folderUDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

 Dokumentację medyczną udostępnia się:

 1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości,
 2.  Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  – rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dowodu osobistego,
  – opiekunowi ustawionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
 3. Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem stosownego upoważnienia
 4. Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu.

 W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. Wniosek należy złożyć w rejestracji placówki. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie o wydanie dokumentacji medycznej”.

Druki Wniosków dostępne są w Rejestracji przychodni.

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy w REJESTRACJI w godz. pracy przychodni.


Na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2017r. – Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o. informuje o wysokości opłat za wydanie dokumentacji medycznej:

L.p. 

USŁUGI

STAWKA

WARTOŚĆ

 

W ZAKRESIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ODPŁATNOŚĆ

 

Podstawa wyliczenia

4 516,69zł

1

Za 1 stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

8,50

0,002x przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszone przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim

2

Za 1 stronę  kopii dokumentacji medycznej

0,30

0,00007x przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszone przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim

3

Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

1,50

0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszone przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim

       

 

Odpłatne wydawanie dokumentacji medycznej, będzie podlegało:

 1. zwolnieniu od podatku od towarów i usług jako usługi ściśle związane z usługą zasadniczą, jeżeli kopie dokumentów medycznych, dotyczą usług medycznych, które podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług i będą wydawane pacjentom,
 2. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako usługi związane z usługami głównymi, które nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, jeżeli kopie dokumentów medycznych będą wydawane pacjentom w celach innych niż medyczne,
 3. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jeżeli kopie dokumentów medycznych dotyczą wykonanych przez Wnioskodawcę usług medycznych i będą wydawane na zlecenie uprawnionych organów, gdyż nie są to usługi ściśle związane z usługami opieki medycznej.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
 • poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków,
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu
  po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • na informatycznym nośniku danych.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz 159 z późn. zm.)
 • Ustawa z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29.06.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MZ z dnia 21.12.2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz 1697 z późn. zm.)

 

POBIERZ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 Pobierz