Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Dzienny Dom Opieki Medycznej – oferta wsparcia w okresie trwałości projektu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROJEKT ZAKOŃCZONY – POZNAJ OFERTĘ WSPARCIA W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ (DDOM)

w okresie trwałości realizacji projektu.

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ (DDOM) powstał w ramach projektu „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego” w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W okresie od 01.06.2016 do 30.06.2018 DDOM prowadzony był w ramach powyższego projektu. W okresie trwałości projektu świadczenia DDOM są odpłatne przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty związane z realizacją standardu DDOM marży zysku.

Miesięczna cena pobytu przy obowiązku zawarcia umowy na minimum 120 dni roboczych wynosi 3500,00 zł

Cena obowiązuje przy grupie 14 osobowej.

Trwałość projektu jest prowadzona pod adresem, ul. Dąbrówki 52, 05-300 Mińsk Mazowiecki

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU OFERTY

www.centrum.med.pl

Szczegółowe informacje na temat DDOM zostaną udzielone od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu tel. 257856029.

——————–INFORMACJE ARCHIWALNE——————–

Opublikowano:  2 Gru 2016 o 09:45

 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające

dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt nr WND- nr POWR.05.02.00-00-0119/15-00


dzienne-domy-opieki-medycznej-logo-wybrane
DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, UL. OLSZTYŃSKA 2

tel. 25 785 69 35

e-mail: ddom@centrum.med.pl

 

 

Godziny otwarcia – poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00

Okres udzielania wsparcia: 01.06.2016 – 30.06.2018

 

 

Tytuł projektu: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego”


Wnioskodawca: Centrum Medyczno- Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Okres realizacji: 01.06.2016-30.06.2018


Cel główny projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie stacjonarnej placówki świadczącej dzienne usługi z zakresu pobytu, opieki, pielęgnacji, rehabilitacji, edukacji dla pacjentów

głównie po 65 r.ż. po przebytej w ciągu ostatnich 12 miesięcy hospitalizacji. Efektem świadczonych usług ma być poprawa stanu zdrowia pacjentów i samodzielności życiowej

jak również zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym. Realizacja celu głównego przyczyni się do rozwoju nowych form dziennej opieki, zapobiegających umieszczaniu

osób zależnych w zakładach stacjonarnych, ponadto:

-Zapewni właściwą opiekę nad osobami niesamodzielnymi i starszymi,

-Umożliwi pełnienie ról społecznych i zawodowych przez te osoby jak również ich opiekunów,

-Poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej, poprawi jakość zarządzania finansowego w ochronie zdrowia;

-Wpłynie na rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych,

-Zwiększy dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej skierowanej do osób niesamodzielnych

-Zmniejszy liczbę ponownych hospitalizacji

-Pozwoli na przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością oraz samoopieki.

Grupa docelowa:

1. Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o. o., jest wnioskodawcą i organizatorem domu dziennej opieki medycznej (dalej skrót DDOM), poprzez rozszerzenie profilu działalności

o wsparcie dedykowane DDOM sformalizowane uzyskaniem rozszerzeniem wpisu do rejestrów podmiotów leczniczych o kod 2200 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów.
2. Grupą docelową jest 80 osób ( w tym 48 kobiet i 32 mężczyzn) w tym co najmniej 60 osób w wieku powyżej 65 lat zamieszkujących powiat miński, które są bezpośrednio po hospitalizacji

i ich stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności

oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, oraz pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. Ze wsparcia wyłączone będą

osoby korzystające ze świadczeń z zakresu pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej oraz osoby z chorobą

psychiczną lub uzależnieniem.

Zadania:
1. Utworzenie DDOM w Mińsku Mazowieckim
2. Funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Mińsku Mazowieckim
3. Działania edukacyjne.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:
1. Liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały utworzone w ramach program – 14 szt.
2. Liczba pacjentów, którzy zostali objęci opieką i ukończyli leczenie- 69 osób,
3. Liczba pacjentów u których w wyniku sprawowanej opieki nastąpiła poprawa stanu zdrowia oraz ogólnej samodzielności życiowej – 69 osób
4. Liczba podmiotów leczniczych, które zostały objęte narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi – 1

Finansowanie przedsięwzięcia:

Umowa nr POWR.05.02.00-00-0119/15-00/2111/665
Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 869 913,12 zł
Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 130 086,88 zł
Wkład własny Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o.: 32 170,29 zł

 

Dokumenty do rekrutacji:

Opublikowano:  8 Gru 2016 o 15:38

 

Regulamin-Organizacyjny-DDOM-w-Mińsku-Maz.-08.12.2016.pdf

 Pobierz
Opublikowano:  8 Gru 2016 o 15:38

 

Regulamin-Rekrutacji-DDOM-w-Mińsku-Maz-8.12.2016-v1.pdf

 Pobierz
Opublikowano:  8 Gru 2016 o 15:38

 

SKIEROWANIE-DO-DDOM-Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-Rekrutacji-DDOM-w-Mińsku-Maz-v1.pdf

 Pobierz
Opublikowano:  8 Gru 2016 o 15:38

 

KARTA-OCENY-ŚWIADCZENIOBORCY-KIEROWANEGO-DO-DDOM-Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-Rekrutacji-DDOM-w-Mińsku-Maz-v1.pdf

 Pobierz
Opublikowano:  8 Gru 2016 o 15:38

 

DEKLARACJA-UDZIAŁU-W-PROJEKCIE-Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-Rekrutacji-DDOM-w-Mińsku-Maz-v1.pdf

 Pobierz
Opublikowano:  8 Gru 2016 o 15:39

 

ZGODA-NA-TRANSPORT-Załącznik-nr-4-do-Regulaminu-Rekrutacji-DDOM-w-Mińsku-Maz-v1.pdf

 Pobierz
Opublikowano:  8 Gru 2016 o 15:39

 

FORMULARZ-ZGŁOSZENIA/REKRUTACYJNY-DO-PROJEKTU-Załącznik-nr-5-do-Regulaminu-Rekrutacji-DDOM-w-Mińsku-Maz-v1.pdf

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast