Podpisanie umowy „POZnaj wartość opieki”

W dniu 25.01.2018 r., Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. jako Beneficjent, podpisało z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizację projektu pn. „POZnaj wartość opieki” w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-008/17 – JAKOŚĆ W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Powyższy projekt zakłada wydatek na poziomie 4 002 232,30 zł, a dofinansowanie opiewa na kwotę 3 787 232,30 zł.

 

Założenia projektu:

  1. Opracowanie i wdrożenie narzędzi oceny jakości/zadowolenia pacjentów z usług medycznych świadczonych w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
  2. Organizacja spotkań w zakresie edukacji zdrowotnej (grupowych lub indywidualnych) dla pacjentów podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ objętych projektem.
  3. Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności realizację szkoleń personelu obsługowego w zakresie obsługi klienta, praw pacjenta, zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, programów profilaktycznych.
  4. Opracowaniem i wdrożeniem narzędzi współpracy lekarzy POZ pracujących w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z lekarzami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Zakłada się, że działaniami projektowymi zostanie objętych 26 168 pacjentów, a 434 osób z grona personelu medycznego odbędą szkolenia.

 

Na zdj. 1. – Pani Marta Fijołek – Główny Specjalista Wydział Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia oraz Pan Paweł Żuk – Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.

Na zdj. 2. – Pan Krzysztof Górski – Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i E-Zdrowia oraz Pan Paweł Żuk – Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.

Galeria zdjęć

Ustawienia

Czcionka
Kontrast