UWAGA!

KOMUNIKAT Z DNIA 16.09.2020

Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 01.10.2020 planujemy wznowienie działań w ramach projektu pn.: „Trzymaj formę” profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w powiecie łukowskim.

 


 

UWAGA!

KOMUNIKAT Z DNIA 16.03.2020

Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną od dnia 16.03.2020 działania w ramach projektu pn. „Trzymaj formę” profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w powiecie łukowskim zostały wstrzymane. Wznowienie realizacji projektu nastąpi prawdopodobnie jesienią, kiedy to uczniowie po okresie wakacyjnym powrócą do szkół. Prosimy śledzić komunikaty na naszej stronie internetowej.

 


 

Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt nr RPLU.11.02.00-06-0037/17

 

Koordynator Projektu
Barbara Pieńkowska
tel. 795 401 210
email: barbara.pienkowska@centrum.med.pl

Tytuł projektu: „Trzymaj formę” profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w powiecie łukowskim.

Wnioskodawca: Centrum Medyczno- Diagnostyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Okres realizacji: 01.06.2018-31.12.2020

Cel główny projektu:

Celem głównym jest wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie zapobiegania zjawiska nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV–VI szkół podstawowych z terenu powiatu łukowskiego, poprzez przeprowadzenie kompleksowych interwencji edukacyjno –zdrowotnych wśród 3264 uczniów z terenu powiatu łukowskiego.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie wykrywalności otyłości i nadwagi
 • Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości na temat zbilansowanego, prawidłowego żywienia oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu
 • Wstępna profilaktyka wad postawy oraz analiza składu ciała (tkanki tłuszczowej, mięśni, wody itp.)
 • Zmiana złych nawyków i rozwój zachowań prozdrowotnych

Grupa docelowa:

Grupą docelową są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych powiatu łukowskiego.

Każdy z uczniów zakwalifikowanych do projektu otrzyma:

 1. skrypt zawierający treści zajęć z edukacji zdrowotnej, dietetyki, psychologii wraz z przykładowymi ćwiczeniami i opisem aktywności fizycznych,
 2. matę do ćwiczeń,
 3. skakankę
 4. piłkę gimnastyczną

Działania projektowe:

 1. Nawiązanie współpracy ze szkołami podstawowymi z terenu powiatu łukowskiego:
 • Rekrutacja szkół do projektu
 • Przeszkolenie nauczycieli wychowania fizycznego
 • Kampania informacyjna wśród uczniów i rodziców szkół objętych projektem
 1. Interwencje dla uczniów

Projekt przewiduje objęcie wszystkich uczestników/czek następującymi formami wsparcia:

 1.  Działania diagnostyczne – Badania przesiewowe przeprowadzone przez pielęgniarkę. Wyniki badań zostaną przekazane rodzicowi/opiekunowi prawnemu drogą mailową lub za pośrednictwem szkoły. Pielęgniarka zakwalifikuje uczniów do indywidualnej porady dietetycznej na podstawie uzyskanych wyników (w przypadku rozpoznanej nadwagi lub otyłości).)
 2. Działania edukacyjne:
 1. Zajęcia z dietetyki  edukacji zdrowotnej przeprowadzane przez dietetyka. Tematyka „Zasady Zdrowego Żywienia” – 2 spotkania x 45 minut / grupę. (grupa ok 30os.)
 2. Zajęcia z edukacji zdrowotnej przeprowadzone przez  specjalistę  ds. żywienia. Tematyka „ Edukacja o Żywności i Żywieniu”. – 2 spotkania x 45 minut / grupę. (grupa ok 30os.)
 3. Zajęcia z psychologii przeprowadzone przez psychologa. Tematyka „Dobre nawyki-zdrowotne na lata”. – 1 spotkanie x 45 minut / grupę. (grupa ok 30os.)
 4. Zajęcia z edukacji prozdrowotnej realizowane przez specjalistę aktywności fizycznej – 2 spotkania x 45 minut / grupę. (grupa ok 30os.)
 5. Indywidualne porady dietetyczne u uczniów u których wykryto nadwagę/otyłość. Porady będą odbywały się w obecności rodzica/opiekuna prawnego ucznia– 1 spotkanie po 45min.

c. Działania praktyczne rozwijające aktywność fizyczną na sali gimnastycznej/boisku szkolnym- 2 spotkania x 45 minut / grupę. (grupa ok 20 os.)

d. Każdy z uczestników/czek biorący udział w projekcie otrzyma nieodpłatnie:

 1. Materiały edukacyjne (skrypt zawierający treści zajęć).
 2. Narzędzia do wykonywania ćwiczeń (mata, skakanka, piłka gimnastyczna).

Trwałość rezultatów projektu zostanie zapewniona poprzez:

 • udzielanie świadczeń finansowanych w ramach kontraktu z NFZ –w ramach poradni POZ, gabinetu medycyny szkolnej/AOS-bez udziału środków europejskich;
 • promowanie zdrowego żywienia oraz stylu życia poprzez konkursy oraz pikniki (zdrowe soboty, niedziele),
 • stała współpraca z szkołami (gronem pedagogicznym) oraz pielęgniarką szkolną.

Uczniowie z grupy ryzyka objęci opieką w ramach projektu będą mieli zapewnioną kontynuację leczenia w ramach Centrum przy wykorzystaniu posiadanych kontraktów z NFZ.

Finansowanie przedsięwzięcia:

Umowa nr RPLU.11.02.00-06-0037/17

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 514 148,00 zł
Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 59 732,00 zł
Wkład własny Centrum Medyczno – Diagnostyczne Sp. z o.o.: 31 000,00 zł

Harmonogram realizacji działań w projekcie

 Pobierz
Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Siedlce 01.06.2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Trzymaj formę” profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w powiecie łukowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach OSI PRIOTETOWEJ 11 Włączenie Społeczne, DZIAŁANIE 11.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne. Realizatorem projektu jest Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:

 1. bezpośrednio składając dokumenty aplikacyjne w biurze projektu – Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o. Przychodnia Zdrowia w Łukowie, ul. Międzyrzecka 66,
 2. przesyłając skany oryginalnych, podpisanych dokumentów na adres e-mail: barbara.pienkowska@centrum.med.pl z dopiskiem „IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA- rekrutacja”.
 3. wysyłając wypełnione dokumenty aplikacyjne pocztą tradycyjną na adres Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o. Przychodnia Zdrowia w Łukowie, ul. Międzyrzecka 66, 21-400 Łuków,

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 2. Oświadczenie uczestnika projektu
 3. Orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy.

Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin uczestnictwa dostępne są do pobrania:

 1. ze strony internetowej: https://centrum.med.pl/o-nas/fundusze-europejskie (patrz poniżej)
 2. w biurze projektu zlokalizowanym w Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o. Przychodnia Zdrowia w Łukowie, ul. Międzyrzecka 66, 21-400 Łuków,
 3. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu,

Uwaga!
Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Trzymaj forme -uczestnik indywidualny

 Pobierz

Regulamin rekrutacji

 Pobierz

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 Pobierz

Siedlce 21.11.2018

Zapytanie o ofertę

 „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu „Trzymaj formę” profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV – VI szkół podstawowych w powiecie łukowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, umowa nr PO RPLU.11.02.00-06-0037/17 , zaprasza do składania ofert cenowych na realizację badań diagnostycznych przez pielęgniarkę  w jednostkach szkolnych na ternie powiatu łukowskiego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w trybie rozeznania rynku.

 

I.ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Kleeberga 2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: damian.chaciak@centrum.med.pl, Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie o ofertę  jest prowadzone w trybie rozeznania rynku w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r. (zwane w dalszej części Zapytania ofertowego – Wytycznymi) i inne aktualnie obowiązujące w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W niniejszym przypadku nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

NAZWA I KOD OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ (kod CPV):

CPV: 85100000-0- Usługi ochrony zdrowia

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

85141000-9 Usługi świadczone przez pielęgniarki

III.          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań diagnostycznych przez pielęgniarkę: pomiar: wzrostu, masy ciała, RR, tk. tłuszczowej oraz zawartości wody w organizmie, oraz oceny wad stóp metodą odbicia lustrzanego. Po wykonaniu pomiarów pielęgniarka dokona obliczeń wskaźnika BMI i WHR oraz wystawi zaświadczenie o przeprowadzeniu badania zawierające uzyskane wyniki w celu poinformowania opiekunów prawnych uczniów o zrealizowanej interwencji. Ilość planowanych do wykonania badań 3264 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z powiatu łukowskiego. Załącznik nr 4 stanowi listę szkół oraz ilość planowanych godzin pracy w poszczególnych szkołach.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każda z części musi obejmować przeprowadzenie badań w co najmniej jednej ze szkół wykazanych w załączniku nr 4.

Wykonawca będzie realizował usługi w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy lub rezygnacji z realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.

Wymagania wobec prowadzących badania:

 1. Forma umowy: samozatrudnienie (osoba prowadząca działalność gospodarczą) lub umowa zlecenie, bądź zlecenie usługi podmiotowi zewnętrznemu dysponującemu odpowiednim potencjałem kadrowym,
 2. Wykształcenie minimum średnie pielęgniarskie, w przypadku pielęgniarki aktualne prawo wykonywania zawodu, doświadczenie pracy w jednostce edukacyjnej (szkoła, przedszkole itp.)
 3. Ścisła współpraca z Zamawiającym, koordynatorem projektu oraz zespołem uczestnika w zakresie realizowanych edukacji i uzupełniania dokumentacji projektowej,
 4. Systematyczna i zgodna z harmonogramem realizacja świadczeń oraz niezwłoczne informowanie osoby upoważnionej do nadzorowania realizacji projektu o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem.
 5. Prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji projektowej, w tym karty czasu pracy i list obecności.
 6. Zadanie będzie realizowane zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności projektu dla osób z niepełno sprawnościami.
 7. Świadczenia będą realizowane od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 8. Dokonanie zmian postanowień umowy, która będzie podpisana z wykonawcą w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru tego wykonawcy będzie możliwe po uzyskaniu zgody drugiej strony umowy i tylko w zakresie zgodnym z prawem i wytycznymi.

Pozostałe zadania Wykonawcy:

 1. prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej uczniów,
 2. wykonywanie indywidualnych porad dietetycznych na podstawie uzyskanych wyników świadczących o nadwadze lub otyłości.
 3. wykonywanie badań podoskopem co w celu wykrycia wad postawy i płaskostopia wśród

Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

Przewidywana forma współpracy: umowa zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 2. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy spełnią następujące warunki lub udowodnią, że dysponują osobami spełniającymi poniższe warunki:
 3. Wykształcenie minimum średnie pielęgniarskie, w przypadku pielęgniarki aktualne prawo wykonywania zawodu, doświadczenie pracy w jednostce edukacyjnej (szkoła, przedszkole itp.)
 4. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia -warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2.
 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego Zamówienia – warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2
 6. Złożą oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w Punkcie XI niniejszego Zapytania ofertowego
 7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

2.1. Wykonawcę będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

– o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

– o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, – skarbowe, – o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

Weryfikacja spełnienia warunku: podstawą do oceny w/w warunku będzie fakt podpisania oferty przez Wykonawcę, który będzie jednocześnie stanowił deklarację braku podstaw do wykluczenia.

 1. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 4. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 5. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 6. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 7. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 8. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

OPIS WARUNKÓW ZAWARCIA UMOWY

 1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z reguł i warunków wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób.
 2. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych przez Wykonawcę i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
 3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Wynagrodzenie będzie przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez wybranego Wykonawcę.

 

VII. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy:
 2. a) W wypadku rozwiązania lub zmiany umowy lub/i wniosku o dofinansowanie projektu „Trzymaj formę” profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV – VI szkół podstawowych w powiecie łukowskim”, która wiąże Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Zarządzającą /wnioskiem o dofinansowanie;
 3. b) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron.
 4. c) W przypadku zmiany adresu realizacji Projektu lub siedziby Zamawiającego.
 5. d) W przypadku zmiany miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
 6. e) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 7. f) W przypadku konieczności likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
 8. g) Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania.
 9. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

VIII. MOŻLIWOŚĆ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie objętym niniejszym zapytaniem jeżeli wystąpi taka konieczność dla prawidłowej realizacji projektu, w przypadku okoliczności, której Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowywania i ogłaszania niniejszego zapytania ofertowego

Zamawiający nie udzieli zamówienia w przypadku, gdy oferowana cena brutto będzie wyższa niż w budżecie projektu „Trzymaj formę” profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV – VI szkół podstawowych w powiecie łukowskim”, nr RPLU.11.02.00-06-0037/17

2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 1. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert, a oferent ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia/ wyjaśnienia dokumentacji ofertowej.
 2. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
 3. Wykonawca zapewni przestrzeganie polityki równych szans, w szczególności stosowanie języka równościowego oraz uwzględnienie kwestii równości szans podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. Wykonawca deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy.
 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia załączników.
 7. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE KRYTERIUM OCENY OFERTY

Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny:

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:
 2. a) Cena – 100 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

           Cena minimalna

C = ——————————- x 100 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

         Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

C- liczba punktów przyznana danej ofercie w ramach kryterium „cena”

Ocena wg kryterium „cena” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, Oferta.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym jego etapie bez podawania przyczyny oraz podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usług. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

W odpowiedzi na zapytanie:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z pozostałymi załącznikami (nr 3). Oferta powinna być czytelna, trwale spięta i złożona w języku polskim.
 3. Cena w ofercie musi być podana w polskich złotych oraz obejmować wszystkie koszty związane z rozliczeniem otrzymanego wynagrodzenia (kwota brutto wraz ze wszystkimi kosztami, które z tytułu wynagrodzenia ponosi Zamawiający/Wykonawca).
 4. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 5. Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak jak oferta, a koperta powinna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert z wyjątkiem zmian wprowadzonych na wniosek Zamawiającego na etapie oceny ofert opisanych w części IX pkt 5.
 8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert w częściach.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Miejsce składania ofert: Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o. o., ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce
 2. a) osobiście/pocztą na adres: Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o. o., ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce

lub

 1. b) drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres: damian.chaciak@centrum.med.pl
 2. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań diagnostycznych przez pielęgniarkę w ramach projektu „Trzymaj formę” profilaktyka nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV – VI szkół podstawowych w powiecie łukowskim”,
 3. Termin złożenia oferty (oferta musi wpłynąć do tej daty i godziny): 29.11.2018r. do godziny 09.00.
 4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta dotyczy oraz zwróci tę ofertę.

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 1. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia lub zmiany warunków postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku:
 2. a) wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad;
 3. b) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy;
 4. c) w każdym momencie bez podania przyczyny.

XIV. KONTAKT

Damian Chaciak , tel. 510 144 669 e-mail: damian.chaciak@centrum.med.pl

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Załącznik nr 3 Wykaz szkół wraz z ilością godzin pracy w danej szkole.

załącznik nr 1

 Pobierz

załącznik nr 2

 Pobierz

Wykaz szkół

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast