizyta domowa może odbyć się w ramach nocnej  i  świątecznej opieki zdrowotnej. Informację o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej pacjenci mogą uzyskać w każdej z placówek POZ CMD oraz na stronie internetowej CMD.
 7. W sytuacjach  bezpośredniego  zagrożenia  życia  pacjenta,  wyklucza  się  możliwość  umówienia  wizyty  domowej, (m.in.  w  przypadkach  omdlenia,  upadków  z  wysokości  i  związanych  z  nimi  złamaniami, różne wypadki komunikacyjne, zaburzenia świadomości bez wyraźnej przyczyny,  nagłe urazy powstałe w wyniku wypadków, duszności, bóle w klatce piersiowej, porażenie prądem, a także poród i wszelkie dolegliwości związane z przebiegiem ciąży). Każda z powyższych sytuacji wymaga wezwania przez pacjenta/ opiekuna pogotowia ratunkowego 112 lub 999.
 8. Zgłoszenia na wizytę domową na dzień bieżący przyjmowane są z przyczyn organizacyjnych, w godzinach rannych, do godziny 10.00, pod numerem telefonu: 25 6333 555
 9. Termin wizyty domowej może zostać ustalony osobiście, telefonicznie lub poprzez osoby trzecie, tak jak w przypadku normalnej wizyty lekarskiej w przychodni.
 10. Lekarz POZ po otrzymaniu zgłoszenia i na podstawie wywiadu z pacjentem/opiekunem lub osobą wyznaczoną przez pacjenta do kontaktu, podejmuje decyzję o realizacji wizyty domowej:

–   W sytuacji, gdy stan pacjenta jest poważny, wizyta domowa odbywa się niezwłocznie w dniu zgłoszenia.

–  Jeśli  wizyta  domowa  dotyczy  osoby  chorej  przewlekle,  termin  ustala  lekarz  w  porozumieniu  z  pacjentem.

–   W sytuacji nie wymagającej osobistej wizyty lekarza – po ocenie przez lekarza problemu zdrowotnego pacjenta – w zastępstwie – i na zlecenie lekarskie, wizytę może zrealizować pielęgniarka środowiskowa.

*Lekarz (w każdym z powyższych przypadków), przekazuje informację z podaniem daty i przybliżonej godziny realizacji wizyty domowej osobie zgłaszającej.

 

ZAPISY DO LEKARZY SPECJALISTÓW, STOMATOLOGÓW, REHABILITACJI, OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ

 • pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń, jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, termin jego realizacji jest uzgadniany z pacjentem w rejestracji następnie pacjent umieszczony jest na liście oczekujących; (pacjenci pierwszorazowi)
 • gdy termin wizyty w poradni specjalistycznej jest odległy pacjent jest informowany o możliwości skorzystania  z porady specjalisty w innych placówkach mających umowę z NFZ;
 • w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią realizację świadczenia w terminie ustalonym, pacjent jest informowany o zmianie terminu – telefonicznie. Decyzję o przyjęciu pacjenta podejmuje lekarz.

 

PRAWO DO KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach zgodnie z art. 43 oraz art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci, oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art.1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255),
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pacjenci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:     konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej

ZAPISY NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH

Lista oczekujących – jest listą osób, zgłaszających się do przychodni z danym problemem zdrowotnym, którym nie udzielono świadczenia opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia.

 1. Przyjęcia pacjentów odbywają się zgodnie z kolejnością wpisów na w/w liście, a przyspieszenie przez przesunięcie na liście może być spowodowane tylko względami medycznymi.
 2. Wpisu na listę oczekujących dokonuje się na bieżąco, w dniu zgłoszenia pacjenta, w dniach i godzinach pracy przychodni.
 3. Przy zapisie uwzględnia się 2 kategorie medyczne pacjentów:
 • przypadek pilny – jeśli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.
 • przypadek stabilny – to pacjent, który nie znajduje się w stanie wymagającym nagłej interwencji medycznej i nie został zaliczony do przypadków pilnych.

W celu otrzymania świadczenia opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca na podstawie jednego skierowania może wpisać się tylko na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Każdy pacjent ma obowiązek niezwłocznie powiadomić świadczeniodawcę ( Przychodnia), że nie może stawić się u niego w wyznaczonym terminie oraz o rezygnacji ze świadczenia opieki zdrowotnej.

W przypadku  zmian w harmonogramie przyjęć  lekarza

w poradni (zastępstw itp.) – informacji udziela rejestracja.

 

TELEFONY KONTAKTOWE –  ZAPISY NA WIZYTY

Infolinia

Call Center – Rejestracja do lekarza

telefon do konsultantów

Tel. 25 633 35 55

 

 

 

Wersja dn. 01.06.2019r.

Ustawienia

Czcionka
Kontrast