Opublikowano: 15 Luty 2018 o 13:19
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. z dniem 01.01.2018 realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego”, realizowanego w Oleśnicy, Żelechowie, Ceranowie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Strachówce i Nurze.

 

Przedmiotem projektu jest stworzenie form dziennego wsparcia dla osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi dla osób pełnoletnich, a w szczególności tych powyżej 65 r. ż. w celu zapobiegania umieszczaniu w/w osób w zakładach stacjonarnych.

Dzienne Domy Wsparcia będą czynne w godzinach 8.00-16.00. W okresie dwuletniego funkcjonowania każda placówka obejmie opieką co najmniej 80 osób. Czas udziału w projekcie oraz rodzaj udzielanych świadczeń dla podopiecznych określony zostanie w Indywidualnym Planie Opieki uwzględniającym potrzeby i możliwości pacjenta. Czas udziału uczestnika w projekcie nie będzie krótszy niż 30 dni roboczych i nie dłuższy niż 260 dni roboczych.

 

Formy wsparcia, jakimi zostają objęci uczestnicy projektu:

 • opieka medyczna
 • opieka terapeutyczną
 • różnorodne formy terapii zajęciowej
 • transport
 • edukacja pacjentów i ich rodzin
 • warsztaty wyjazdowe
 • teleopieka

 

Zamierzamy poprawić samodzielność życiową pacjentów, ich stan zdrowia, zapobiegać wczesnym powikłaniom poszpitalnym, zwiększyć ich udział w życiu społecznym oraz wyedukować i wesprzeć pacjentów i ich rodziny.

Projekt zakłada wprowadzenie TELEOPIEKI, jako nowej formy wsparcia opieki nad uczestnikami oraz ich rodzinami. W ramach tego działania beneficjenci otrzymają telefon z zainstalowaną aplikacją. Pozwoli to na zagwarantowanie w ustalonym czasie bezpieczeństwa uczestnikom w kryzysowych sytuacjach. Niezwykle cenny będzie także system powiadomień o zażywaniu leków. Telefon umożliwi wgląd do harmonogramu zajęć.

Planowane są także TELEKONSULTACJE specjalistyczne z rodzinami podopiecznych, będące wsparciem w określonym czasie w razie wystąpienia doraźnych i trudnych sytuacji kryzysowych. Rodziny otrzymają pomoc w zakresie postępowania ze swoimi chorymi bliskimi

 

Rekrutacja pacjentów:

Koordynator projektu: Sylwia Kurkus-Korycińska, tel. 509 927 446,

email: ddw@centrum.med.pl, www.centrum.med.pl

 

Wpisy na temat projektu:

http://www.podlasie24.pl/powiat-siedlecki/wybierz-kategorie/psychiatra-pod-reka-2474c.html

http://www.tv-wschod.pl/wiadomosci/12343,dzienne-domy-wsparcia

http://www.gminanur.pl/pl/aktualnosci/dzienny-dom-wsparcia-w-ceranowie.html

http://sterdyn.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=67&schemat=&dzialy=67&akcja=artykul&artykul=292

http://www.domanice.eu/gfx/file/2018/aktualnosci/plakat_do_mediow.pdf

http://www.tv-wschod.pl/wiadomosci/13350,dzienny-dom-wsparcia-dziala-juz-w-siedlcach

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY Z DNIEM 30.09.2020


 

Umowa nr RPMA.09.02.02-14-8570/17-00

Projekt współfinansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

 

DZIENNY DOM WSPARCIA W CERANOWIE

08-322 CERANÓW, CERANÓW 25

 Godziny otwarcia – poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00


Koordynator projektu 

Sylwia Kurkus-Korycińska

tel. 509 927 446, e-mail: ddw@centrum.med.pl


 

Tytuł projektu: „W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z choroba psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym starszymi z terenu woj. Mazowieckiego w Ceranowie”.

Wnioskodawca: Centrum Medyczno- Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji: 01.01.2018-30.09.2020

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług zdrowotnych i poprawa zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez podjęcie działań służących do stworzenia mechanizmu i narzędzi wsparcia oraz odpowiednich warunków, które będą realizowane na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i opiekunów. Celem głównym jest utworzenie 15 miejsc świadczenia usług zdrowotnych.

Grupa docelowa:

Grupą docelową jest 80 osób (K – 49 kobiet i M – 31) w tym co najmniej 40 osób w wieku powyżej 65 lat zamieszkałych w województwie mazowieckim, głównie w powiecie sokołowskim niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi. 

Dzienny dom wsparcia (DDW) to miejsce dla pacjentów:

 • Pełnoletnich, w szczególności po 65r.ż.
 • Zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego
 • Niesamodzielnych – ocena poprzez skalę Barthel 40-65pkt
 • Ze zdiagnozowanym zaburzeniem psychicznym, oraz:
  • po leczeniu szpitalnym na oddziale o profilu psychiatrycznym i/lub
  • po leczeniu w formie stacjonarnej i/lub
  • zagrożonych hospitalizacją,

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, chyba że u osób tych występuje jednocześnie: uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i choroba psychiczna (tzw. podwójna diagnoza).

Zadania:
1. Wsparcie działalności dziennych form opieki dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne.
2. Wsparcie i działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne oraz osób z ich otoczenia oraz opiekunów.
3. Działania informacyjno-edukacyjne dla osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:
Liczba uczestników projektu objętych wsparciem- 80 os.

Liczba uczestników objętych usługami zdrowotnymi po zakończeniu projektu- 15os.

Liczba uczestników objętych szkoleniem w zakresie kompetencji cyfrowych- 160 os.

Liczba uczestników, którzy uczestniczą w projekcie dłużej niż 90dni roboczych-56 osób

Liczba uczestników, którzy uczestniczą max. liczbę dni tj. 260dni-2 os.

 


OFERTA EDUKACYJNA

Wsparcie informacyjno-edukacyjne skierowane do: lekarzy POZ, psychologów, pielęgniarek, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników MOPS, pracowników GOPS.

Oferta edukacyjna będzie skierowana również do rodziny/opiekunów, uczestników projektu.

Oferowane szkolenia prowadzone będą w formie modułów, obejmujących różnorodne aspekty opieki i pomocy nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

Program szkolenia:

 • Moduł I: Rozpoznawanie chorób psychicznych
 1. Wczesne rozpoznanie zaburzeń psychicznych
 2. Charakterystyka podstawowych grup zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych
 3. Prawidłowa farmakoterapia u osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi.
 4. Wpływ chorób somatycznych na zdrowie psychiczne.

 

 • Moduł II: Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym z zaburzeniami psychicznymi
 1. Wyzwania w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi – przegląd rodzajów trudności z jakimi zmagają się osoby z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Bariery w komunikacji z pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną.
 3. Techniki poprawnej komunikacji. Budowanie profesjonalnego kontaktu.
 1. Rola rodziny i środowiska w procesie leczenia i funkcjonowania osób z zaburzeniami

 

 • Moduł III: Dobre praktyki w opiece nad pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi – spojrzenie wielosektorowe

 

 1. Prawne, etyczne i społeczne aspekty opieki psychiatrycznej. Instytucja ubezwłasnowolnienia.
 2. Postępowanie z pacjentem agresywnym i pobudzonym psychicznie, ze skłonnościami samobójczymi.
 3. Postępowanie z pacjentami ze skłonnościami samobójczymi.
 4. Promocja zdrowia psychicznego.

 

Finansowanie przedsięwzięcia:

Całkowita wartość projektu: 1257 011,70zł
Wsparcie dofinansowania finansowe Funduszy Europejskich: 1162 665,87zł

Regulamin organizacyjny - Ceranów

 Pobierz

Regulamin rekrutacyjny - Ceranów

 Pobierz

Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa - Ceranów

 Pobierz

Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu - Ceranów

 Pobierz

Zał. 3 Skala Barthel - Ceranów

 Pobierz

Zał. 4 Zgoda na transport - Ceranów

 Pobierz

Porozumienie w sprawie użyczenia sprzętu

 Pobierz

Siedlce 16.03.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 10/03/2018/DDW

 

W związku z realizacją projektów pt:

 1.  „W Centrum harmonii ze światem”. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego w Oleśnicy, Nr RPMA.09.02.02-14-8574/17-00, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania świadczeń  przez psychiatrę w Dziennym Domie Wsparcia w Oleśnicy, Oleśnica 132 gm. Wodynie.
 2.  „W Centrum harmonii ze światem”. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego w Sterdyni, Nr RPMA.09.02.02-14-8570/17-00, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania świadczeń  przez psychiatrę w Dziennym Domie Wsparcia w Ceranowie, Ceranów 25, gm. Ceranów.
 3.  „W Centrum harmonii ze światem”. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego w Żelechowie, Nr RPMA.09.02.02-14-8571/17-00, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania świadczeń  przez psychiatrę w Dziennym Domu Wsparcia w Żelechowie ul. Piłsudskiego 34.

Kod CPV:

85121270-6           Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

 1. Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Kleeberga 2.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  i proceduralnych jest Pani Anna Kordowska, tel. 517 204 067 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: damain.chaciak@centrum.med.pl, Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

 

Pełna treść zapytania wraz z formularzami znajduje się poniżej:

Zapytanie ofertowe psychiatra 16.03.2018 Oleśnica, Ceranów , Żelechów

 Pobierz

załącznik nr 3

 Pobierz

załącznik nr 1

 Pobierz

załącznik nr 2

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY Z DNIEM 30.09.2020Umowa nr RPMA.09.02.02-14-8571/17-00

Projekt współfinansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

 

DZIENNY DOM WSPARCIA W ŻELECHOWIE

08-430 ŻELECHÓW, ŻELECHÓW ul. PIŁSUDSKIEGO 34

 Godziny otwarcia – poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00


Koordynator projektu 

Anna Kropisz tel. 791 333 195

e-mail: ddw@centrum.med.pl


 

Tytuł projektu: „W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z choroba psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym starszymi z terenu woj. Mazowieckiego w Żelechowie”.

Wnioskodawca: Centrum Medyczno- Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji: 01.01.2018-30.09.2020

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług zdrowotnych i poprawa zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez podjęcie działań służących do stworzenia mechanizmu i narzędzi wsparcia oraz odpowiednich warunków, które będą realizowane na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i opiekunów. Celem głównym jest utworzenie 15 miejsc świadczenia usług zdrowotnych.

 

Grupa docelowa:

Grupą docelową jest 85 osób (K – 44 kobiet i M – 41) w tym co najmniej 43 osoby w wieku powyżej 65 lat zamieszkałych w województwie mazowieckim, głównie w powiecie garwolińskim niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi. 

Dzienny dom wsparcia (DDW) to miejsce dla pacjentów:

 • Pełnoletnich, w szczególności po 65r.ż.
 • Zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego
 • Niesamodzielnych – ocena poprzez skalę Barthel 40-65pkt
 • Ze zdiagnozowanym zaburzeniem psychicznym, oraz:
  • po leczeniu szpitalnym na oddziale o profilu psychiatrycznym i/lub
  • po leczeniu w formie stacjonarnej i/lub
  • zagrożonych hospitalizacją,

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, chyba że u osób tych występuje jednocześnie: uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i choroba psychiczna (tzw. podwójna diagnoza).

Zadania:
1. Wsparcie działalności dziennych form opieki dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne.
2. Wsparcie i działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne oraz osób z ich otoczenia oraz opiekunów.
3. Działania informacyjno-edukacyjne dla osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:
Liczba uczestników projektu objętych wsparciem- 85 os.

Liczba uczestników objętych usługami zdrowotnymi po zakończeniu projektu- 15os.

Liczba uczestników objętych szkoleniem w zakresie kompetencji cyfrowych- 153 os.

Liczba uczestników, którzy uczestniczą w projekcie dłużej niż 90dni roboczych-43 os.

Liczba uczestników, którzy uczestniczą max. liczbę dni tj. 260dni-2 os.

 


OFERTA EDUKACYJNA

Wsparcie informacyjno-edukacyjne skierowane do: lekarzy POZ, psychologów, pielęgniarek, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników MOPS, pracowników GOPS.

Oferta edukacyjna będzie skierowana również do rodziny/opiekunów, uczestników projektu.

Oferowane szkolenia prowadzone będą w formie modułów, obejmujących różnorodne aspekty opieki i pomocy nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

Program szkolenia:

 • Moduł I: Rozpoznawanie chorób psychicznych
 1. Wczesne rozpoznanie zaburzeń psychicznych
 2. Charakterystyka podstawowych grup zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych
 3. Prawidłowa farmakoterapia u osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi.
 4. Wpływ chorób somatycznych na zdrowie psychiczne.

 

 • Moduł II: Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym z zaburzeniami psychicznymi
 1. Wyzwania w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi – przegląd rodzajów trudności z jakimi zmagają się osoby z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Bariery w komunikacji z pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną.
 3. Techniki poprawnej komunikacji. Budowanie profesjonalnego kontaktu.
 1. Rola rodziny i środowiska w procesie leczenia i funkcjonowania osób z zaburzeniami

 

 • Moduł III: Dobre praktyki w opiece nad pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi – spojrzenie wielosektorowe

 

 1. Prawne, etyczne i społeczne aspekty opieki psychiatrycznej. Instytucja ubezwłasnowolnienia.
 2. Postępowanie z pacjentem agresywnym i pobudzonym psychicznie, ze skłonnościami samobójczymi.
 3. Postępowanie z pacjentami ze skłonnościami samobójczymi.
 4. Promocja zdrowia psychicznego.

 

Finansowanie przedsięwzięcia:

Całkowita wartość projektu: 1257 011,70zł
Wsparcie dofinansowania finansowe Funduszy Europejskich: 1162 665,87zł

Regulamin organizacyjny - Żelechów

 Pobierz

Regulamin rekrutacyjny - Żelechów

 Pobierz

Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa - Żelechów

 Pobierz

Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu - Żelechów

 Pobierz

Zał. 3 Skala Barthel - Żelechów

 Pobierz

Zał. 4 Zgoda na transport - Żelechów

 Pobierz

Zał. 5 Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

 Pobierz

Porozumienie w sprawie użyczenia sprzętu

 Pobierz

Siedlce 12.03.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 9/03/2018/DDW

 

W związku z realizacją projektu pt.: „W Centrum harmonii ze światem”. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego w Żelechowie, Nr RPMA.09.02.02-14-8571/17-00, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania świadczeń  przez pielęgniarkę w Dziennym Domu Wsparcia w Żelechowie ul. Piłsudskiego 34.

 

Kod CPV:

85100000-0- Usługi ochrony zdrowia

 1. Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Kleeberga 2.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  i proceduralnych jest Pani Anna Kordowska, tel. 517 204 067 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: damain.chaciak@centrum.med.pl, Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
 3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie.
 10. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
 11. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych przez Zamawiającego.
 12. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń pielęgniarskich:

 1. Sprawowanie opieki medycznej nad pacjentami zgodnie z zaleceniami lekarza psychiatry
 2. Psychoedukacja pacjentów w zakresie ich schorzeń
 3. Pomoc w weryfikacji oraz rekrutacji pacjentów do projektu
 4. Indywidualne treningi lekowe
 5. Wspomaganie opiekuna medycznego w zakresie kształtowania postaw pielęgnacyjnych
 6. Pomoc w czynnościach pielęgnacyjno-higienicznych
 7. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej
 8. Praca w zespole terapeutycznym, cykl miesięczny

 w Dziennym Domu Wsparcia w Żelechowie ul. Piłsudskiego 34, dla osób z zaburzeniami psychicznymi (uczestnikami) w ilości 928  godzin  zegarowych w okresie od 01.04.2018- 30.04.2020 r.

 

Wymagania wobec prowadzących zajęcia:

 1. Forma umowy: samozatrudnienie (osoba prowadząca działalność gospodarczą) lub umowa zlecenie, bądź zlecenie usługi podmiotowi zewnętrznemu dysponującemu odpowiednim potencjałem kadrowym.
 2. Ścisła współpraca z Zamawiającym, koordynatorem projektu oraz zespołem terapeutycznym w zakresie programu realizowanych świadczeń pielęgniarskich, uzupełniania dokumentacji projektowej, wspierania i motywowania uczestników oraz kontaktowania się (wg potrzeb) z rodziną uczestników.
 3. Systematyczna i zgodna z harmonogramem realizacja świadczeń oraz niezwłoczne informowanie osoby upoważnionej do nadzorowania realizacji projektu o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i opracowania narzędzi do udzielania świadczeń. Wszelkie materiały dydaktyczne, muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z EFS. Zamawiający udostępni Wykonawcy wzór oznakowania dokumentów.
 5. Prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji projektowej, w tym karty czasu pracy, dziennik zajęć, list obecności, dokumentacji medycznej uczestników DDW.
 6. Zadanie będzie realizowane zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności projektu dla osób z niepełno sprawnościami.
 7. Świadczenia będą realizowane od dnia podpisania umowy do 30.04.2020 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 8. Dokonanie zmian postanowień umowy, która będzie podpisana z wykonawcą w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru tego wykonawcy będzie możliwe po uzyskaniu zgody drugiej strony umowy i tylko w zakresie zgodnym z prawem i wytycznymi.

Zamawiający zapewnia sale i inne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, w tym sprzęt multimedialny.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
 1. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).
 2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość netto oraz brutto.
 3. Wartość oferty należy wyrazić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
 6. Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów w tym koszty związane z dostawą, instalacją i innych czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2018 r., do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną (skan oferty) na adres: damian.chaciak@centrum.med.pl   
 2. W temacie wiadomości lub na kopercie należy wpisać „ Świadczenie usług pielęgniarskich”.
 3. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w terminie związania ofertą.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferta musi być ważna minimum 30 dni od terminu składania ofert.
 6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY”.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub skanu podpisanej oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 9. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 10. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy, a także jeżeli zostało udzielone – pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
 12. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

 

 1. Kryteria oceny ofert i informacji o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

 

Kryterium:

Wartość brutto   – 100%

 

W przypadku złożenia ofert o tej samej wartości, pod uwagę brane będzie doświadczenie osoby wykonującej zamówienie liczone w miesiącach.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .

 1. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

 

 1. Dokumenty i oświadczenia, jakie należy załączyć wraz z ofertą

 

W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII i XI, należy złożyć:

 

 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2 do zapytania ofertowego;
 • Wykaz osób przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia – załącznik 2A do zapytania ofertowego
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 3 do zapytania ofertowego;
 • CV osób przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 1. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu realizacji przedmiotu zamówienia

 

 1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na portalu Baza Konkurencyjności.
 2. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia wykonawcy

 

 1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za ofertę odrzuconą.
 2. Wykonawców wyklucza się z postępowania jeśli:
 3. uczestniczą w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
 4. posiadają co najmniej 10% udziału lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 5. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
 6. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 7. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 8. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 9. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 10. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 11. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Finansowanie

 Przedmiot zamówienie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  projektu pt.: „W Centrum harmonii ze światem”. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego w Żelechowie, Nr RPMA.09.02.02-14-8571/17-00, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny.

 

Załącznik nr 1

 Pobierz

Załącznik nr 2

 Pobierz

Załącznik nr 2a

 Pobierz

Załącznik nr 3

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY Z DNIEM 30.09.2020


 

Umowa nr RPMA.09.02.02-14-8574/17-00

Projekt współfinansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

 

DZIENNY DOM WSPARCIA W OLEŚNICY

08-117 WODYNIE, OLEŚNICA 25

 Godziny otwarcia – poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00


Koordynator projektu 

Sylwia Kurkus-Korycińska

tel. 509 927 446, e-mail: ddw@centrum.med.pl


 

Tytuł projektu: „W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z choroba psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym starszymi z terenu woj. Mazowieckiego w Oleśnicy”.

Wnioskodawca: Centrum Medyczno- Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji: 01.01.2018-30.09.2020

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług zdrowotnych i poprawa zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez podjęcie działań służących do stworzenia mechanizmu i narzędzi wsparcia oraz odpowiednich warunków, które będą realizowane na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i opiekunów. Celem głównym jest utworzenie 15 miejsc świadczenia usług zdrowotnych.

 

Grupa docelowa:

Grupą docelową jest 80 osób (K – 49 kobiet i M – 31) w tym co najmniej 40 osób w wieku powyżej 65 lat zamieszkałych w województwie mazowieckim, głównie w powiecie siedleckim niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi. 

Dzienny dom wsparcia (DDW) to miejsce dla pacjentów:

 • Pełnoletnich, w szczególności po 65r.ż.
 • Zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego
 • Niesamodzielnych – ocena poprzez skalę Barthel 40-65pkt
 • Ze zdiagnozowanym zaburzeniem psychicznym, oraz:
  • po leczeniu szpitalnym na oddziale o profilu psychiatrycznym i/lub
  • po leczeniu w formie stacjonarnej i/lub
  • zagrożonych hospitalizacją,

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, chyba że u osób tych występuje jednocześnie: uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i choroba psychiczna (tzw. podwójna diagnoza).

Zadania:
1. Wsparcie działalności dziennych form opieki dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne.
2. Wsparcie i działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne oraz osób z ich otoczenia oraz opiekunów.
3. Działania informacyjno-edukacyjne dla osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:
Liczba uczestników projektu objętych wsparciem- 80 os.

Liczba uczestników objętych usługami zdrowotnymi po zakończeniu projektu- 15os.

Liczba uczestników objętych szkoleniem w zakresie kompetencji cyfrowych- 160 os.

Liczba uczestników, którzy uczestniczą w projekcie dłużej niż 90dni roboczych-56 osób

Liczba uczestników, którzy uczestniczą max. liczbę dni tj. 260dni-2 os.

 


OFERTA SZKOLENIOWA

Wsparcie informacyjno-edukacyjne skierowane do: lekarzy POZ, psychologów, pielęgniarek, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników MOPS, pracowników GOPS.

Oferta edukacyjna będzie skierowana również do rodziny/opiekunów, uczestników projektu.

Oferowane szkolenia prowadzone będą w formie modułów, obejmujących różnorodne aspekty opieki i pomocy nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

Program szkolenia:

 • Moduł I: Rozpoznawanie chorób psychicznych
 1. Wczesne rozpoznanie zaburzeń psychicznych
 2. Charakterystyka podstawowych grup zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych
 3. Prawidłowa farmakoterapia u osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi.
 4. Wpływ chorób somatycznych na zdrowie psychiczne.

 

 • Moduł II: Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym z zaburzeniami psychicznymi
 1. Wyzwania w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi – przegląd rodzajów trudności z jakimi zmagają się osoby z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Bariery w komunikacji z pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną.
 3. Techniki poprawnej komunikacji. Budowanie profesjonalnego kontaktu.
 1. Rola rodziny i środowiska w procesie leczenia i funkcjonowania osób z zaburzeniami

 

 • Moduł III: Dobre praktyki w opiece nad pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi – spojrzenie wielosektorowe

 

 1. Prawne, etyczne i społeczne aspekty opieki psychiatrycznej. Instytucja ubezwłasnowolnienia.
 2. Postępowanie z pacjentem agresywnym i pobudzonym psychicznie, ze skłonnościami samobójczymi.
 3. Postępowanie z pacjentami ze skłonnościami samobójczymi.
 4. Promocja zdrowia psychicznego.

 

Finansowanie przedsięwzięcia:

Całkowita wartość projektu: 1208 566,15zł
Wsparcie dofinansowania finansowe Funduszy Europejskich: 1117 778, 76zł

Regulamin organizacyjny - Oleśnica

 Pobierz

Regulamin rekrutacyjny - Oleśnica

 Pobierz

Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa - Oleśnica

 Pobierz

Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu - Oleśnica

 Pobierz

Zał. 3 Skala Barthel - Oleśnica

 Pobierz

Zał. 4 Zgoda na transport - Oleśnica

 Pobierz

Porozumienie w sprawie użyczenia sprzętu

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Umowa nr RPMA.09.02.02-14-8572/17-00

Projekt współfinansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

 

DZIENNY DOM WSPARCIA W SIEDLCACH

08-110 SIEDLCE, SIEDLCE ul. Kleeberga 2

 Godziny otwarcia – poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00


Koordynator projektu 

Sylwia Kurkus-Korycińska tel. 509 927 446

tel. 509 927 446, e-mail: ddw@centrum.med.pl


 

Tytuł projektu: „W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z choroba psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym starszymi z terenu woj. Mazowieckiego w Siedlcach”.

Wnioskodawca: Centrum Medyczno- Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług zdrowotnych i poprawa zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez podjęcie działań służących do stworzenia mechanizmu i narzędzi wsparcia oraz odpowiednich warunków, które będą realizowane na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i opiekunów. Celem głównym jest utworzenie 15 miejsc świadczenia usług zdrowotnych.

 

Grupa docelowa:

Grupą docelową jest 80 osób (K – 49 kobiet i M – 31) w tym co najmniej 40 osób w wieku powyżej 65 lat zamieszkałych w województwie mazowieckim, głównie w powiecie siedleckim niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi. 

Dzienny dom wsparcia (DDW) to miejsce dla pacjentów:

 • Pełnoletnich, w szczególności po 65r.ż.
 • Zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego
 • Niesamodzielnych – ocena poprzez skalę Barthel 40-65pkt
 • Ze zdiagnozowanym zaburzeniem psychicznym, oraz:
  • po leczeniu szpitalnym na oddziale o profilu psychiatrycznym i/lub
  • po leczeniu w formie stacjonarnej i/lub
  • zagrożonych hospitalizacją,

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, chyba że u osób tych występuje jednocześnie: uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i choroba psychiczna (tzw. podwójna diagnoza).

Zadania:
1. Wsparcie działalności dziennych form opieki dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne.
2. Wsparcie i działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne oraz osób z ich otoczenia oraz opiekunów.
3. Działania informacyjno-edukacyjne dla osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:
Liczba uczestników projektu objętych wsparciem – 80 os.

Liczba uczestników objętych usługami zdrowotnymi po zakończeniu projektu – 15os.

Liczba uczestników objętych szkoleniem w zakresie kompetencji cyfrowych – 160 os.

Liczba uczestników, którzy uczestniczą w projekcie dłużej niż 90dni roboczych – 56 osób

Liczba uczestników, którzy uczestniczą max. liczbę dni tj. 260 dni – 2 os.

 


OFERTA EDUKACYJNA

Wsparcie informacyjno-edukacyjne skierowane do: lekarzy POZ, psychologów, pielęgniarek, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników MOPS, pracowników GOPS.

Oferta edukacyjna będzie skierowana również do rodziny/opiekunów, uczestników projektu.

Oferowane szkolenia prowadzone będą w formie modułów, obejmujących różnorodne aspekty opieki i pomocy nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

Program szkolenia:

 • Moduł I: Rozpoznawanie chorób psychicznych
 1. Wczesne rozpoznanie zaburzeń psychicznych
 2. Charakterystyka podstawowych grup zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych
 3. Prawidłowa farmakoterapia u osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi.
 4. Wpływ chorób somatycznych na zdrowie psychiczne.

 

 • Moduł II: Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym z zaburzeniami psychicznymi
 1. Wyzwania w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi – przegląd rodzajów trudności z jakimi zmagają się osoby z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Bariery w komunikacji z pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną.
 3. Techniki poprawnej komunikacji. Budowanie profesjonalnego kontaktu.
 1. Rola rodziny i środowiska w procesie leczenia i funkcjonowania osób z zaburzeniami

 

 • Moduł III: Dobre praktyki w opiece nad pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi – spojrzenie wielosektorowe

 

 1. Prawne, etyczne i społeczne aspekty opieki psychiatrycznej. Instytucja ubezwłasnowolnienia.
 2. Postępowanie z pacjentem agresywnym i pobudzonym psychicznie, ze skłonnościami samobójczymi.
 3. Postępowanie z pacjentami ze skłonnościami samobójczymi.
 4. Promocja zdrowia psychicznego.

 

Finansowanie przedsięwzięcia:

Całkowita wartość projektu: 1257 011,70 zł
Wsparcie dofinansowania finansowe Funduszy Europejskich: 1162 665,87 zł

Regulamin organizacyjny - Siedlce

 Pobierz

Regulamin rekrutacyjny - Siedlce

 Pobierz

Zał. 1 - Deklaracja uczestnictwa - Siedlce

 Pobierz

Zał. 2 - Oświadczenie uczestnika projektu - Siedlce

 Pobierz

Zał. 3 - Skala Barthel - Siedlce

 Pobierz

Zał. 4 - Zgoda na transport - Siedlce

 Pobierz

Porozumienie w sprawie użyczenia sprzętu

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Umowa nr RPMA.09.02.02-14-8573/17-00

Projekt współfinansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

 

DZIENNY DOM WSPARCIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, MIŃSK MAZOWIECKI ul. Olsztyńska 2

 Godziny otwarcia – poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00


Koordynator projektu 

Sylwia Kurkus-Korycińska tel. 509 927 446

tel. 509 927 446, e-mail: ddw@centrum.med.pl


 

Tytuł projektu: „W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z choroba psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym starszymi z terenu woj. Mazowieckiego w Mińsku Mazowieckim”.

Wnioskodawca: Centrum Medyczno- Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług zdrowotnych i poprawa zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez podjęcie działań służących do stworzenia mechanizmu i narzędzi wsparcia oraz odpowiednich warunków, które będą realizowane na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i opiekunów. Celem głównym jest utworzenie 15 miejsc świadczenia usług zdrowotnych.

 

Grupa docelowa:

Grupą docelową jest 80 osób (K – 49 kobiet i M – 31) w tym co najmniej 40 osób w wieku powyżej 65 lat zamieszkałych w województwie mazowieckim, głównie w powiecie mińskim niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi. 

Dzienny dom wsparcia (DDW) to miejsce dla pacjentów:

 • Pełnoletnich, w szczególności po 65r.ż.
 • Zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego
 • Niesamodzielnych – ocena poprzez skalę Barthel 40-65pkt
 • Ze zdiagnozowanym zaburzeniem psychicznym, oraz:
  • po leczeniu szpitalnym na oddziale o profilu psychiatrycznym i/lub
  • po leczeniu w formie stacjonarnej i/lub
  • zagrożonych hospitalizacją,

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, chyba że u osób tych występuje jednocześnie: uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i choroba psychiczna (tzw. podwójna diagnoza).

Zadania:
1. Wsparcie działalności dziennych form opieki dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne.
2. Wsparcie i działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne oraz osób z ich otoczenia oraz opiekunów.
3. Działania informacyjno-edukacyjne dla osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:
Liczba uczestników projektu objętych wsparciem – 80 os.

Liczba uczestników objętych usługami zdrowotnymi po zakończeniu projektu – 15os.

Liczba uczestników objętych szkoleniem w zakresie kompetencji cyfrowych – 160 os.

Liczba uczestników, którzy uczestniczą w projekcie dłużej niż 90dni roboczych – 56 osób

Liczba uczestników, którzy uczestniczą max. liczbę dni tj. 260 dni – 2 os.

 


OFERTA EDUKACYJNA

Wsparcie informacyjno-edukacyjne skierowane do: lekarzy POZ, psychologów, pielęgniarek, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników MOPS, pracowników GOPS.

Oferta edukacyjna będzie skierowana również do rodziny/opiekunów, uczestników projektu.

Oferowane szkolenia prowadzone będą w formie modułów, obejmujących różnorodne aspekty opieki i pomocy nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

Program szkolenia:

 • Moduł I: Rozpoznawanie chorób psychicznych
 1. Wczesne rozpoznanie zaburzeń psychicznych
 2. Charakterystyka podstawowych grup zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych
 3. Prawidłowa farmakoterapia u osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi.
 4. Wpływ chorób somatycznych na zdrowie psychiczne.

 

 • Moduł II: Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym z zaburzeniami psychicznymi
 1. Wyzwania w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi – przegląd rodzajów trudności z jakimi zmagają się osoby z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Bariery w komunikacji z pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną.
 3. Techniki poprawnej komunikacji. Budowanie profesjonalnego kontaktu.
 1. Rola rodziny i środowiska w procesie leczenia i funkcjonowania osób z zaburzeniami

 

 • Moduł III: Dobre praktyki w opiece nad pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi – spojrzenie wielosektorowe

 

 1. Prawne, etyczne i społeczne aspekty opieki psychiatrycznej. Instytucja ubezwłasnowolnienia.
 2. Postępowanie z pacjentem agresywnym i pobudzonym psychicznie, ze skłonnościami samobójczymi.
 3. Postępowanie z pacjentami ze skłonnościami samobójczymi.
 4. Promocja zdrowia psychicznego.

 

Finansowanie przedsięwzięcia:

Całkowita wartość projektu: 1 208 566,12 zł
Wsparcie dofinansowania finansowe Funduszy Europejskich: 1 117 778,76 zł

Regulamin organizacyjny - Mińsk Mazowiecki

 Pobierz

Regulamin rekrutacyjny - Mińsk Mazowiecki

 Pobierz

Zał. 1 - Deklaracja uczestnictwa - Mińsk Mazowiecki

 Pobierz

Zał. 2 - Oświadczenie uczestnika projektu - Mińsk Mazowiecki

 Pobierz

Zał. 3 - Skala Barthel - Mińsk Mazowiecki

 Pobierz

Zał. 4 - Zgoda na transport - Mińsk Mazowiecki

 Pobierz

Porozumienie w sprawie użyczenia sprzętu

 Pobierz

Umowa nr RPMA.09.02.02-14-9806/17

 

Projekt współfinansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

 

DZIENNY DOM WSPARCIA W STRACHÓWCE

05-282 Strachówka, ul. Norwida 6

 Godziny otwarcia – poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00


Koordynator projektu 

Sylwia Kurkus-Korycińska tel. 509 927 446

tel. 509 927 446, e-mail: ddw@centrum.med.pl


 

Tytuł projektu: „W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z choroba psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym starszymi z terenu woj. Mazowieckiego w Strachówce”.

Wnioskodawca: Centrum Medyczno- Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.03.2021

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług zdrowotnych i poprawa zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez podjęcie działań służących do stworzenia mechanizmu i narzędzi wsparcia oraz odpowiednich warunków, które będą realizowane na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i opiekunów. Celem głównym jest utworzenie 15 miejsc świadczenia usług zdrowotnych.

 

Grupa docelowa:

Grupą docelową jest 80 osób (K – 49 kobiet i M – 31) w tym co najmniej 40 osób w wieku powyżej 65 lat zamieszkałych w województwie mazowieckim, głównie w powiecie wołomińskim niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi. 

Dzienny dom wsparcia (DDW) to miejsce dla pacjentów:

 • Pełnoletnich, w szczególności po 65r.ż.
 • Zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego
 • Niesamodzielnych – ocena poprzez skalę Barthel 40-65pkt
 • Ze zdiagnozowanym zaburzeniem psychicznym, oraz:
  • po leczeniu szpitalnym na oddziale o profilu psychiatrycznym i/lub
  • po leczeniu w formie stacjonarnej i/lub
  • zagrożonych hospitalizacją,

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, chyba że u osób tych występuje jednocześnie: uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i choroba psychiczna (tzw. podwójna diagnoza).

Zadania:
1. Wsparcie działalności dziennych form opieki dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne.
2. Wsparcie i działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne oraz osób z ich otoczenia oraz opiekunów.
3. Działania informacyjno-edukacyjne dla osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:
Liczba uczestników projektu objętych wsparciem – 80 os.

Liczba uczestników objętych usługami zdrowotnymi po zakończeniu projektu – 15os.

Liczba uczestników objętych szkoleniem w zakresie kompetencji cyfrowych – 160 os.

Liczba uczestników, którzy uczestniczą w projekcie dłużej niż 90dni roboczych – 56 osób

Liczba uczestników, którzy uczestniczą max. liczbę dni tj. 260 dni – 2 os.

 


OFERTA EDUKACYJNA

Wsparcie informacyjno-edukacyjne skierowane do: lekarzy POZ, psychologów, pielęgniarek, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników MOPS, pracowników GOPS.

Oferta edukacyjna będzie skierowana również do rodziny/opiekunów, uczestników projektu.

Oferowane szkolenia prowadzone będą w formie modułów, obejmujących różnorodne aspekty opieki i pomocy nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

Program szkolenia:

 • Moduł I: Rozpoznawanie chorób psychicznych
 1. Wczesne rozpoznanie zaburzeń psychicznych
 2. Charakterystyka podstawowych grup zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych
 3. Prawidłowa farmakoterapia u osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi.
 4. Wpływ chorób somatycznych na zdrowie psychiczne.

 

 • Moduł II: Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym z zaburzeniami psychicznymi
 1. Wyzwania w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi – przegląd rodzajów trudności z jakimi zmagają się osoby z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Bariery w komunikacji z pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną.
 3. Techniki poprawnej komunikacji. Budowanie profesjonalnego kontaktu.
 1. Rola rodziny i środowiska w procesie leczenia i funkcjonowania osób z zaburzeniami

 

 • Moduł III: Dobre praktyki w opiece nad pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi – spojrzenie wielosektorowe

 

 1. Prawne, etyczne i społeczne aspekty opieki psychiatrycznej. Instytucja ubezwłasnowolnienia.
 2. Postępowanie z pacjentem agresywnym i pobudzonym psychicznie, ze skłonnościami samobójczymi.
 3. Postępowanie z pacjentami ze skłonnościami samobójczymi.
 4. Promocja zdrowia psychicznego.

Najbliższe szkolenie realizowane będzie w dniu 25.01.2020  g. 10.00 w Strachówce, ul. Norwida 6

Temat szkolenia: „Wyzwania w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi – przegląd rodzajów trudności z jakimi zmagają się osoby z zaburzeniami psychicznymi.”

Szkolenie będzie trwało 6h. Dla uczestników przewidziany jest catering.

 

Wszystkie chętne osoby z grupy docelowej zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszenia na szkolenie  i przesłanie na adres ddw@centrum.med.pl

Finansowanie przedsięwzięcia:

Całkowita wartość projektu: 1 208 566,12 zł
Wsparcie dofinansowania finansowe Funduszy Europejskich: 1 117 778,76 zł

Regulamin organizacyjny - Strachówka

 Pobierz

Regulamin rekrutacyjny - Strachówka

 Pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego - Strachówka

 Pobierz

Zał. 1 - Deklaracja uczestnictwa - Strachówka

 Pobierz

Zał. 2 - Oświadczenie uczestnika projektu - Strachówka

 Pobierz

Zał. 3 - Skala Barthel - Strachówka

 Pobierz

Zał. 4 - Zgoda na transport - Strachówka

 Pobierz

Zał. 5 - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie- Strachówka

 Pobierz

Siedlce 14.09.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/09/2018/DDW

 

W związku z realizacją projektu pt.: „W Centrum harmonii ze światem”. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego w Strachówce, Nr RPMA.09.02.02-14-9806/17, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia w ramach umowy sprzedaży, obejmującej przeniesienie prawa własności na Zamawiającego i dostarczenie fabrycznie nowego i nieużywanego oraz w pełni sprawnego technicznie oraz w pełni funkcjonalnego:

 

 1. Lampa kwarcowa
 2. Stół rehabilitacyjny
 3. Leżanka
 4. Lampa Solux
 5. Laser ze skanerem i sonda punktową
 6. Aparat do elektroterapii i ultradźwięków ze stolikiem
 7. Rotor rehabilitacyjny do rąk
 8. Rotor rehabilitacyjny do nóg
 9. Materac jednoczęściowy
 10. Drabinka gimnastyczna
 11. Tablice do ćwiczeń manualnych ręki
 12. Piłka rehabilitacyjna
 13. Taśma rehabilitacyjna- 1,5m, 2,5m, 5m
 14. Materac typu ZIPO
 15. Piłka Togu
 16. PUR mały UGUL
 17. Zestaw podwieszek do UGULA

Dokładna specyfikację określa załącznik nr 1 do zapytania.

 

 1. Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Kleeberga 2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest Pani Katarzyna Rubniczkowicz- Kopyść, tel. 519 134 112 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: biuro@centrum.med.pl

Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

Zapytanie ofertowe sprzęt rehabilitacyjny 12.09.2018 Strachówka z załącznikiem nr 1

 Pobierz

Załącznik nr 2-formularz ofertowy

 Pobierz

Załącznik nr 3 oświadczenie

 Pobierz

Siedlce 19.09.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją projektu pt.: „W Centrum harmonii ze światem”. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego w Strachówce, Nr RPMA.09.02.02-14-9806/17, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania świadczeń  w zakresie fizjoterapii w Dziennym Domie Wsparcia w Strachówce, gm. Strachówka.

 

Kod CPV:

85142100-7- Usługi fizjoterapii

 

 1. Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Kleeberga 2.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  i proceduralnych jest Pani Anna Kordowska, tel. 517 204 067 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: damain.chaciak@centrum.med.pl, Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
 3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 9. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych przez Zamawiającego.
 10. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie indywidualnych i grupowych świadczeń w zakresie fizjoterapii  w Dziennym Domu Wsparcia w Strachówce, gm. Strachówka, dla osób z zaburzeniami psychicznymi (uczestnikami) w ilości 1380 godzin  zegarowych w okresie od 01.11.2018- 30.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe fizjoteraputa Strachówka

 Pobierz

Załącznik nr 1 Strachówka fizjoterapii

 Pobierz

Załacznik nr 2 Strachówka

 Pobierz

Załącznik nr 2a Strachówka

 Pobierz

Załącznik nr 3 Strachówka-fizjoterapia

 Pobierz

Siedlce 11.10.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 06/10/2018/DDW

 

W związku z realizacją projektów pt:

 1.  „W Centrum harmonii ze światem”. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego w Strachówce, Nr RPMA.09.02.02-14-9806/17, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania świadczeń  przez psychiatrę w Dziennym Domie Wsparcia w Strachówce, gm. Strachówka.
 2.  „„W Centrum harmonii ze światem”. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego w Nurze, Nr RPMA.09.02.02-14-9808/17, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania świadczeń  przez psychiatrę w Dziennym Domie Wsparcia w Nurze, gm. Nur.

 

Kod CPV:

85121270-6           Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

Zapytanie ofertowe psychiatra 11.10.2018 Strachówka i Nur

 Pobierz

Załącznik nr 1 11.10.2018 Strachówka i Nur

 Pobierz

Załacznik nr 2 - 11.10.2018 Strachówka i Nur

 Pobierz

Załącznik nr 3 11.10.2018 Strachówka i Nur

 Pobierz

Siedlce 28.12.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 01/12/2018/DDW

 

W związku z realizacją projektów pt:

 1.  „W Centrum harmonii ze światem”. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego w Strachówce, Nr RPMA.09.02.02-14-9806/17, w ramach Działania 9.2 „Usługi społeczne”, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” Regionalny Program Operacyjny, Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania świadczeń  przez psychiatrę w Dziennym Domie Wsparcia w Strachówce, gm. Strachówka.

 

Kod CPV:

85121270-6           Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

 1. Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Kleeberga 2.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  i proceduralnych jest Pani Anna Kordowska, tel. 517 204 067 i Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: damain.chaciak@centrum.med.pl, Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

Zapytanie ofertowe psychiatra 28.12.2018 Strachówka

 Pobierz

Załącznik nr 1 28.12.2018 Strachówka

 Pobierz

Załacznik nr 2 - 28.12.2018 Strachówka

 Pobierz

Załącznik nr 3 28.12.2018 Strachówka

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Umowa nr RPMA.09.02.02-14-9808/17

Projekt współfinansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne  i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

 

DZIENNY DOM WSPARCIA W NURZE

07-322 NUR, ul. Łomżyńska 14

 Godziny otwarcia – poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00


Koordynator projektu 

Sylwia Kurkus-Korycińska tel. 509 927 446

tel. 509 927 446, e-mail: ddw@centrum.med.pl


 

Tytuł projektu: „W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z choroba psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym starszymi z terenu woj. Mazowieckiego w Nurze”.

Wnioskodawca: Centrum Medyczno- Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji: 01.10.2018 – 31.12.2020

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług zdrowotnych i poprawa zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez podjęcie działań służących do stworzenia mechanizmu i narzędzi wsparcia oraz odpowiednich warunków, które będą realizowane na rzecz osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i opiekunów. Celem głównym jest utworzenie 15 miejsc świadczenia usług zdrowotnych.

 

Grupa docelowa:

Grupą docelową jest 80 osób (K – 49 kobiet i M – 31) w tym co najmniej 40 osób w wieku powyżej 65 lat zamieszkałych w województwie mazowieckim, głównie w powiecie ostrowskim niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi. 

Dzienny dom wsparcia (DDW) to miejsce dla pacjentów:

 • Pełnoletnich, w szczególności po 65r.ż.
 • Zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego
 • Niesamodzielnych – ocena poprzez skalę Barthel 40-65pkt
 • Ze zdiagnozowanym zaburzeniem psychicznym, oraz:
  • po leczeniu szpitalnym na oddziale o profilu psychiatrycznym i/lub
  • po leczeniu w formie stacjonarnej i/lub
  • zagrożonych hospitalizacją,

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, chyba że u osób tych występuje jednocześnie: uzależnienie od alkoholu lub narkotyków i choroba psychiczna (tzw. podwójna diagnoza).

Zadania:
1. Wsparcie działalności dziennych form opieki dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne.
2. Wsparcie i działania informacyjno-edukacyjne dla uczestników projektu otrzymujących świadczenie zdrowotne oraz osób z ich otoczenia oraz opiekunów.
3. Działania informacyjno-edukacyjne dla osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:
Liczba uczestników projektu objętych wsparciem – 80 os.

Liczba uczestników objętych usługami zdrowotnymi po zakończeniu projektu – 15os.

Liczba uczestników objętych szkoleniem w zakresie kompetencji cyfrowych – 160 os.

Liczba uczestników, którzy uczestniczą w projekcie dłużej niż 90dni roboczych – 56 osób

Liczba uczestników, którzy uczestniczą max. liczbę dni tj. 260 dni – 2 os.

 


OFERTA EDUKACYJNA

Wsparcie informacyjno-edukacyjne skierowane do: lekarzy POZ, psychologów, pielęgniarek, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników MOPS, pracowników GOPS.

Oferta edukacyjna będzie skierowana również do rodziny/opiekunów, uczestników projektu.

Oferowane szkolenia prowadzone będą w formie modułów, obejmujących różnorodne aspekty opieki i pomocy nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 

Program szkolenia:

 • Moduł I: Rozpoznawanie chorób psychicznych
 1. Wczesne rozpoznanie zaburzeń psychicznych
 2. Charakterystyka podstawowych grup zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych
 3. Prawidłowa farmakoterapia u osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi.
 4. Wpływ chorób somatycznych na zdrowie psychiczne.

 

 • Moduł II: Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym z zaburzeniami psychicznymi
 1. Wyzwania w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi – przegląd rodzajów trudności z jakimi zmagają się osoby z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Bariery w komunikacji z pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną.
 3. Techniki poprawnej komunikacji. Budowanie profesjonalnego kontaktu.
 1. Rola rodziny i środowiska w procesie leczenia i funkcjonowania osób z zaburzeniami

 

 • Moduł III: Dobre praktyki w opiece nad pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi – spojrzenie wielosektorowe

 

 1. Prawne, etyczne i społeczne aspekty opieki psychiatrycznej. Instytucja ubezwłasnowolnienia.
 2. Postępowanie z pacjentem agresywnym i pobudzonym psychicznie, ze skłonnościami samobójczymi.
 3. Postępowanie z pacjentami ze skłonnościami samobójczymi.
 4. Promocja zdrowia psychicznego.

 

Finansowanie przedsięwzięcia:

Całkowita wartość projektu: 1 208 566,12 zł
Wsparcie dofinansowania finansowe Funduszy Europejskich: 1 117 778,76 zł

Regulamin organizacyjny DDW NUR

 Pobierz

Regulamin rekrutacyjny DDW NUR

 Pobierz

Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa

 Pobierz

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 Pobierz

Załącznik nr 3 - Skala Barthel

 Pobierz

Załącznik nr 4 - Zgoda na transport

 Pobierz

Załącznik nr 5 - Formularz zgłoszeniowy

 Pobierz