< wstecz

  

Informujemy, że projekt Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. pn. „Trzymaj formę” profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w powiecie łukowskim został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (nr konkursu RPLU.11.02.00-06-0037/17). Kwota dofinansowania wynosi: 573 880,00 zł. Czas realizacji projektu: 2018-06-01 do 2020-12-31 r.

 

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29.12.2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zdjęciu Pan Paweł Żuk – prezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o.

Główne założenia projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie zapobiegania zjawiska nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV–VI szkół podstawowych z terenu pow. łukowskiego, poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno – zdrowotnej wśród 3264 uczniów w okresie 01.06.2018-31.12.2020. Rezultatem bezpośrednim projektu będzie liczba osób, u których po opuszczeniu programu zostaną zdiagnozowane i/lub ograniczone problemy zdrowotne oraz zwiększenie świadomości uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w zakresie prozdrowotnego stylu życia. Zakres projektu będzie obejmował 4 etapy realizacji:

  1. Działania informacyjno-rekrutacyjne.
  2. Działania diagnostyczne – przeprowadzenie badań diagnostycznych przez pielęgniarkę.
  3. Działania edukacyjne w zakresie edukacji prozdrowotnej, zajęcia praktyczne z dietetykiem z zastosowaniem zasad prawidłowego żywienia, zajęcia z psychologii obejmujące motywację, zaburzenia odżywiania oraz rola czynników psychologicznych w procesie odżywiania. Każdy z uczestników otrzyma skrypt zawierający treści zajęć z edukacji zdrowotnej, dietetyki, psychologii wraz z przykładowymi ćwiczeniami i opisem aktywności fizycznych. Wszystkie w/w działania edukacyjno-warsztatowe będą skierowane do wszystkich uczestników. W zakresie tego etapu odbędą się indywidualne porady dietetyczne z dietetykiem względem uczestnika programu z wykrytą nadwagą/otyłością (co najmniej 41% uczestników) wraz z rodzicem/opiekunem prawnym uwzględniające możliwości podjęcia leczenia oraz przedstawienie sposobu postępowania.
  4. Działania praktyczne skierowane do wszystkich uczestników – nauka ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu przez instruktora gim/rehabilitanta. Uczestnicy otrzymają matę do ćwiczeń, skakankę i piłkę gimnastyczną. Planuje się zakup wag z możliwością pomiaru tkanki tłuszczowej oraz ilości wody w organizmie.

 

 

Fot. UMWL/A.Piejko

Galeria zdjęć

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Ustawienia

Czcionka
Kontrast