Dzienny Dom Wsparcia w Nurze – projekt zakończony 31.12.2020 Dzienny Dom Wsparcia w Strachówcę – projekt zakończony 31.12.2020 Dzienny Dom Wsparcia w Mińsku Mazowieckim – projekt zakończony 31.12.2020 Dzienny Dom Wsparcia w Siedlcach – projekt zakończony 31.12.2020 Dzienny Dom Wsparcia w Oleśnicy – projekt zakończony 30.09.2020 Dzienny Dom Wsparcia w Żelechowie – projekt zakończony 30.09.2020 Dzienny Dom Wsparcia w Ceranowie – projekt zakończony 30.09.2020 Dzienne Domy Wsparcia Projekt pod nazwą „Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady” Projekt pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie domu dziennej opieki medycznej drogą do zdrowia i aktywności seniorów powiatu mińskiego” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych). Projekt pod nazwą: „Zastosowanie technik komunikacyjno-informatycznych w opiece nad pacjentami na terenie wschodniego Mazowsza” w ramach Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [11.02.2018] Projekt: Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R

Ustawienia

Czcionka
Kontrast