Siedlce, dn. 25 maja 2018 r.

Zgoda pacjenta / Klauzula informacyjna1

 

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że

wstępne badania diagnostyczne lub inne działania lecznicze wiążą się z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych i medycznych.W myśl odpowiednich przepisów prawa nie jest wymagana Pani/Pana odrębna zgoda na przetwarzanie Pańskich danych osobowych i medycznych.

Jednocześnie informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych i medycznych jest Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kleeberga 2, w Siedlcach (kod pocztowy 08-110), adres e-mail: kancelaria@centrum.med.pl zwany dalej Administratorem;
  • Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu wykonywania świadczeń medycznych;
  • podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania świadczeń medycznych na Pani/Pana rzecz;
  • dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępniane podmiotom trzecim m.in. w celu przeprowadzenia konsultacji lekarskich czy badań niezbędnych w  leczeniu, które mogą być wykonywane w zewnętrznych placówkach przez upoważnionych specjalistów. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione do tego z mocy prawa;
  • dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
  • administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • wszystkie Pani/Pana dane osobowe i medyczne uzyskane w związku z: przyjęciem i  pobytem w szpitalu, badaniami diagnostycznymi lub innymi działaniami leczniczymi będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  • we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (pod adresem iod@centrum.med.pl);
  • jeżeli Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy o RODO może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


1 Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)

Ustawienia

Czcionka
Kontrast