Zdjęcie Centrum Medyczno-Diagnostyczne

Szanowni Państwo,

informujemy, że do dnia 30.09.2023 roku został wydłużony okres realizacji programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej pn.: „Uśmiech mamy”.


„Uśmiech mamy” Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej. (Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.1 Programy profilaktyczne. Ministerstwo Zdrowia. POWR.05.01.00-IP.05-00-006/18). Okres realizacji projektu – 01.01.2019-31.12.2021. Kwota dofinansowania opiewa na kwotę 984 016, 25 zł.

Wnioskodawca – Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. Partnerzy projektu – Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny w Łodzi

 

Cel główny projektu – zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej poprzez wdrożenie programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej na terenie woj. mazowieckiego i woj. łódzkiego oraz wzrost o 15% wczesnego wykrywania depresji poporodowej poprzez edukację personelu (położna, pielęgniarka, lekarz), jak również wzrost świadomości społecznej na temat depresji poporodowej. Projekt obejmie wsparciem 10 900 kobiet przed porodem i po porodzie, w rezultacie zostanie podniesiona wiedza w zakresie depresji poporodowej. W ramach działań medycznych 2 180 kobiet uzyska wsparcie psychologa, dla których przewiduje się przeprowadzenie 5 014 porad psychologicznych, czego rezultatem będzie wczesna diagnostyka, diagnoza oraz leczenie kobiet z objawami depresji poporodowej, co ma istotny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny oraz kształtowanie się relacji matka-dziecko. Wsparcie będzie skierowane do 324 pracowników medycznych pielęgniarek, położnych, lekarzy POZ, uczestniczących w 18 szkoleniach, których rezultatem będzie zwiększenie wiedzy w zakresie rozpoznania objawów depresji poporodowej oraz stosowania Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej. W ramach projektu przewidziano następujące zadania: Edukacja personelu POZ w zakresie wczesnej identyfikacji depresji poporodowej, Akcja edukacyjno-informacyjna, Konsultacje z psychologiem, Promocja programu przez pielęgniarki i położne POZ.

Okres realizacji 01.01.2019-31.12.2021. Obszar realizacji – województwo mazowieckie i województwo łódzkie.

Link do strony projektu: http://usmiechmamy.pl/

 

Regulamin projektu Depresja Poporodowa 06-02-2020

 Pobierz

Zał. 1 - Formularz zgłoszeniowy do projektu i deklaracja udziału

 Pobierz

Oświadczenie uczestnika projektu-1

 Pobierz

Załącznik nr 11 - Oświadczenie o udzielonym świadczeniu

 Pobierz

Edynburska_skala_depresji_poporodowej_bez punktów

 Pobierz

 

Zapytanie ofertowe nr 1/11/DEP/2019 w ramach projektu „Uśmiech mamy” Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej

Siedlce, 14.11.2019 r

Zapytanie ofertowe nr 1/11/DEP/2019

 

W związku z realizacją projektu pt.: „Uśmiech Mamy” Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej”, o numerze POWR.05.01.00-00-0018/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia na opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-edukacyjnych dla pacjentów, plakatów, ulotek oraz broszur merytoryczno-edukacyjnych dla uczestników projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

 

Zamawiający: „Centrum Medyczno- Diagnostyczne” Spółka z o.o., ul. Niklowa 9, 08-110 Siedlce, siedziba biura ul. Terespolska 12. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych  i proceduralnych jest Pan Damian Chaciak, tel. 510 144 669, e- mail: damian.chaciak@centrum.med.pl, Adres strony internetowej: www.centrum.med.pl

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania będzie wykonane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

CPV: 798200008 – Usługi związane z drukowaniem

CPV: 79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy

CPV: 22100000-1 – Drukowanie książki, broszur i ulotki

 

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wydruk:

 1. – broszur informacyjno-edukacyjnych dla pacjentów
 2. – plakatów informacyjno- edukacyjnych dla pacjentów
 3. – ulotek informacyjno- edukacyjnych dla pacjentów,
 4. opracowanie graficzne plakatów, ulotek i broszur przez grafików/ specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności,

 

Szczegółowy opis zamówienia określa załącznik nr 1.

Wydrukowane materiały Wykonawca dostarczy do siedziby biura Centrum ul. Terespolska 12 w Siedlcach.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:

 

A   Potencjał techniczny

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia na zasadach wskazanych w zapytaniu ofertowym (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

 

B    Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej mu na należyte zrealizowanie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Ocena spełnienia ww. warunków stawianych Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty (które wymieniono w części IX pkt. 1-2 niniejszego zapytania), za pomocą formuły „spełnia/ nie spełnia”. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

– posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia,

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),

– nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:
 2. a) Cena – 100 %

 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

           Cena minimalna

C = ——————————- x 100 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

         Cena oferty badanej

 

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

C- liczba punktów przyznana danej ofercie w ramach kryterium „cena”

Ocena wg kryterium „cena” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, Oferta.

 

 1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Liczba punktów otrzymanych za poszczególne kryteria, po zsumowaniu będzie stanowiła końcową ocenę oferty Wykonawcy
 3. Przyznanie punktów za spełnienie ww. kryteriów nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę Formularza ofertowego (Załącznik nr 2).
 4. Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = C

gdzie:

W – ocena końcowa

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w ramach kryterium „cena”

 1. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym jego etapie bez podawania przyczyny oraz podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usług. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT:
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (aktualnego odpisu z KRS lub wpisu w CEIDG), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, uprawniające daną osobę do podpisania oferty. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferta powinna zostać podpisana przez osobę do tego upoważnioną, której upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z właściwego dokumentu, np. odpisu z rejestru handlowego, pełnomocnictwa. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do oferty należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu.

Ofertę wraz z załącznikami złożyć można osobiście w siedzibie biura Zamawiającego  lub przesłać poleconą przesyłką pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu).

 

Ofertę składaną pocztą należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:

 1. Nazwą i adresem Zamawiającego,
 2. Nazwą i adresem Wykonawcy,
 3. Adnotacją „Oferta na opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-edukacyjnych dla pacjentów, plakatów, ulotek oraz broszur informacyjno-edukacyjnych dla uczestników projektu”- zapytanie ofertowe nr 1/11/DEP/2019. Nie otwierać do dnia 22.11.2019 r. do godziny 16:30.”
 • Otwarcie ofert nastąpi w Centrum Medyczno- Diagnostycznym Sp. z o. o., z siedzibą w Siedlcach, ul. Terespolska 12, 22 listopada 2019 r. o godz. 16.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego.
 • Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem jeśli dotyczy). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

 

 • TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiot oferty zostanie zrealizowany   zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ofercie.

 

 • LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:

Wykonawca wraz z ofertą (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 

 1. Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia [wzór stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego]
 2. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego]
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych [wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego]
 4. Stosowne pełnomocnictwa (jeśli dotyczy: 1) przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu w sprawie zamówienia, 2) jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty)

 

 1. INFORMACJE O WYKLUCZENIU:

 

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

 

 

 1. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

-Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.centrum.med.pl

– Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

– W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

– Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie projektu.

– Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalno-merytoryczne. W przypadku braku załączonych do oferty Oferenta wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE:

 

 1. Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.
 2. Każdy Oferent, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
 3. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.
 4. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z Ministerstwa Zdrowia. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
 5. Zamawiający przewiduje karę w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami zapytania oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostawie oraz informowaniu o zaistniałych problemach.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od realizacji zamówienia przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków zamówienia, w tym ds. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, realizacji zamówienia niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
 8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami.
 9. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują odwołania.
 10. O wybraniu oferty poinformujemy oferenta poprzez e-mail lub telefonicznie
 11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, zamówień uzupełniających, do wartości maksymalnie 50% wartości zamówienia określonego w zapytaniu zawartej z Wykonawcą.

 

Zapytanie ofertowe

 Pobierz

Załącznik nr 1 SOZ

 Pobierz

Wzór oferty

 Pobierz

Załącznik nr 3

 Pobierz

Załącznik nr 4

 Pobierz

Formularz zgłoszeniowy do projektu i deklaracja_11.2019

 Pobierz

Oświadczenie uczestnika projektu_11.2019

 Pobierz

Program szkolenia dla personelu medycznego_11.2019

 Pobierz

Ustawienia

Czcionka
Kontrast