folderUDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 Dokumentację medyczną udostępnia się*:

 1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości,
 2.  Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  – rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dowodu osobistego,
  – opiekunowi ustawionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
 3. Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem stosownego upoważnienia

 W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. Wniosek należy złożyć w rejestracji placówki. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie o wydanie dokumentacji medycznej”.

Druki Wniosków dostępne są w Rejestracji przychodni.

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy w REJESTRACJI, w godzinach pracy przychodni.

 

KOSZT UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI:

L.p. 

USŁUGI

KWOTA  
 1.  
Pierwsza kopia dokumentacji medycznej, której pacjent wcześniej nie otrzymał bezpłatnie

 

 

2.

Za 1 stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

14,00

 

3.

Za 1 stronę  kopii dokumentacji medycznej

0,50

 

4.

Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

2,50

 

5. Do wglądu na miejscu bezpłatnie  

*Szczegółowe informacje w Rejestracji / sekretariatach placówek.Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz 159 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29.06.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MZ z dnia 21.12.2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz 1697 z późn. zm.)

 

POBIERZ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 Pobierz

INFORMACJA O ODPŁATNOŚCI ZA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE

 Pobierz

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast