Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Nazwa projektu:

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19”

Oś Priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie: 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Umowa o powierzenie grantu nr umowy COVID-19.02.03.47 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 14 czerwca 2021 r. zawarta w Lublinie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim w Lublinie a Centrum Medyczno – Diagnostycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach.

Cele Projektu:

Grant na realizację zadań polegających na:

  1. Część A – wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) w Krynce, woj. lubelskie
  2. Część B – dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) w Krynce, woj. lubelskie

Rezultaty projektu:

  1. Część A – liczba osób uprawnionych do otrzymania dodatku do wynagrodzenia 36 osób (Pielęgniarka – 6 osób, Fizjoterapeuta – 4 osoby, Opiekun medyczny – 18 osób, Osoba sprzątająca – 4, Osoba kuchenkowa – 4 osoby).
  2. Część B – liczba osób, na które uzyskano dofinansowanie do zakupu środków ochrony osobistej – 36 osób

 

Kwota przyznanego grantu – 504 509,96 zł (100,00%), w tym:
Europejski Fundusz Społeczny – 424 646,03 zł (84,17%)
Dotacja celowa – 79 863,93 zł (15,83%)

Okres realizacji Projektu: 01.05.2020 – 31.08.2021

Miejsce realizacji: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krynce, Krynka 1 c, 21-400 Łuków

Ustawienia

Czcionka
Kontrast