Dzienny Dom Wsparcia w Nurze – projekt zakończony 31.12.2020 Dzienny Dom Wsparcia w Strachówcę – projekt zakończony 31.12.2020 Dzienny Dom Wsparcia w Mińsku Mazowieckim – projekt zakończony 31.12.2020 Dzienny Dom Wsparcia w Siedlcach – projekt zakończony 31.12.2020 Dzienny Dom Wsparcia w Oleśnicy – projekt zakończony 30.09.2020 Dzienny Dom Wsparcia w Żelechowie – projekt zakończony 30.09.2020 Dzienny Dom Wsparcia w Ceranowie – projekt zakończony 30.09.2020 Dzienne Domy Wsparcia Projekt pod nazwą „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady” Projekt pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych). Projekt pod nazwą: „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza” w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [11.02.2018] Projekt: Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R PROJEKT ZAKOŃCZONY „Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Strachówce drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu wołomińskiego PROJEKT ZAKOŃCZONY – pn. „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu łukowskiego”. PROJEKT ZAKOŃCZONY – „Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Siedlcach drogą do zdrowia i aktywności seniorów miasta Siedlce. PROJEKT ZAKOŃCZONY – „Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Nurze drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu ostrowskiego Projekt pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19 (ZOL KRYNKA) Projekt pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej. Zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19 ((ZOL OLEŚNICA) „POZnaj wartość opieki” Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. „Uśmiech mamy” Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej „W Centrum harmonii ze światem.” Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorbą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego Projekt pn. „Co zakłóca Twoje płuca” Program profilaktyki nowotworów płuc. Projekt pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwo) Projekt pn.: „Trzymaj formę” profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w powiecie łukowskim, został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (nr konkursu RPLU.11.02.00-06-0037/17) Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”. Projekt pt.: „Wzrost jakości i dostępności usług medycznych dla pacjentów z terenu powiatu łukowskiego w Centrum Medyczno- Diagnostycznym Sp. z o. o., poprzez zakup aparatu RTG” w ramach Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej RPO WL 2014-2020. PROJEKT ZAKOŃCZONY – „Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Garwolinie drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu garwolińskiego” PROJEKT ZAKOŃCZONY – „Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Oleśnicy drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu siedleckiego” Dzienny Dom Opieki Medycznej w Mińsku Mazowieckim – PROJEKT ZAKOŃCZONY Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nurze – PROJEKT ZAKOŃCZONY Dzienny Dom Opieki Medycznej w Oleśnicy – PROJEKT ZAKOŃCZONY Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krynce – PROJEKT ZAKOŃCZONY Dzienny Dom Opieki Medycznej w Siedlcach – PROJEKT ZAKOŃCZONY Dzienny Dom Opieki Medycznej w Strachówce – PROJEKT ZAKOŃCZONY Projekt pn. „Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Bielanach drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu sokołowskiego” Projekt pn. „Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Hołubli drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu siedleckiego” „Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Siedlcach drogą do zdrowia i aktywności seniorów miasta Siedlce. „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej w Mińsku Mazowieckim drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego.”

Ustawienia

Czcionka
Kontrast